R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 26 iulie 2007, ora 10,00

 

 

          Bună ziua stimați colegi,

          In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  am convocat astăzi, 26 iulie 2007 consiliul județean în ședință ordinară, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care țin de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

 

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 186 din 19 iulie 2007 și anunțul difuzat prin mass - media locală.

 

          Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 29 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnii Bălan Ilie, Mandragiu Nițu și Stoicovici Gabriel astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

         

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, conducători ai unor instituții, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din 28 iunie 2007, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare din 28 iunie 2007.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

 

2.     Proiect de hotărâre privind darea în administrare, respectiv, atribuirea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații proprietate publică a județului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare și repartizare a apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol.

 

5.     Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor, pentru eliberarea de acorduri prealabile și autorizații  speciale în vederea amplasării și execuției unor obiective în zona drumurilor județene, utilizarea și închirierea unor suprafețe din zona acestora, precum și pentru depășirea limitelor maxime admise de greutate și/sau gabarit de către autovehicule înmatriculate în țară.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Monument comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Vasilică Dănuț”.

 

7.     Proiect de hotărâre privind trecerea unui spațiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă nr. 71-73, din proprietatea publică a județului și administrarea Consiliului Județean Teleorman, în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

 

8.     Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 30 aprilie 2001.

 

9.     Diverse.

 

Dacă aveți observații la proiectul ordinii de zi?

Nefiind, supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

-          

În unanimitate de voturi  s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

                   Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre in umanimitate de voturi.

Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre in umanimitate de voturi.

Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre in umanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Florescu Adrian

          Aș vrea să aveți în vedere atunci când se organizează procedurile de licitație compartimentul de specialitate să stabilească tronsoane de drum mai mici, ca să putem  cheltui banii până la sfârșitul anului.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Nu ati parcurs documentația, drumul este împărțit pe tronsoane, această sumă se împarte pe cele mai mici sectoare de drum tocmai pentru a fi cheltuită.

          Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind darea în administrare, respectiv, atribuirea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Pitiș Petre

          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate voturi.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare, respectiv, atribuirea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrare, respectiv, atribuirea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea închirierii unor spații proprietate publică a județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate voturi.

Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

                   Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații proprietate publică a județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul patru de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Putineanu Ion va prezenta expunerea de motive privind aprobarea criteriilor de ocupare și repartizare a apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 ,,abțineri”.

Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 ,,abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicole Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Florescu Adrian

          Aș avea o propunere. Să amânăm acest proiect de hotărâre pentru că mi se pare corect ca înainte de a aproba criteriile de repartizare a apartamentelor, să avem o radiografie corectă și completă a repartițiilor făcute de primari  pentru persoanele care ocupă aceste apartamente.

          Am avut la ședința trecută lista cu chiriașii acestor apartamente, dar trebuie să scoatem în evidență care sunt chiriașii de la  instituțiile de stat și care sunt de la societățile comerciale.

          știm exact cum au fost atribuite și pe ce criterii. Mi se pare corect să dăm importanță mai mare acordării acestor locuințe la instituțiile publice și conform legii nu avem nevoie de criterii, instituțiile  trebuie să-și stabilescă reguli sau criterii prioritare și nu trebuie să intervenim noi.

          Mai există și alte criterii. Pentru criteriile de la punctul 1.litera ,,a” nu trebuie să fim împotrivă. Dau un exemplu: vine o fundație care se ocupă de o anume activitate și trebuie să-i asigurăm locuință și nu are vechime.

          Dar cred că ponderea cea mai mare trebuie să o aibă instituțiile publice.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Radiografia locuințelor ați avut-o la ședința trecută.

          În ceea ce privește locatarii actuali, punctul meu de vedere este că acești oameni nu trebuie să fie scoși în stradă.

          Criteriile se referă la apartamentele care sunt libere, deci hotărârea este valabilă pentru cei care primesc apartamente de acum înainte.

          În ceea ce privește sistemul de repartizare, decizia covârșitoare să fie dusă către instituțiile publice. Pe mine mă interesează ca primarul să fie convins că mecanismul este corect.

          În condițiile în care aceste criterii sunt respectate instituțiile publice, trebuie să convingă primarul și apoi președintele consiliului județean, care are discuții cu primarul pentru orice locuință.

          Să întelegem care este rațiunea acestui mecanism.

          Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește criteriul de vechime și propunerea mea este să scoatem de tot criteriul de vechime.

          Dar să începem cu punctul 1 litera ,,a” din anexă și vă propun să scoatem ,, persoanele juridice fără scop lucrativ care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică și serviciile sociale” și să introducem ,, sau persoanele juridice care desfășoară activitati în localitatea respectivă”.

Supun spre aprobare  acest  amendament.

-  Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate  de voturi s-a aprobat amendamentul propus.

