CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE  

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 8 mai 2008 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată; 

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 8 mai 2008, orele 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Evaluare de mediu pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor”.

 

2. Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice și se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr. ______ din 30 aprilie 2008