R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

 

 

 

 

PROCES - VERBAL

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman din data de 29 martie 2007, ora 11,00

 

 

                Lucrările şedinţei sunt  conduse de domnul vicepreşedinte Badea Marius Rivera care informează că preşedintele Consiliului judeţean participă la Ministerul Integrării Europene la o întâlnire, cu reprezentanţii comisiei europene, privind fondurile de dezvoltare din perioada 2007-2013.

                Bună ziua, stimaţi colegi,

                In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  a fost convocat astăzi, 29 martie 2007, Consiliul judeţean în şedinţă  ordinară, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care ţin de competenţa exclusivă  a autorităţii noastre publice judeţene.

 

                Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 69 din 23 martie 2007 şi anunţul difuzat prin mass - media locală.

 

                Din datele puse la dispoziţie rezultă că în sală sunt prezenţi un număr de 30 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcţie lipsind domnii Dragnea  Liviu Nicolae, Bălan Ilie şi Putineanu Ion, astfel că şedinţa de consiliu este legal constituită.

               

Şedinţa noastră este publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale.

 

La şedinţă participă directorii direcţiilor şi funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean care au tangenţă cu problematica de la ordinea de zi, conducători ai unor instituţii, precum şi reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziţie procesul- verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean din 7 februarie 2007, pe care îl supun aprobării.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare din 7 februarie 2007.

Doamnelor şi domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administraţiei publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman.

 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiţii ce privesc reabilitare de drumuri judeţene, în fază studiu de fezabilitate.

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului pe anul 2006.

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea programului activitatilor de cultura, recreere, religie şi sport ce se organizeaza si finanteaza de Consiliul Judetean Teleorman in anul 2007.

 

5.       Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Spitalului municipal “Caritas” a unei părţi din imobilul ,,Substaţie Roşiorii de Vede”, proprietate privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale.

 

6.       Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din sediul “Palatului administrativ”.

 

7.       Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, asociat unic Consiliul Judeţean Teleorman şi încetarea activităţii Serviciului de exploataţii piscicole.

 

8.       Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Teleorman în Adunarea reprezentanţilor  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

9.        Proiect de hotărâre privind reorganizarea componenţei Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005.

 

10.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Programului de transport judeţean aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.37 din 11 noiembrie 2004.

 

11.     Proiect de hotărâre privind  completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.

 

12.     Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 103 din 20 septembrie 2005.

 

13.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 18 decembrie 2006.

 

14.     Proiect de hotărare privind asocierea Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele şi S.C. AQUA TUR S.R.L. în vederea înfiinţării ,,Centrului de Management al Apei – Turnu Magurele”.

 

15.    Informare privind analiza activităţii proprii de soluţionare a petiţiilor adresate de cetăţeni autorităţii publice judeţene în semestrul II/2006.

 

16.    Diverse.

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâri de la punctele 1,6 şi 7, respectiv:

      -proiectul de hotărâre cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean, care trebuie discutat pe formaţiuni politice;

      -proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din sediul ,,Palatului administrativ” deoarece Instituţia Prefectului judeţului Teleorman a solicitat o nouă repartizare a spaţiilor din sediu;

      -proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată , asociat unic Consiliul Judeţean Teleorman şi încetarea activităţii Serviciului de exploataţii piscicole, deoarece nu am primit de la registrul comerţului aprobarea pentru atribuirea de denumire a societăţii.

      De asemenea, vă mai propun suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâri, după cum urmează:

- proiect de hotărâre privind utilizarea parţială a Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2007 pentru cofinanţarea proiectului “Reabilitare şi modernizare unitate primire urgenţe a Spitalului Judeţean Alexandria” şi

- proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare unitate primire urgenţe” din cadrul Spitalului Judeţean Alexandria, în fază studiu de fezabilitate.

Domnul Florescu Adrian.

Înainte de a trece la vot vreau să ştiu, în legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul 1, care partide politice doresc să discute?

Este un regulament al Consiliului judeţean, nu cred că un partid politic se poate amesteca.