          Ceea ce se întâmplă la Roșiorii de Vede este incalificabil, presa a generat un stres oamenilor care locuiesc în aceste apartamente. Au acționat fără să gândească și reclamațiile au ajuns până la Guvern. Noi suntem în situația să nu prelungim contractele de închiriere pentru că primăria nu au trimis aceste contracte.

          Domnul Florescu Adrian

          Primăria trebuie să aibe aceste contracte, dar nu înteleg de ce nu le trimit.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă primăria are probleme cu proprietatea, acest lucru se rezolvă în justiție.

          Vă mai supun atenției eliminarea literelor ,,a”, ,,b” și ,,c” de la punctul 2 din anexă pentru că nu va exista șanse pentru niciun tânăr să obțină apartament.

          Primarul nu are libertatea de a decide .

Supun la vot acest  amendament.

-  Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amendamentul propus.

Situația familială este importantă, dar și aici propun să eliminăm punctajul, iar ordinea de priorități să fie astfel:

-         căsătorit, divorțat sau văduv(ă), cu unul sau mai mulți copii în îngrijire;

-         căsătorit, fără copii;

-         necăsătorit.

Supun la vot și acest  amendament.

-  Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amendamentul propus.

Deasemeni la litera ,,e” de la același punct 2 să fie trecut ca ordine de priorități  : studii superioare și studii medii și fără punctaj.

Supun la vot acest  amendament.

-  Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amendamentul propus.

          La punctul 3 să modificăm așa cum am propus și am aprobat la punctul 1 litera ,,a”.

          Un ultim amendament, punctul 4 să-l modificăm astfel: ,,La preluarea contractelor de la primăriile municipale și orășenești Serviciul de deservire, pază și protocol, Direcția tehnică și Direcție economică, buget-finanțe vor verifica dacă condițiile inițiale care au fost avute în vedere la repartizarea contractelor de închiriere au rămas în vigoare. În caz contrar nu se mai încheie un alt contract.”

Supun spre aprobare și aceste  amendamente.

-  Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amendamentele propuse.

Dacă mai sunt discuții?

Domnul Popa Alexandru

Cred că ar trebui să adăugăm un articol prin care să anulăm articolele 2,3 și 4 din hotărârea nr. 43  aprobată în ședința din 27 mai 2002.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Ați fi de acord să facem o hotărâre distinctă, prin care să se completeze hotărârea nr .75 din 28 iunie 2007, cu următorul articol: ,, Prevederile art. 2,3 și 4 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 43/2002 să-și înceteze aplicabilitatea”.

 Supun la vot includerea pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 28 iunie 2007 .

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi  s-a aprobat includerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 28 iunie 2007 .

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice consultă în plen  membrii comisiei.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate voturi.

Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice consultă în plen  membrii comisiei.

                   Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate voturi.

Dacă sunt observații sau alte propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 75/2007 .

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 28 iunie 2007 .

Revenim la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare și repartizare a apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol.

Solicit primăriei Roșiorii de Vede să trimită contractele de închiriere pentru prelungire.

Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare și repartizare a apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol, cu amendamentele aprobate.

          Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările și completările făcute.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare și repartizare a apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol.

La punctul următor de la ordinea de zi tot  domnul vicepreședinte Putineanu Ion va prezenta expunerea de motive privind  actualizarea tarifelor, pentru eliberarea de acorduri prealabile și autorizații  speciale în vederea amplasării și execuției unor obiective în zona drumurilor județene, utilizarea și închirierea unor suprafețe din zona acestora, precum și pentru depășirea limitelor maxime admise de greutate și/sau gabarit de către autovehicule înmatriculate în țară.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate voturi.

Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate voturi.

 Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea                                                 

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Florescu Adrian

          Dacă cei care prestează servicii pentru cablul TV fac obiectul acestei hotărâri? Pentru că sunt sesizări din anii trecuți când tarifele erau mari. Dacă noi stabilim tarife mari și societățile de  cablul TV stabilesc abonamente mari.

          Propunerea este ca tarifele pentru societățile de cablu TV să fie mai mici.       Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea   

          Care sunt tarifele în vigoare?

          Doamna Oancea Ecaterina-șef serviciu la Serviciul lucrări publice și administrarea domeniului public și privat al județului

          Tarifele sunt mai mari cu 3% față de anul trecut.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea   

          Rog ca personalul din aparatul de specialitate să trimită notificări la toți agenții economici pentru a achita sumele restante din anul 2006.

          Domnul Simionescu Adrian

Eu m-am interesat, iar tarifele noastre sunt mai mari de 10 ori decât cele care se practică. Propun o reducere de 10 %.

           

          În acest sens propun ca la punctul 3 de la IC din anexa nr. 2 să fie introdus după litera ,,b” punctual ,,c” cu următorul conținut ,,pentru televiziunile prin cablu 1leu/ml.”

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea   

          Alte propuneri?

