R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman din data de 7 februarie 2007, ora 10,00

 

 

          Bună ziua, stimaţi colegi,

          In  temeiul prevederilor  art. 106 alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,  am convocat astăzi, 7 februarie 2007, Consiliul judeţean în şedinţă  ordinară, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâre care ţin de competenţa autorităţii noastre publice judeţene.

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziţia nr. 24 din 1 februarie 2007 şi anunţul difuzat prin mass - media locală.

          Din datele puse la dispoziţie rezultă că în sală sunt prezenţi un număr de 32 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcţie lipsind domnul vicepreşedinte Badea Marius Rivera astfel că şedinţa de consiliu este legal constituită.

          Domnul Murgă Cătălin nu este? La comisie a fost?

          Domnul Simionescu Adrian.

          M-a rugat pe mine să vă anunţ că întârzie puţin.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Şedinţa noastră este publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale.

La şedinţă participă directorii direcţiilor şi funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean care au tangenţă cu problematica de la ordinea de zi, precum şi reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziţie procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean din 31 ianuarie 2007, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare din 31 ianuarie 2007.

 

 

Doamnelor şi domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1)  coroborat cu art. 110 din Legea administraţiei publice locale, modificată şi completată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului a podeţului peste pârâul Lunca situat în comuna Ciolăneşti pe DJ 703, km. 120 + 700 m.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72 din 7 iulie 2006 privind aprobarea finanţării execuţiei unui monument comemorativ pentru artistul Liviu Dănuţ Vasilică.

 

3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman pe anul 2007.

 

Având în vedere că, după publicarea proiectului ordinii de zi, au apărut probleme urgente care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, vă propun suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâre care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 45 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, modificată şi completată, după cum urmează:

4. Proiect de hotărâre privind închirierea ferryboat-ului „Europa” aflat în administrarea S.C. Eurobac S.R.L.

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 78 din 31 august 2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul Local al municipiului Alexandria şi cu alte persoane juridice în vederea înfiinţării unui club sportiv, cu activitate principală de baschet.

          Iar ultimul punct “Diverse”.

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu cele două proiecte de hotărâre menţionate.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 1209 litera “a” din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată, proiectele de hotărâre de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul judeţului.

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind includerea în domeniul public al judeţului a podeţului peste pârâul Lunca situat în comuna Ciolăneşti pe DJ 703, km. 120 + 700 m.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog preşedinţii comisiilor juridică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului a podeţului peste pârâul Lunca situat în comuna Ciolăneşti pe DJ 703, km. 120 + 700 m.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind includerea în domeniul public al judeţului a podeţului peste pârâul Lunca situat în comuna Ciolăneşti pe DJ 703, km. 120 + 700 m.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72 din 7 iulie 2006 privind aprobarea finanţării execuţiei unui monument comemorativ pentru artistul Liviu Dănuţ Vasilică.

            Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72 din 7 iulie 2006 privind aprobarea finanţării execuţiei unui monument comemorativ pentru artistul Liviu Dănuţ Vasilică, în vederea aprobării.

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72 din 7 iulie 2006 privind aprobarea finanţării execuţiei unui monument comemorativ pentru artistul Liviu Dănuţ Vasilică.

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman pe anul 2007.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman pe anul 2007, în vederea aprobării.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman pe anul 2007.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind închirierea ferryboat-ului „Europa” aflat în administrarea S.C. Eurobac S.R.L.

            Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

            rog să interveniţi şi să analizăm împreună cum este mai bine.

          Această solicitare a ajuns la mine ieri de la S.C. „SPET SHIPPING” S.A. Craiova şi am hotărât să introduc proiectul de hotărâre în şedinţa de astăzi să îl discutăm şi să decidem.

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 15 voturi „pentru” şi 2 „abţineri”.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 12 voturi „pentru” şi o „abţinere”.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Domnul Florescu Adrian.