Domnul Badea Marius Rivera.

Nu este un lucru urgent, nu avem un termen limită

Domnul Florescu Adrian.

Nu au treabă partidele politice cu regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean.

Domnul Badea Marius Rivera

Mai sunt alte observaţii?

Domnul Florescu Adrian

La punctul şase de la ordinea de zi, e bine să facem o discuţie, să ştim şi noi care instituţii rămân în sediu. Poate discutăm totuşi, chiar dacă nu adoptăm un proiect de hotărâre.

Domnul Badea Marius Rivera

Supun la vot scoaterea de pe ordinea de zi a celor trei proiecte de hotărâri, respectiv: proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din sediul “Palatului administrativ” şi proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, asociat unic Consiliul Judeţean Teleorman şi încetarea activităţii Serviciului de exploataţii piscicole.

-   Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

Cu 22 voturi „pentru” şi 8 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Stoicovici Gabriel, Tatu Rodica, Codrea Ion, Florea Adriana, Niculcea Ion, Popa Alexandru, Răicescu Marian, Florescu Adrian) s-a aprobat scoaterea de pe ordinea de zi a celor trei proiecte de hotărâri.

 

Supun la vot acum ordinea de zi rămasă la care adăugăm cele două proiecte de hotărâri.

-   Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

 

Cu 30 voturi „pentru” s-a aprobat proiectul ordinii de zi prezentat cu  completările propuse.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul judeţului.

 

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiţii ce privesc reabilitare de drumuri judeţene, în fază studiu de fezabilitate.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera.

                Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiţii ce privesc reabilitare de drumuri judeţene, în fază studiu de fezabilitate.

                                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

Cu 30 voturi „pentru”  s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiţii ce privesc reabilitare de drumuri judeţene, în fază studiu de fezabilitate.

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului pe anul 2006.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.

-          Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera.

                Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului pe anul 2006.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

Cu 30 voturi „pentru”  s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului pe anul 2006.

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea programului activitatilor de cultura, recreere, religie si sport ce se organizează şi finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman in anul 2007.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.

-          Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera.

                Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Florescu Adrian.

                Dacă s-a discutat şi cu Direcţia judeţeană pentru sport?

                Domnul Simionescu Adrian.

                Da.

                Domnul Badea Marius Rivera

                Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea programului activitatilor de cultura, recreere, religie si sport ce se organizeaza si finanteaza de Consiliul Judetean Teleorman in anul 2007.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

Cu 30 voturi „pentru”  s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea programului activitatilor de cultura, recreere, religie si sport ce se organizeaza si finanteaza de Consiliul Judetean Teleorman in anul 2007.

La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind darea în folosinţă gratuită Spitalului municipal “Caritas” a unei părţi din imobilul ,,Substaţie Roşiorii de Vede”, proprietate privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.

-          Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera

                Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Spitalului municipal “Caritas” a unei părţi din imobilul ,,Substaţie Roşiorii de Vede”, proprietate privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Spitalului municipal “Caritas” a unei părţi din imobilul ,,Substaţie Roşiorii de Vede”, proprietate privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale.

                Domnul Stoicovici Gabriel.

                Am vorbit cu managerul de la Spitalul municipal “Caritas”. De ce se dă în folosinţă numai o parte? De ce nu se dă tot?

                Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

                Imobilul este ocupat parţial de cabinete medicale scoase la licitaţie. Această parte va rămâne a Consiliului judeţean.

                Domnul Stoicovici Gabriel.

                Au fost scoase la licitaţie?

                Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

                O parte da, o parte nu.

                În continuare, la punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Teleorman în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.

-          Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera

                Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Acest proiect de hotărâre priveşte desemnarea unei persoane şi în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.

 

La şedinţa de astăzi participă un număr de 30 consilieri judeţeni, deci jumătate plus unu din consilierii prezenţi reprezintă 16.