          Domnul Simionescu Adrian

          Și la punctul 3 de la IB din aceeași anexă după litera ,,b” să fie introdusă litera ,,c” cu următorul conținut ,,conductele de alimentare cu apă și canalizare pentru populație “ și să mergem pe același tarif.

           Supun spre aprobare cele două amendamente.

-  Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-au aprobat amendamentele propuse.

Revin cu rugămintea ca Direcția tehnică împreună cu Direcția economică, buget-finanțe să facă notificări la agenții economici cu sumele restante .

Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind actualizarea tarifelor, pentru eliberarea de acorduri prealabile și autorizații  speciale în vederea amplasării și execuției unor obiective în zona drumurilor județene, utilizarea și închirierea unor suprafețe din zona acestora, precum și pentru depășirea limitelor maxime admise de greutate și/sau gabarit de către autovehicule înmatriculate în țară.

          Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind actualizarea tarifelor, pentru eliberarea de acorduri prealabile și autorizații  speciale în vederea amplasării și execuției unor obiective în zona drumurilor județene, utilizarea și închirierea unor suprafețe din zona acestora, precum și pentru depășirea limitelor maxime admise de greutate și/sau gabarit de către autovehicule înmatriculate în țară.

La punctul următor de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Putineanu Ion va prezenta expunerea de motive  privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Monument comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Vasilică Dănuț”.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate voturi.

Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate voturi.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Vă aduc la cunoștință că s-a realizat prototipul statuii și înainte de a fi turnat în bronz se va contacta familia să vadă dacă reflectă imaginea reală.

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Monument comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Vasilică Dănuț”.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Monument comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Vasilică Dănuț”.

La punctul următor de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Putineanu Ion va prezenta expunerea de motive privind trecerea unui spațiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă nr. 71-73, din proprietatea publică a județului și administrarea Consiliului Județean Teleorman, în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiș Petre

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind trecerea unui spațiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă nr. 71-73, din proprietatea publică a județului și administrarea Consiliului Județean Teleorman, în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea unui spațiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă nr. 71-73, din proprietatea publică a județului și administrarea Consiliului Județean Teleorman, în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

La punctul următor de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Putineanu Ion va prezenta expunerea de motive privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 30 aprilie 2001.

 Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiș Petre

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 30 aprilie 2001.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 30 aprilie 2001.

                            

          Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

În mapa de lucru ați avut ,,Informarea asupra eficienței seviciului polițienesc și a nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității în trimestrul II/2007”.

Dacă după parcurgerea materialului respectiv sunt observații sau întrebări?

Dacă mai aveți alte probleme?

Constatând că nu mai sunt din partea consilierilor județeni probleme legate de materialele prezentate, dau cuvântul persoanei din public, aceasta fiind unul din beneficiarii locuințelor ce aparțin Consiliului județean din municipiul Roșiorii de Vede.

Mă numesc Popescu Mirela și sunt de la Roșiorii de Vede și aș vrea câteva răspunsuri la unele neclarități ale mele și ale unor chiriași din blocul F1 din municipiul Roșiorii de Vede pe care nu le-am găsit nicăieri.

          Doresc să știu dacă noi cei care avem contracte expirate în luna iulie a acestui an vom fi evacuați din locuințe și când?

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Conform hotărârii adpotate în ședința din  iunie și cea de astăzi contractele dumneavoastră s-au prelungit de drept încă 3 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru care ați primit locuința.

Popescu Mirela

          De ce primăria municipiului Roșiorii de Vede ne amenință cu evacuarea?

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Nu există nici un fel de problemă de evacuare din apartamentul respectiv dacă indepliniți condițiile stabilite prin hotărâre și primarul de la Roșiorii de Vede ca și ziarul Presa se folosesc de dumneavoastră pentru a obține diverse avantaje. Regret atitudinea ziarului deși a primit informații clare de la mine, a continuat să utilizeze bârfe și zvonuri nesusținute de documente. 

De ce numai Roșiorii de Vede au probleme?

Popescu Mirela

          Ce se întâmplă dacă primăria nu pune la dispoziția Consiliului județean vechile contracte?

Pentru că de la primărie ni s-a spus că proprietarul este consiliul județean.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

În această situație vom trimite salariații implicați în administrarea locuințelor pentru a ridica de la fiecare familie copie de pe vechile contracte.

          Vă dau informația reală că există locatari care nu fac parte din instituții publice. Primarii din Alexandria și Videle nu și-au permis să deranjeze acești locatari. Rugămintea noastră este ca dumneavoastră locatarii să ne dați aceste contracte pentru a putea face formele legale.

          Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul?

          Doamna Tîrnăcop Aurica

          Am o rugăminte, în luna august ședința de consiliu să fie convocată la sfârșitul lunii?

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE,                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

      Liviu Nicolae Dragnea                                               Jr. Rodica Vrabie