R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 9 iulie 2008, orele 11,00

 

 

 

                Bună ziua, stimați colegi

                In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, a fost convocat consiliul județean în ședință ordinară astăzi, 9 iulie 2008, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care țin de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

 

                Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 201 din 3 iulie 2008.

 Anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință locuitorilor județului prin mass - media locală și inserat pe site-ul Consiliului județean.

 

                Din datele puse la dispoziție de secretariatul tehnic rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 29 consilieri, din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnii Dumitrică George Ionuț, Iliescu Alexandru și Mocanu Virgil, astfel că, ședința de consiliu este legal constituită.

               

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

V-a fost pus la dispoziție procesul - verbal al ședinței de constituire a Consiliului județean din 24 iunie 2008, pe care îl supun aprobării.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței de constituire a Consiliului Județean din 24 iunie 2008.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice la unele poduri amplasate pe drumurile județene, în faza studiu de fezabilitate

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman.

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii, a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate și a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport.

 

5.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman, în vederea înființării centrelor de permanență.

 

6.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

 

7.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt-Prundu-Lunca km 16+200-km 23+050 (6,850 km.)” finanțat prin programul PHARE CBC Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria.

 

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei anuale de promovare” a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman” finanțat prin programul ISPA.

 

9.       Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de muncă al doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

10.    Proiect de hotărâre privind numirea temporară, în funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a domnului Vlad Eugen Ovidiu, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă nedeterminată, potrivit legii.

 

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut, pe termen lung, pentru cofinanțarea proiectelor de investiții de interes județean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile.

 

12.    Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

 

La primul punct de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-          Domnul Iancovici Gheorghe Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Simionescu Adrian Constantin pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice la unele poduri amplasate pe drumurile județene, în faza studiu de fezabilitate

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Gheorghe Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice la unele poduri amplasate pe drumurile județene, în faza studiu de fezabilitate

 

                                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice la unele poduri amplasate pe drumurile județene, în faza studiu de fezabilitate

 

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Simionescu Adrian Constantin pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Gheorghe Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Cum au fost calculate aceste tarife?

                Domnul Piperea Victor.

                Pe baza unui Ordin al Ministrului Transporturilor care a fost publicat în Monitorul Oficial al României și avizului luat de la minister.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Ordinul Ministrului Transporturilor a fost sursa se inspirație?

                Ministrul transporturilor nu spune ce tarife trebuie să aplicăm?

                Domnul Piperea Victor.

                Nu. În baza acestui ordin noi am făcut propunerile și am luat avizul Ministrului transporturilor.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă mai sunt observații?

                Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman.

 

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului Simionescu Adrian Constantin pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea delegării gestiunii, a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate și a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport.

 

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Gheorghe Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Florescu Adrian.

                Vreau ridic o chestiune de procedură. Domnul Vlad Eugen Ovidiu a fost validat în calitate de consilier județean și, în termen de 15 zile, trebuie aleagă, deoarece este incompatibil cu funcția de administrator public.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Vreau vă prezint astăzi, pe domnul Dumitrescu Mircea care este noul administrator public al județului. Este necesară o corecție în aceste documente.

Vă rog acceptați scuzele de rigoare din partea aparatului de specialitate.

                Dacă mai sunt alte observații?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii, a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate și a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii, a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate și a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport.

 

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman, în vederea înființării centrelor de permanență.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Am și eu o întrebare. Cui i se atribuie în folosință gratuită spațiul?

                Domnul Bălan Ilie.

                Centrului de permanență.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Stimați colegi juriști, găsiți exprimarea corectă pentru că s-ar putea ca hotărârea să nu fie inoperabilă. Cui atribuim în folosință gratuită?

                Domnul Florescu Adrian.

                Mă gândesc că trebuiesc avute în vedere criteriile pe care trebuie le îndeplinească aceste Centre de permanență. Dacă dețin sală de așteptare, sală de tratament .

                Domnul Bălan Ilie.

                Aceste spații funcționează. Este vorba de cabinete medicale în care fac permanență medicii.

Domnul Florescu Adrian.

                Foarte bine că se înființează aceste Centre de permanență. Noi nu avem cum să atribuim, noi punem la dispoziție. Trebuie să avem în vedere criteriile concrete.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Trebuie găsită o formulare corectă.

Să trecem la punctul următor.

 

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

 

La punctul șapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt-Prundu-Lunca km 16+200-km 23+050 (6,850 km.)” finanțat prin programul PHARE CBC Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Gheorghe Romeo, președintele comisiei urbanism.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă există observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt-Prundu-Lunca km 16+200-km 23+050 (6,850 km.)” finanțat prin programul PHARE CBC Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt-Prundu-Lunca km 16+200-km 23+050 (6,850 km.)” finanțat prin programul PHARE CBC Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria.

 

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea „Strategiei anuale de promovare” a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman” finanțat prin programul ISPA.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Petcu Florea președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei anuale de promovare” a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman” finanțat prin programul ISPA.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei anuale de promovare” a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman” finanțat prin programul ISPA.

 

Să reluăm procedura pentru proiectul de la punctul nr. cinci cu privire la atribuirea în folosință gratuită a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman, în vederea înființării centrelor de permanență.