Aşa cum am stabilit în şedinţa din 4 august 2006, ulterior modificată în şedinţa din 30 septembrie 2006, comisia de numărare a voturilor îşi va desfăşura activitatea până la sfârşitul mandatului

                Vă rog să faceţi propuneri.

1)             Domnul Simionescu Adrian arată că a discutat cu domnul Dragnea Liviu Nicolae şi este de acord, fapt pentru care îl propune să fie trecut pe buletinul de vot.

 

2)             Doamna Tatu Rodica propune pe domnul Florescu Adrian.

                Domnul Badea Marius Rivera.

                Dacă domnul Florescu este de acord?

                Domnul Florescu Adrian.

                Da.

                Se trece la completarea buletinelor de vot

                Domnul Badea Marius Rivera

Propun să trecem mai departe până se completează buletinele de vot.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat trecerea la punctul următor din ordinea de zi.

La punctul şase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind reorganizarea componenţei Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005.

 

Rog pe domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiş Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind reorganizarea componenţei Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005.

                                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind reorganizarea componenţei Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005.

La punctul şapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea Programului de transport judeţean aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.37 din 11 noiembrie 2004.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Programului de transport judeţean aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.37 din 11 noiembrie 2004.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  pentru modificarea Programului de transport judeţean aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.37 din 11 noiembrie 2004.

La punctul opt de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman

 

Rog pe domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

 Domnul Pitiş Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.

La punctul nouă de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 103 din 20 septembrie 2005.

Rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 103 din 20 septembrie 2005.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 103 din 20 septembrie 2005.

La punctul 10 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 18 decembrie 2006.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 18 decembrie 2006

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 18 decembrie 2006.

La punctul 11 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind asocierea Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele şi S.C. AQUA TUR S.R.L. în vederea înfiinţării Centrului de Management al Apei – Turnu Magurele.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera                                                  

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Florescu Adrian.

                Noi le dorim succes colegilor noştri din Turnu Măgurele, dar nu putem fi de acord să fie asociat Consiliul judeţean.

                Domnul Badea Marius Rivera.

                Nu ştiu de ce nu sunteţi de acord cu o asemenea asociere. Această asociere cu Turnu Măgurele de ce nu ar implica în viitor asocieri şi cu alte oraşe?

                Domnul Florescu Adrian.

                Cred că trebuie să avem aceeaşi unitate de măsură pentru toate. Este o asociaţie nonprofit, asta nu înseamnă că nu vor fi costuri.

                Domnul Simionescu Adrian.

                Acesta este un act de principiu. Scopul principal este atragerea de parteneri.

                Domnul Florescu Adrian.

                Nu am nimic împotriva municipiului Turnu Măgurele de a se asocia cu judeţul Teleorman. Nu văd de ce Consiliul judeţean trebuie să fie parte la această asociere.

                Domnul Pitiş Petre.

                Ideea a fost că olandezii au solicitat un sediu. Primii care au răspuns au fost cei de la Turnu Măgurele, de aceea s-a demarat asocierea cu Turnu Măgurele.

                Domnul Dumitrescu Mircea.

                Este o punere în valoare a ceea ce s-a discutat în Olanda.

                Domnul Popa Alexandru.

                Asocierea reprezintă voinţa tuturor părţilor.

                Din hotărârea prezentată observ că, se asociază decât cu Consiliul judeţean.

                Domnul Badea Marius Rivera.

                Stimaţi colegi, asta nu presupune că nu vom avea în viitor proiecte de hotărâri de asociere şi cu alte oraşe.

                Nu văd să existe motive pentru care să nu o facem.

                Domnul Pitiş Petre

Vă propun ca titlul hotărârii să fie asocierea judeţului Teleorman cu municipiul Turnu Măgurele şi S.C. AQUA TUR S.R.L. în vederea înfiinţării “Centrului de Management al Apei – Turnu Măgurele”.

De asemenea propun completarea anexei la hotărâre, după cum urmează:

La art. 2 alin. (1) după asociere cu personalităţi juridice non-profit se va adăuga: “……… care va avea drept scop promovarea şi reprezentarea concertată a intereselor commune ale autorităţilor locale din judeţ pe probleme de managementul apei în raport cu organizaţiile neguvernamentale, cu autorităţile locale şi regionale din alte ţări, precum şi cu instituţii şi organisme internaţionale”.