          Mă interesează o radiografie a investiţiei care se face la Turnu Măgurele.

          Dacă regimul de exploatare afectează acest ferryboat.

          Ştiu că vasul are verificare tehnică până în anul 2008. Trebuie cunoscute condiţiile în care se face exploatarea, dacă ar staţiona în apă, vasul s-ar deteriora mai rapid decât dacă ar fi exploatat.

          Trebuie se facă o expertiză despre starea vasului.

          În principiu suntem de acord cu închirierea, ar însemna mai puţini bani cheltuiţi de Consiliul judeţean.

          Domnul Băţăuş Mugur.

          Ferryboat-ul este autorizat de Instituţia Navală Română să funcţioneze până în anul 2008.

          Faptul că staţionează, nu este un lucru bun. Dacă îl închiriem, condiţiile sunt aceleaşi ca atunci când l-am exploata noi. Echipajul întreţine vasul şi merge odată cu el. Câştigul ar veni nu neapărat ca şi parte financiară cât şi ca experienţă în exploatarea vasului.

          Faptul că stă efectiv în apă nu este atât de benefic ca atunci când funcţionează, dar prin închiriere câştigul mare este că echipajul învaţă să lucreze pe acest vas, să ştie să-l acosteze şi alte probleme de exploatare.

          Nu este bine să dăm vasul altui echipaj.

          Domnul Florescu Adrian.

          Care este procedura, echipajul să fie detaşat?

          Domnul Băţăuş Mugur.

          Da, nu este bine ca vasul să-l dăm fără echipaj.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Procedura este următoarea: personalul se detaşează. Plătesc toate contribuţiile personalului plus o chirie. Este necesar să stabilim o comisie.  Este bine ca din această comisie să facă parte funcţionari din aparatul de specialitate,  consilieri judeţeni şi consilieri locali de la Consiliul local Turnu Măgurele. Ceea ce este foarte important – clauzele contractuale referitoare la starea în care îl preluăm de la această societate. Juriştii noştri împreună cu colegii de la direcţia tehnică să stabilească clauzele contractuale.

          Contractul urmând a fi aprobat ulterior într-o şedinţă de consiliu judeţean.

          Alte observaţii dacă mai sunt?

          Domnul Stoicovici Gabriel.

          Câştigăm ceva din această afacere?

          Trebuie să ştim ce transportă, nu să se pună orice marfă. Este conceput să transporte autoturisme şi persoane, nu să vină cu containere sau alte mărfuri.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Probabil că traficul de la Calafat – Bechet este prea mare şi nu mai fac faţă cu ce au în dotare. Caietul de sarcini trebuie întocmit foarte bine. Suma mi se pare foarte importantă pentru consiliul judeţean. Este vorba de aproximativ 3 miliarde.

          Domnul Stoicovici Gabriel.

          Da, dar ferryboatul a costat un milion de euro, nu?

          În caietul de sarcini să fie specificat clar ce se poate transporta.

          Suma pe care o propunem este foarte importantă pentru noi.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Să întocmim contractul cu clauze şi vedem dacă în următoarea şedinţă aprobăm sau nu.

          Dacă contractul nu ne dă siguranţă maximă, nu ne asigură nouă o garanţie, atunci nu aprobăm. Clauzele contractuale să fie în termeni care ne convin nouă.

            În legătură cu detaşarea echipajului de pe vas, poate ar fi totuşi bine ca personalul rămână al societăţii, iar valoarea salariului să fie cuprinsă în contract, să ştie că îşi iau în continuare salariile.

          Domnul Bălan Ilie.

          Noi suntem de acord, în principiu, cu această solicitare urmând să hotărâm într-o şedinţă ulterioară asupra clauzelor contractuale.

            Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind închirierea ferryboat-ului „Europa” aflat în administrarea S.C. Eurobac S.R.L.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

Cu 31 voturi „pentru” şi 1 „abţineri” (domnul Stoicovici Gabriel) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind închirierea ferryboat-ului „Europa” aflat în administrarea S.C. Eurobac S.R.L.