Vă prezint proiectul de hotărâre cu noua formulare a art. 1.

Art.1. – (1) În vederea înființării Centrului de permanență Furculești, Consiliul Județean Teleorman pune la dispoziție pentru folosință gratuită pe toată perioada de funcționare a acestuia, spațiul în suprafață de 31,51 m.p., proprietate publică a județului Teleorman, situat în Pavilionul spital din cadrul Centrului de Sănătate Furculești, conform anexelor nr. 1 și 2.

(2) În vederea înființării Centrului de Permanență Deparați, Consiliul Județean Teleorman pune la dispoziție pentru folosință gratuită pe toată perioada de funcționare a acestuia, spațiul în suprafață de 65,30 m.p., proprietate publică a județului Teleorman, situat în Pavilionul pediatrie din cadrul Centrului de Sănătate „Regele Carol I” Deparați, conform anexelor nr. 3 și 4.

Dacă mai sunt alte observații?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman, în vederea înființării centrelor de permanență.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman, în vederea înființării centrelor de permanență.

 

La punctul nouă de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind încetarea de drept a raportului de muncă al doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Vreau să vă mulțumesc pentru activitatea depusă și pentru modul cum ați condus această instituție.

Doamna Nedelea Maria.

Și eu vă mulțumesc.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Poate când vă obișnuiți cu pensia mai găsim o formă să colaborați cu instituția noastră.

 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de muncă al doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

               

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

                În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de muncă al doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

Următorul proiect de hotărâre privește numirea unei persoane în funcția de director și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborate cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

 

Vă prezint expunerea de motive privind numirea temporară, în funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a domnului Vlad Eugen Ovidiu, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă nedeterminată, potrivit legii.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Propun pe domnul Vlad Eugen Ovidiu.

                Dacă mai sunt alte propuneri?

                Domnul Florescu Adrian.

                Nu am neapărat o propunere, dar vreau să știu care este procedura?

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                În Legea administrației publice locale se specifică faptul că, numirea conducătorilor instituțiilor de servicii publice de interes județean se face de Consiliul Județean, prin hotărâre, iar după susținerea concursului numirea se face tot prin hotărâre a Consiliului Județean.

                Am o observație: și la hotărârea precedentă se avea în vedere o persoană, dar e vorba de încetarea de drept a raportului de muncă, ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă.

                Se prezintă tehnica votării.

 

                Urmează operațiunea propriu zisă de votare.

                (Fiecare consilier va primi un buletin de vot, va semna de primire, se va întoarce în sală unde își va exprima opțiunea și apoi îl va introduce în urnă, se va înscrie X în dreptul obțiunii).

 

                Rog președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

                Domnul Vrăjitoarea Emilian.

                Domnul Vlad Eugen Ovidiu, din totalul de 28 voturi exprimate a întrunit un număr de 27 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea temporară, în funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a domnului Vlad Eugen Ovidiu, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă nedeterminată, potrivit legii.

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea temporară, în funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a domnului Vlad Eugen Ovidiu, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă nedeterminată, potrivit legii.

                Vă felicit pe dumneavoastră și pe domnul administrator public al județului și vă urăm succes.

 

La punctul 11 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, pe termen lung în valoare de 18.000.000 lei, pentru cofinanțarea proiectelor de investiții de interes județean care beneficiază de fonduri nerambursabile.

 

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 9 voturi „pentru” și două voturi „împotrivă”.

-          Domnul , Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, pe termen lung în valoare de 18.000.000 lei, pentru cofinanțarea proiectelor de investiții de interes județean care beneficiază de fonduri nerambursabile.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 22 voturi „pentru”, 2 voturi „împotriv㔠( domnul Florescu Adrian și doamna Frăsineanu Fulvia Florentina) și 5 „abțineri” (domnii Drăcman Lucian Daniel, Vătafu Teodor Cătălin, Ogrăzeanu Teodor, Ion Petre și Răicescu Marian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, pe termen lung în valoare de 18.000.000 lei, pentru cofinanțarea proiectelor de investiții de interes județean care beneficiază de fonduri nerambursabile.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

                Domnul Vătafu Teodor.

                Vin cu o propunere pentru reactualizarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Consiliului Județean Teleorman.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                În perioada următoare procedăm la reactualizarea Regulamentului de organizare și Funcționare a Consiliului Județean Teleorman. Nu știu dacă se va reuși pentru că este perioada concediilor de odihnă, în toamnă cel mai târziu vom avea un regulament nou.

                Îl mai lăsăm puțin pentru că trebuie apară modificări legislative.

                Domnul Bălan Ilie.

                Echipa feminină de baschet întâmpină greutăți financiare. Trebuie găsim o modalitate să îi sprijinim pentru că s-au calificat în Cupele Europene. Este păcat de performanță nu îi susținem acum.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă rog ca până la următoarea ședință veniți cu o propunere concretă, după ce vă consultați cu Direcția Economică, Buget-Finanțe și cu celelalte instituții care sprijină echipa.

Dacă mai aveți alte probleme?

 

                Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

         

         Liviu Nicolae Dragnea                                    Jr. Rodica Vrabie