Domnul Badea Marius Rivera.

Supun la vot propunerile domnului Pitiş Petre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

În unanimitate de voturi propunerile au fost aprobate.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Teleorman cu municipiul Turnu Magurele şi S.C. AQUA TUR S.R.L. în vederea înfiinţării Centrului de Management al Apei – Turnu Magurele.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

Cu 23 voturi „pentru”  şi 7 „abţineri” ( domnii Stoicovici Gabriel, Tatu Rodica, Niculcea Ion, Popa Alexandru, Florescu Adrian, Răicescu Marian, Codrea Ion) s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind asocierea judeţului Teleorman cu municipiul Turnu Magurele şi S.C. AQUA TUR S.R.L. în vederea înfiinţării Centrului de Management al Apei – Turnu Magurele.

La punctul 12 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind utilizarea parţială a Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2007 pentru cofinanţarea proiectului “Reabilitare şi modernizare unitate primire urgenţe a Spitalului Judeţean Alexandria”.

Rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera.                                               

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind utilizarea parţială a Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2007 pentru cofinanţarea proiectului “Reabilitare şi modernizare unitate primire urgenţe a Spitalului Judeţean Alexandria”.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind utilizarea parţială a Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2007 pentru cofinanţarea proiectului “Reabilitare şi modernizare unitate primire urgenţe a Spitalului Judeţean Alexandria”.

La punctul 13 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare unitate primire urgenţe” din cadrul Spitalului Judeţean Alexandria, în fază studiu de fezabilitate.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Badea Marius Rivera.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare unitate primire urgenţe” din cadrul Spitalului Judeţean Alexandria, în fază studiu de fezabilitate.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare unitate primire urgenţe” din cadrul Spitalului Judeţean Alexandria, în fază studiu de fezabilitate.

Revenim la punctul cinci de la ordinea de zi. Avem buletinele de vot completate.

Se prezintă tehnica votării.                           

 

x

 

                Urmează operaţiunea propriu-zisă de votare.

                (Fiecare consilier a fost chemat de preşedintele comisiei de numărare a voturilor de la care a primit un buletin de vot, a semnat de primire şi s-a întors în sală unde îşi exprimă opţiunea şi apoi îl va introduce în urnă).

 

x

x              x

 

Rog preşedintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul-verbal.

                Domnul Pitiş Petre

                În urma numărării voturilor exprimate domnul Dragnea Liviu Nicolae a obţinut 21 de voturi din cele 30, iar domnul Florescu Adrian a obţinut 9 voturi din cele 30 exprimate.

                Domnul Badea Marius Rivera

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Teleorman în Adunarea reprezentanţilor  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate completat la art. 1 cu numele domnului Liviu Nicolae Dragnea.

 

                                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Teleorman în Adunarea reprezentanţilor  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

În mapa de lucru aţi avut informarea privind analiza activităţii proprii de soluţionare a petiţiilor adresate de cetăţeni autorităţii publice judeţene în semestrul II/2006, Raportul privind deplasarea delegaţiei judeţului Teleorman la Bruxelles, pentru participarea la reuniunea Comitetului Regiunilor – februarie 2007, Raportul privind vizita delegaţiei reprezentând judeţul Teleorman în Departamentul Seine et Marne, Franţa 31 ianuarie – 04 februarie 2007, Raportul asupra eficienţei serviciului poliţienesc pe anul 2006 şi Planul strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2007.

 

Dacă din parcurgerea materialelor respective sunt observaţii sau întrebări?

 

Nefiind, trecem la ultimul punct Diverse.

Dacă mai aveţi alte probleme?

 

 

                Nemaifiind alte probleme şi epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare.

 

 

 

 

                VICEPREŞEDINTE,                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI,

 

                Badea Marius Rivera                                                                           Jr. Rodica Vrabie