R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES -VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 24 aprilie 2008

 

 

 

                Bună ziua, stimați colegi,

                In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, am convocat consiliul județean în ședință ordinară astăzi, 24 aprilie 2008, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care țin de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

 

                Autoritatea deliberativă am convocat-o prin dispoziția nr. 120 din 17 aprilie 2008.

 Anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință locuitorilor județului prin mass - media locală, fiind inserat și pe site-ul Consiliului județean.

 

                Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 30 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție lipsind domnii Delcea Florian, Plopeanu Cristian și Stoicovici Gabriel, astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

               

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, conducători ai unor instituții publice, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din 31 martie 2008, pe care îl supun aprobării.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 31 martie 2008.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiile medicale nr. 105 și nr. 107 din cadrul Policlinicii Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 612B Satu-Vechi (DJ 612A) – Drăcșenei – Beuca – Dobrotești (DN 65A), km 0+000 – 15+525, (L=15,525 km)”, în faza studiu de fezabilitate.

 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al județului a rețelei de alimentare cu energie electrică și aprobarea închirierii acesteia Consorțiului Joint Venture Teleorman Geiger Ecosoil până la punerea în funcțiune a   obiectivului de investiții “Depozit Central de la Mavrodin”.

 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Deservire Pază și Protocol, pentru anul 2008.

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului de apă și apă uzată pentru județul Teleorman și a indicatorilor documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, România.

 

8. Proiect de hotărâre privind adoptarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Sistemului de Asistență Socială pentru Copii, Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap pentru perioada 2008-2013.

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Vrem să știm cum putem să muncim!” din cadrul  programului PHARE 2006/018-147.04.02 – Măsuri de incluziune socială si  a cheltuielilor necesare implementării.

 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

 

11. Diverse.

 

Notă:

După publicarea proiectului ordinii de zi câteva Consilii Locale au solicitat suplimentarea unor curse la programul de transport de persoane pentru perioada 2008-2011, fapt pentru care vă propun completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru 2008-2011, proiect care întrunește condițiile prevăzute de art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată.

                                                                                                                                                  

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completarea propusă.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu completarea făcută.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

 

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a ne prezenta expunerea de motive privind  acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiile medicale nr. 105 și nr. 107 din cadrul Policlinicii Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

                Domnul Stefănescu Mușat Viorel Mitică

                Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Florescu Adrian

Suntem de acord cu proiectul de hotărâre, dar cred că trebuie schimbăm la art. 1 și 2 expresia ,, se aprob㔠cu ,, se dă acord”.

Consiliul județean trebuie să-și exprime doar acordul pentru executarea lucrărilor așa cum scrie la articolele nr.1 și 2,  este ca și când ar executa și lucrările.

Domnul Bălan Ilie

Nu mi se pare semnificativ, aprobarea și acordul înseamnă același lucru.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Trebuie să rezulte clar acest lucru, mai târziu să nu ne ceară contravaloarea lucrărilor executate.

Domnul Florescu Adrian

Să nu aibă în intenție mai tărziu să-și recupereze investiția.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Noi ne fundamentăm hotărârea pe prevederile art. 6 punctul 6.1.4 din contractele de concesiune încheiate cu medicii titulari ai C.M.I respective.

Vă propun ca la art. 1 și art. 2 în loc de ,, se aprob㔠să se scrie ,, se dă acord”.

Supun la vot modificarea art.1 și art. 2.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Dacă mai sunt discuții ?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind  acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiile medicale nr. 105 și nr. 107 din cadrul Policlinicii Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman, cu modificarea aprobată.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind  acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spațiile medicale nr. 105 și nr. 107 din cadrul Policlinicii Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman, cu modificarea respectivă.

 

La punctul doi de la ordinea de zi are cuvântul domnul vicepreședinte Putineanu Ion pentru a vă prezenta expunerea de motive privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport.

 

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 612B Satu-Vechi (DJ 612A) – Drăcșenei – Beuca – Dobrotești (DN 65A), km 0+000 – 15+525, (L=15,525 km)”, în faza studiu de fezabilitate.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 612B Satu-Vechi (DJ 612A) – Drăcșenei – Beuca – Dobrotești (DN 65A), km 0+000 – 15+525, (L=15,525 km)”, în faza studiu de fezabilitate.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 612B Satu-Vechi (DJ 612A) – Drăcșenei – Beuca – Dobrotești (DN 65A), km 0+000 – 15+525, (L=15,525 km)”, în faza studiu de fezabilitate.

 

La punctul patru de la ordinea de zi tot  domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind trecerea în domeniul privat al județului a rețelei de alimentare cu energie electrică și aprobarea închirierii acesteia Consorțiului Joint Venture Teleorman Geiger Ecosoil până la punerea în funcțiune a   obiectivului de investiții “Depozit Central de la Mavrodin”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Florescu Adrian

                Înteleg că această rețea nu există în domeniul public, deși se vrea ne facă să întelegem că se trece din domeniul public în domeniul privat.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Eu am un alt punct de vedere.. Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică și nici în folosință nu-l putem da, deoarece Consorțiul Joint Venture-Teleorman Geiger Ecosoil nu desfășoară activități de binefacere sau de utilități publice.

                Trebuie făcut un contract de furnizare a energiei electrice cu această societate pentru că dacă ei nu  plătesc,  nu  plătim nici noi.

În al doilea rând, dacă s-a făcut recepția obiectivului de la Mavrodin?

Domnul Bățăuș Mugur

Da

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

De ce nu s-a făcut o hotărâre cu trecerea din domeniul public în domeniul privat?