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 78 din 31 august 2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul Local al municipiului Alexandria şi cu alte persoane juridice în vederea înfiinţării unui club sportiv, cu activitate principală de baschet.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-         Comisia juridic avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă aveţi observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Bălan Ilie.

            Vreau informez colegii că opţiunea noastră de a sprijini acest club a fost una inspirată. Echipa de baschet a achiziţionat şi două jucătoare de culoare, iar la ultimul meci sala polivalentă a fost neîncăpătoare.

          Vă promit că în şedinţa următoare voi informa cu tot ceea ce s-a făcut, pentru că această echipă, are toate şansele pentru a obţine succese în continuare.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Este o decizie foarte bună, susţinem un sport elegant. S-a dovedit că echipa de baschet a adus bucurie în rândul suporterilor. Să nu mai finanţăm echipa de fotbal, întrucât nu mai avem încredere în aceştia.

Domnul Stoicovici Gabriel.

          Nu-mi place denumirea pe care aţi propus-o, nu este reprezentativă.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Numele care a fost ales nu poate fi folosit. A fost o denumire sugestivă, putem organiza un concurs de soluţii pentru denumire.

          Ceea ce voiam să vă propun să reîncepem demersurile cu Agenţia Naţională pentru Sport să ne dea în administrare sala de sport polivalentă. Noi am mai solicitat şi în mandatul anterior şi n-am reuşit o obţinem. Aş vrea fiţi de acord să reîncepem demersurile.

          Domnul Bălan Ilie.

          La ora actuală au o problemă foarte gravă, nu se asigură temperatura necesară pentru antrenamente, deci nu sunt asigurate condiţiile optime.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Poate găsim înţelegere la noul preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 78 din 31 august 2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul Local al municipiului Alexandria şi cu alte persoane juridice în vederea înfiinţării unui club sportiv, cu activitate principală de baschet.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 78 din 31 august 2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul Local al municipiului Alexandria şi cu alte persoane juridice în vederea înfiinţării unui club sportiv, cu activitate principală de baschet.

 

Trecem la ultimul punct Diverse.

 

          Dacă mai aveţi alte probleme?

 

          Vreau aduc în discuţie situaţia podului de la Mavrodin.

          Vă informez, fiţi la curent cu aceste probleme în mod direct, să ştiţi exact care este situaţia.

          Am văzut şi în presă un articol, într-un ziar, o poziţie pe care mi-a fost greu să o înţeleg, punea sub semnul întrebării dorinţa Consiliului judeţean de a da bani, condamna faptul că, preşedintele solicită bani pentru acest judeţ.

          Eu, preşedintele consiliului judeţean, nu am cerşit şi nu voi cerşi niciodată bani nejustificat de la Guvern. Noi vorbim de alţi bani.

          Există Fondul Solidaritatea” al Uniunii Europene,  destinat pentru ajutorarea ţărilor membre ale Uniunii Europene.

          Am solicitat 62 milioane EURO pentru judeţ, care a fost afectat de inundaţiile din anul 2005, în vederea refacerii infrastructurii.

          Aceşti bani au destinaţie specială, dacă nu sunt cheltuiţi corect vor fi restituţi Uniunii Europene. Banii nu se vor distribui pentru alte lucrări.

          Fundamentarea sumelor nu a fost făcută pur şi simplu, ci de către toate judeţele care au fost afectate de inundaţii. Suntem singurul judeţ din ţară care nu a primit bani din suma alocată de Uniunea Europeană.

          Lăsând la o parte faptul că, funcţionarii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor n-au anunţat că s-au alocat aceste fonduri,  documentaţia ce trebuia întocmită, practic un ghid, ci s-a transmis o adresă prin care s-au solicitat nişte documente, apoi o altă adresă prin care s-au solicitat alte documente. S-au returnat documentele pentru a da o declaraţie pe propria răspundere atât eu cât şi prefectul.

