CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE    

 

 

D I S P O Z I Ţ I E

 

   privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 7 februarie 2007 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.106, alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată;

          În temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată

 

D I S P U N E:

 

           Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară miercuri, 7 februarie 2007, ora 10,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului a podeţului peste pârâul Lunca situat în comuna Ciolăneşti pe DJ 703, km. 120 + 700 m.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72/2006 privind aprobarea finanţării execuţiei unui monument comemorativ pentru artistul Liviu Dănuţ Vasilică.

 

3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman pe anul 2007.

 

4 . Diverse.

 

 

      Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, se inserează în site-ul propriu şi se transmite către mass-media. 

 

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                                                   A V I Z A T

                                                                                                                                pentru legalitate

                                                                                                                             Secretar al judeţului

             

                                                                                                                               Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr.____ din __  februarie 2007