CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE  

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 9 iulie 2008 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată; 

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 9 iulie 2008, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice la unele poduri amplasate pe drumurile județene, în faza studiu de fezabilitate

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii, a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate și a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport.

 

5.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman, în vederea înființării centrelor de permanență.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita județului Olt-Prundu-Lunca km 16+200-km 23+050 (6,850 km.)” finanțat prin programul PHARE CBC Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei anuale de promovare” a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman” finanțat prin programul ISPA.

 

9.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de muncă al doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

10.  Proiect de hotărâre privind numirea temporară, în funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a domnului Vlad Eugen Ovidiu, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă nedeterminată, potrivit legii.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut, pe termen lung, pentru cofinanțarea proiectelor de investiții de interes județean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile.

 

12.      Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către mass-media și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                                   Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al județului

             

                                                                                                                    Rodica Vrabie

                       

 

Alexandria

Nr. ______ din __ iulie 2008