          Când am aflat că alte judeţe au început primească banii solicitaţi am transmis o altă adresă să ni se comunice de ce Consiliul Judeţean Teleorman nu a primit?

          Am primit un răspuns cu observaţii la documentele noastre, printre altele ni s-au cerut şi copii după ordinele de plată.. Domnul Piperea Victor când a fost să depună documentele solicitate a fost ameninţat cu D.N.A., de un director.

          Alte judeţe primesc bani cu toate că aveau şi ei observaţii la documentele depuse. Pentru acest pod am transmis fotografii, pe perioade.

          După un an şi jumătate s-a făcut discuţie asupra datei când s-a prăbuşit acest pod. După ei sunt două perioade eligibile: 15 aprilie – 15 mai şi iunie – iulie 2005.

          Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă ne-a transmis că acest pod s-a prăbuşit în urma viiturii din 22-23 aprilie 2005, drept pentru care a încheiat şi un proces-verbal şi s-a transmis o atenţionare Prefecturii şi Consiliului judeţean.

          Am transmis şi fotografii arătând că a fost un proces continuu de degradare până când pe 10 iunie podul s-a prăbuşit complet.

          Le-am explicat că este anormal şi nefiresc să considere ziua de 10 iunie 2005.

          Dacă în 22 aprilie, podul a fost afectat, acesta nu s-a prăbuşit din alte motive.

          Eu am depus o adresă la domnul ministru Mircea Nicu Toader cu care am o bună comunicare şi în care am încredere şi sper să înţeleagă  şi să se detaşeze de alte influenţe din acea zonă.

          I-am explicat respectuos că, dacă banii nu vor fi alocaţi judeţului Teleorman nu consider decât că este o decizie politică şi suntem nevoiţi să dăm în judecată Guvernul.

          O adresă oficială pe care am primit-o de la Ministerul Administraţiei şi Internelor ne explică că proiectul respectiv nu este eligibil. Noi am făcut un memoriu pe care l-am transmis din nou la Guvern.

          Dacă aveţi dumneavoastră alte observaţii?

          Domnul Florescu Adrian.

          Sper ca motivaţiile expuse să fie reale.

          Doresc să discut şi eu cu domnul Mircea Nicu Toader chiar astăzi.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă doriţi puteţi primi explicaţii în plus de la colegii de la Direcţia tehnică, care vă stau la dispoziţie.

          Domnul Putineanu Ion.

          La întâlnirea cu primul – ministru din luna ianuarie a.c. am ridicat problema podului de la Mavrodin şi a rămas să întocmim documentaţia, să o transmitem la Guvern şi apoi vom primi banii.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Înseamnă că primul ministru chiar vrea să aloce aceşti bani, numai că este o problemă chiar la Guvern.

          Domnul Stoicovici Gabriel.

          Mai bine să-i dăm în judecată şi nu aici ci la Strasbourg.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă mai sunt alte probleme?

          Nemaifiind, în continuare prezint adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman nr. II/550 din 5 februarie 2007 prin care ni s-a propus reanalizarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 3 din 15 ianuarie 2007 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Teleorman prin legea bugetului de stat pe anul 2007, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene.

 

          Nu pot să vă propun modificarea acestei hotărâri care a fost aprobată cu respectarea procedurii prevăzută de lege, inclusiv cu consultarea primarilor care a avut loc la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Teleorman, conform procesului – verbal întocmit în şedinţa din data de 9 ianuarie 2007.

 

          Doresc să vă aduc la cunoştinţă că, în perioada 12 februarie – 4 martie 2007, efectuez 15 zile din concediul legal de odihnă, înlocuitor rămâne domnul vicepreşedinte Putineanu Ion.

            Declar încheiate lucrările şedinţei şi mulţumesc pentru participare

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR JUDEŢ 

        

        Liviu Nicolae Dragnea                                                Jr. Rodica Vrabie