R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 31 octombrie 2008, orele 14,00

 

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  a fost convocat consiliul județean în ședință ordinară astăzi, 31 octombrie 2008, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care țin de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

 

                Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 355 din 24 octombrie 2008.

 Anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință locuitorilor județului prin mass - media locală și inserat pe site-ul Consiliului județean.

 

                Din datele puse la dispoziție de secretariatul tehnic rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 29 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind doamna Tîrnăcop Aurica, domnii Dumitrică George Ionuț și Vătafu Teodor Cătălin, astfel că, ședința de consiliu este legal constituită.

               

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor, funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean și conducători ai unor instituții din subordinea Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

V-a fost pus la dispoziție procesul - verbal al ședinței de Consiliu județean convocată de îndată în ziua de 24 octombrie 2008, pe care îl supun aprobării.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 25 de voturi „pentru” și 4 „abțineri” (doamna Frăsineanu Fulvia Florentina, domnii Florescu Adrian, Drăcman Lucian Daniel, Ion Petre, nefiind prezenți la ședința consiliului județean din data de 24 octombrie a.c.)  s-a aprobat procesul-verbal al ședinței Consiliului Județean convocată de îndată în ziua 24 octombrie 2008.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2008-2013” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

2.       Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 104+890 (55,450 km.) și a cheltuielilor necesare implementării.

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 104+890 (55,450 km.)” în faza proiect tehnic.

 

4.       Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2009.

 

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

6.       Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducțiune gaze la unele imobile aflate în patrimoniul județului Teleorman.

 

7.       Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii unui spațiu atribuit prin licitație publică, situat în comuna Drăgănești Vlașca, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

 

8.       Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultur㠖 Centrul Județean Teleorman, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

 

9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

 

10.    Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

 

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2008-2013” și a cheltuielilor necesare implementării.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

-          Domnul Iancovici Gheorghe Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Florescu Adrian.

                Vreau explic de ce m-am abținut în comisia economică. Mi s-a părut că nu sună românește “se aprobă proiectul” proiect pe care nu-l avem, dar acum am înțeles că este formularea din Ghidul solicitantului întocmit de Autoritatea de Management pentru programul operativ sectorial “Dezvoltarea capacității administrative”.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Cunosc c㠄Dezvoltarea Capacității Administrative” este un program operațional sectorial fapt pentru care vă propun să completăm la art.1 și art.2. din hotărâre după programul operațional și sectorial.

Supun la vot propunerea.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat completarea „program operațional” cu cuvântul sectorial.

                Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2008-2013” și a cheltuielilor necesare implementării cu completarea propusă.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2008-2013” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 104+890 (55,450 km.) și a cheltuielilor necesare implementării.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Gheorghe Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă dintre colegi are cineva observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind observații, prezint proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 104+890 (55,450 km.) și a cheltuielilor necesare implementării.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 104+890 (55,450 km.) și a cheltuielilor necesare implementării.

La punctul trei de la ordinea de zi  dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 104+890 (55,450 km.)” în faza proiect tehnic.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă cineva are observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre îl rog să le prezinte.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 104+890 (55,450 km.)” în faza proiect tehnic.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 104+890 (55,450 km.)” în faza proiect tehnic.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Simionescu Adrian Constantin pentru a prezenta expunerea de motive privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2009.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Gheorghe Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2009.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2009.

 

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Simionescu Adrian Constantin pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o abținere.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

                Doamna Frăsineanu Fulvia.

                Vreau motivez abținerea din comisia juridică. Având în vedere faptul că acest imobil a mai fost scos la vânzare și nu s-a vândut, acesta poate avea o destinație socială găzduind bătrâni care nu au nici un ajutor și copii aflați în dificultate.

                Poate că vânzarea ar fi trebuit nu fie o variantă. Cu ajutorul unor fonduri externe, efectuarea unor studii ar fi mai eficientă. Poate putem primi fonduri europene pentru acțiunea de asistență socială.

 

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Eu cred că trebuie continuăm cu procedura de vânzare, în caz că nu reușim, poate facem un asemenea așezământ.

Această clădire este foarte greu de folosit pentru astfel de oameni cu probleme, cărora le este greu să urce câteva etaje.

Doamna Frăsineanu Fulvia.

Copiii care n-au susținere legală pot ocupa etajele superioare, iar cei de vârsta a treia, parterul.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Eu propun mergem în continuare pe vânzare și, până la sfârșitul anului o să știm și putem să luăm o decizie.

Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 23 voturi „pentru” și 7 „abțineri” (Drăcman Lucian Daniel, Frăsineanu Fulvia Florentina, Florescu Adrian, Ogrăzeanu Teodor, Mocanu Virgil, Ion Petre, Răicescu Marian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului Simionescu Adrian Constantin pentru a prezenta expunerea de motive privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducțiune gaze la unele imobile aflate în patrimoniul județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

În aceste condiții, dați-mi voie vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducțiune gaze la unele imobile aflate în patrimoniul județului Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducțiune gaze la unele imobile aflate în patrimoniul județului Teleorman.

 

La punctul șapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Simionescu Adrian Constantin pentru a prezenta expunerea de motive privind prelungirea închirierii unui spațiu atribuit prin licitație publică, situat în comuna Drăgănești Vlașca, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Eu aveam o întrebare: Ce preț are chiria acum?

Domnul Piperea Victor, director executiv Direcția Dezvoltare Locală.

                97,9 EURO pe lună.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Prelungim termenul, dar trebuie să umblăm și la chirie, v-aș ruga ca până la sfârșitul ședinței să veniți cu o propunere de modificare a chiriei.

 

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Simionescu Adrian Constantin pentru a prezenta expunerea de motive privind darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultur㠖 Centrul Județean Teleorman, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o abținere.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultur㠖 Centrul Județean Teleorman, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, în vederea aprobării.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultur㠖 Centrul Județean Teleorman, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

 

La punctul nouă de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Simionescu Adrian Constantin pentru a prezenta  expunerea de motive privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică, să prezinte raportul de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

Revenim la punctul șapte.

Domnul Piperea Victor.

Închirierea spațiului s-a făcut prin licitație publică care a început de la 5 EURO/lună/m.p. și s-a licitat cu 5,5 EURO/lună/m.p. de către CEC Bank Sucursala Alexandria, plătind lunar 97,9 EURO pentru suprafața de 17,8 m.p.

Domnul Iliescu Alexandru.

Putem modifica chiria dacă este prevedere în contract. Dacă nu, facem alt contract cu altă chirie.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă propun să prelungim în loc de trei ani cu trei luni, perioadă în care întocmim documentația pentru licitație publică.

 

Supun la vot acest amendament.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi amendamentul a fost aprobat.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind prelungirea închirierii unui spațiu atribuit prin licitație publică, situat în comuna Drăgănești Vlașca, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, cu amendamentul aprobat.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul respectiv.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind prelungirea închirierii unui spațiu atribuit prin licitație publică, situat în comuna Drăgănești Vlașca, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, modificat.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

               

Dacă mai aveți alte probleme?

                Doamna Frăsineanu Fulvia.

                Legat de desfășurarea ședințelor pe comisii eu particip la comisia juridică și cred că deranjăm un pic funcționarii din biroul respectiv.

                Dacă se poate să ținem ședința pe comisie în sala mare.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                O să ne gândim și, până la ședința următoare vom găsi o locație.

               

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

         Liviu Nicolae Dragnea                                        Jr. Rodica Vrabie