CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE  

 

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 26 iulie 2007 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispozițiilor art.117 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară joi, 26 iulie 2007, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

 

2.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită sau în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații proprietate publică a județului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare și repartizare a apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol.

 

5.     Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor, pentru eliberarea de acorduri prealabile și autorizații  speciale în vederea amplasării și execuției unor obiective în zona drumurilor județene, utilizarea și închirierea unor suprafețe din zona acestora, precum și pentru depășirea limitelor maxime admise de greutate și/sau gabarit de către autovehicule înmatriculate în țară.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Monument comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Vasilică Dănuț”.

 

7.     Proiect de hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă nr. 71-73, din proprietatea publică a județului și administrarea Consiliului Județean Teleorman, în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

 

8.     Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 30 aprilie 2001.

 

9.     Diverse.

 

       Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.____ din __  iulie 2007