Domnul Bățăuș Mugur

Avem mai multe obiective care trebuiesc trecute din domeniul public în privat și vroiam facem o hotărâre cu toate acestea.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Este o problemă dacă le trecem pe rând, obiectiv cu obiectiv ?

Nu supărați, dar nu așa se face. Eu propun să scoatem acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.

Supun la vot scoaterea acestui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al județului a rețelei de alimentare cu energie electrică și aprobarea închirierii acesteia Consorțiului Joint Venture Teleorman Geiger Ecosoil până la punerea în funcțiune a obiectivului de investiții “Depozit Central de la Mavrodin” a fost scos de pe ordinea de zi..

La punctul cinci de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o ,,abținere”.

-          Domnul Iancovici Romeo.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 ,,abțineri”.

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 8 voturi ,, pentru” și 4 ,,abțineri”.

 Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Bălan Ilie

                Eu vin cu o propunere. Introducerea pentru finanțare a proiectului reabilitare centrală termică din cadrul Spitalului județean prin diminuarea cu 1 milion lei de la obiectivul de investiții ,, Fluidizare trafic la punctul de control trecere frontieră Turnu Măgurele-Nikopol prin reabilitare primară a DJ 546 Turnu Măgurele”.

                Aceasta nu s-a concretizat nici în februarie și  nici în martie a.c.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Finanțarea proiectului reabilitare centrală termică pentru Spitalul județean este aprobată de către Comisia de dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Promisiunea rămâne aceeași, deci este aprobată finanțarea proiectului reabilitare centrală termică, acum nu mai ține de Guvern, ci de Consiliul de dezvoltare regională, într-o lună, maximum două, la prima rectificare de buget va fi prins și acest proiect.

Doamna Stoian Elena a participat la ședința Comisiei de autorizare a Împrumuturilor Locale.

Doamna Stoian Elena

De la acel obiectiv nu putem lua deoarece Comisia Națională a dat aprobare numai pentru obiectivele care figurează în anexă și ,,Fluidizare trafic la punctul de control trecere frontieră Turnu Măgurele-Nikopol prin reabilitare primară a DJ 546 Turnu Măgurele”este inclusă în această anexă.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Este clar, aprobarea Comisiei Naționale a fost dată pentru obiectivele din listă, inclusiv pentru ,,Fluidizare trafic la punctul de control trecere frontieră Turnu Măgurele-Nikopol prin reabilitare primară a DJ 546 Turnu Măgurele”.

Dacă acum mai sunt discuții?

Nemaifiind, prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

Cu 24 voturi „pentru” și 6 „abțineri” (Bălan Ilie, Tatu Rodica, Florescu Adrian, Niculcea Ion, Răicescu Marian și Burlacu Cristiana) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Deservire Pază și Protocol, pentru anul 2008.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Deservire Pază și Protocol, pentru anul 2008.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Deservire Pază și Protocol, pentru anul 2008.

 

La punctul șapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea Master Planului de apă și apă uzată pentru județul Teleorman și a indicatorilor documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, România.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o ,,abținere”.

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 8 voturi ,, pentru” și 4 ,,abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului de apă și apă uzată pentru județul Teleorman și a indicatorilor documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, România.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului de apă și apă uzată pentru județul Teleorman și a indicatorilor documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, România.

 

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind adoptarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Sistemului de Asistență Socială pentru Copii, Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap pentru perioada 2008-2013.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind adoptarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Sistemului de Asistență Socială pentru Copii, Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap pentru perioada 2008-2013.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind adoptarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Sistemului de Asistență Socială pentru Copii, Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap pentru perioada 2008-2013.

 

La punctul nouă de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea Proiectului “Vrem să știm cum putem să muncim!” din cadrul  programului PHARE 2006/018-147.04.02 – Măsuri de incluziune socială si  a cheltuielilor necesare implementării.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Vrem să știm cum putem să muncim!” din cadrul  programului PHARE 2006/018-147.04.02 – Măsuri de incluziune socială si  a cheltuielilor necesare implementării.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Vrem să știm cum putem să muncim!” din cadrul  programului PHARE 2006/018-147.04.02 – Măsuri de incluziune socială si  a cheltuielilor necesare implementării.

 

La punctul zece de la ordinea de zi  are cuvântul domnul vicepreședinte Bălan Ilie pentru a ne prezenta expunerea de motive privind aprobarea regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

 

La următorul punct de la ordinea de zi  dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea și completarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru  perioada 2008-2011.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011.

              

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

               

                Ca urmare a propunerilor făcute de dumneavoastră în ședința de consiliu din data de  27 februarie a.c. am primit răspuns și de la S.C. Cez Vânzare S.A Craiova, răspuns pe care l-ați avut în mapa de lucru.

                Deasemenea mai aveți în mapă și declarațiile de avere și de interese.

În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 144/2007 privind  înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, aveți obligația de a depune la secretarul județului o nouă declarație de avere și o declarație de interese la încheierea mandatului.

                Dacă mai aveți alte probleme?

                Doamna Tatu Rodica

                Vă propun ca ultima ședință de consiliu fie o ședință festivă, având în vedere că mulți dintre noi nu vor mai fi consilieri județeni.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Supun la vot propunerea doamnei Tatu Rodica.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea făcută.

                Dar rezolvăm și probleme de competența consiliului județean. Vom face la Turnu Măgurele unde putem inaugura și trecerea cu bac-ul spre Bulgaria și vom invita primari și colaboratori ai consiliului județean.

                Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

                Fiind în preajma  Sfintelor Sărbători de Paște vă doresc multă sănătate și succes în activitatea pe care o desfășurați.    ,,Paște Fericit!”

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

         Liviu Nicolae Dragnea                                                 Jr. Rodica Vrabie