CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE    

 

 

D I S P O Z I Ţ I E

 

   privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 29 martie 2007 

 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară joi, 29 martie 2007, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiţii ce privesc reabilitare de drumuri judeţene, în fază studiu de fezabilitate.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului pe anul 2006.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea programului activitatilor de cultura, recreere, religie si-sport ce se organizeaza si finanteaza de Consiliul Judetean Teleorman in anul 2007.

 

5.     Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Spitalului municipal “Caritas” a unei părţi din imobilul ,,Substaţie Roşiorii de Vede”, proprietate privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale.

 

6.     Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din sediul “Palatului administrativ”.

 

7.     Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, asociat unic Consiliul Judeţean Teleorman şi încetarea activităţii Serviciului de exploataţii piscicole.

 

8.     Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Teleorman în Adunarea reprezentanţilor  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

9.      Proiect de hotărâre privind reorganizarea componenţei Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005.

 

10.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Programului de transport judeţean aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.37 din 11 noiembrie 2004.

 

11.      Proiect de hotărâre privind  completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.

 

12.      Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 103 din 20 septembrie 2005.

 

13.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 18 decembrie 2006.

 

14.     Proiect de hotărare privind asocierea Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele şi Direcţia Apelor Argeş – Vedea în vederea înfiinţării Centrului de Management al Apei – Turnu Magurele.

 

15.      Informare privind analiza activităţii proprii de soluţionare a petiţiilor adresate de cetăţeni autorităţii publice judeţene în semestrul II/2006.

 

16.      Diverse.

 

 

     Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, se inserează în site-ul propriu şi se transmite către mass-media.

 

    Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

 

                                                                                                    P R E Ş E D I N T E

                                                                                                   Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                                                               A V I Z A T

                                                                                                                            pentru legalitate

                                                                                                                           Secretar al judeţului

              

                                                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.____ din __  martie 2007