R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 30 ianuarie 2008, orele 11,00

 

 

          Bună ziua,

          In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, a fost convocat consiliul județean în ședință ordinară astăzi, 30 ianuarie 2008, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care țin de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 11 din 23 ianuarie 2008.

 Anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință locuitorilor județului prin mass - media locală și inserat pe site-ul Consiliului județean.

          Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală sunt prezenți toți consilierii județeni, astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

          Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, conducători ai unor instituții, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței extraordinare a Consiliului județean din 15 ianuarie 2008, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean din 15 ianuarie 2008.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2008 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu suma de 18.000.000 lei a liniei de finanțare reprezentând împrumut intern, pe termen lung, contractat în anul 2007.

 

3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2008, a baremelor de dotare cu echipament și cazarmament și alte cheltuieli pentru copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și pentru mamele protejate în centrele maternale.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2008.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2008 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic, ale Școlii speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2008.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii județene „Marin Preda”, pentru anul 2008.

         

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2008.

 

10.                     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2008.

 

11.                     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2008.

 

12.                      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Servicii, pentru anul 2008.

 

13.                      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole, pentru anul 2008.

 

14.                     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2008.

 

15.                     Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic, ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2008.

 

16.                     Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Direcției de Pază a județului Teleorman în Direcția Generală de Pază a județului Teleorman.

 

17.                     Proiect de hotărâre privind încetarea, de drept, a contractului individual de muncă al doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman.

 

18.                     Proiect de hotărâre privind numirea, temporară, în funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a doamnei Ciuntuc Florența Geanina, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă nedeterminată, potrivit legii.

 

19.                     Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului directorului general al Direcției Generale de Pază a județului Teleorman.

 

20.                     Proiect de hotărâre privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

21. Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea utilizării în anul 2008 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Țin să vă informez că, vom face demersuri la Ministerul Sănătății pentru acordarea unui sprijin financiar Spitalului Județean Alexandria, pentru lucrări de reabilitare, modernizare și echipare și, în funcție de răspunsul primit, vom reveni asupra hotărârii privind utilizarea fondului de rulment în ședința din luna următoare.

Domnul Florescu Adrian.

Dacă solicitarea noastră rămâne fără răspuns?

Nu pun la îndoială prioritatea investițiilor pentru drumuri, dar capitolul „sănătate”, în bugetul propriu al Consiliului Județean, nu se regăsește.

Propun să îl constituim acum și toată suma prevăzută la fondul de rulment să fie acordată pentru reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Domnul Simionescu Adrian.

Am discutat și în comisie acest lucru și sunt de acord să așteptăm răspunsul de la Ministerul Sănătății.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

            În ședința Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, din 22 ianuarie a.c., din care face parte și județul Teleorman, Consiliul pentru Dezvoltare Regională a hotărât „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalelor Județene din județele Teleorman, Ialomița și Dâmbovița cu fonduri alocate prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Domnul Florescu Adrian.

Avem șapte spitale în județ și noi putem investi numai la Spitalul Județean.

Nu se poate ca în bugetul Consiliului Județean să nu avem capitolul „sănătate”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

            Consider că, intervenția domnului Florescu Adrian este un discurs electoral. Sistemul sanitar conform legii, trebuie să primească bani de la Ministerul Sănătății, iar de ceva timp la conducerea spitalului sunt reprezentanți ai liberalilor. Nu unii numesc și alții plătesc.

Sănătatea nu este în subordinea Consiliului Județean. Sursele de finanțare trebuie să vină de la Ministerul Sănătății.

Domnul Florescu Adrian.

Dacă Ministerul Sănătății nu întreprinde nimic, nu înseamnă că noi nu putem lua nici o măsură.

 

Domnul Bălan Ilie.

Cred că putem ieși din acest impas. Cert este că sănătatea are nevoie de foarte mulți bani. Nu ne gândim numai la centrala termică, ci și la instalațiile care sunt vechi. Spitalul Județean are nevoie de aparatură modernă.

Sănătatea este o necesitate evidentă. Dacă Ministerul Sănătății nu alocă bani, la ședința din luna viitoare vom constitui fonduri pentru capitolul „sănătate”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Cred că, aceste discuții trebuia să le aveți cu managerii acestor unități. Noi luăm din obligațiile Ministerului Sănătății.

Doamna Burlacu Cristiana.

Considerați că Ministerul Sănătății va aloca fonduri suficiente astfel ca noi să nu mai participăm?

Care este punctul dumneavoastră de vedere?

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Tot bugetul Consiliului Județean nu este suficient pentru a reabilita Spitalul Județean. Orice bănuț este binevenit, pe lângă banii de la Ministerul Sănătății punem și noi ceva, dacă legea ne permite.

Dacă mai sunt discuții sau alte propuneri.

Nemaifiind, supun la vot amendamentul propus de domnul Florescu Adrian.

Utilizarea fondului de rulment pentru constituirea capitolului „sănătate”.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 6 voturi „pentru” (Tatu Rodica, Florescu Adrian, Răicescu Marian, Niculcea Ion, Popa Alexandru și Burlacu Cristiana) și 27 voturi „împotrivă”, amendamentul propus de domnul Florescu Adrian nu a fost aprobat.

Vă prezint proiectul de hotărâre  privind aprobarea utilizării în anul 2008 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 27 voturi „pentru” și 6 voturi „împotriv㔠(Tatu Rodica, Florescu Adrian, Răicescu Marian, Niculcea Ion, Popa Alexandru și Burlacu Cristiana) s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea utilizării în anul 2008 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea majorării cu suma de 18.000.000 lei a liniei de finanțare reprezentând împrumut intern, pe termen lung, contractat în anul 2007.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

 

 

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 1 vot „împotrivă”.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 8 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Florescu Adrian.

          Când s-a aprobat lista de investiții pe anul 2007 făcea parte și reabilitarea DJ 506 Cervenia – Vitănești – Băbăița, ulterior a fost scos , iar acum văd că apare acel drum la cheltuieli de proiectare în 2008. Acest drum a fost scos cu o anumită intenție și din acest motiv nu vom susține acest proiect de hotărâre.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Sunt corect cu dumneavoastră și nu judec electoral.

          Extinderea acestui împrumut are ca principal obiect deblocarea sumei din bugetul propriu, astfel încât putem realiza și obiectivele menționate de dumneavoastră.

Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării cu suma de 18.000.000 lei a liniei de finanțare reprezentând împrumut intern, pe termen lung, contractat în anul 2007.

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 17 voturi „pentru” și 6 voturi „împotriv㔠(Tatu Rodica, Florescu Adrian, Răicescu Marian, Niculcea Ion, Popa Alexandru și Burlacu Cristiana) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării cu suma de 18.000.000 lei a liniei de finanțare reprezentând împrumut intern, pe termen lung, contractat în anul 2007.

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind stabilirea, pentru anul 2008, a baremelor de dotare cu echipament și cazarmament și alte cheltuieli pentru copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și pentru mamele protejate în centrele maternale.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2008, a baremelor de dotare cu echipament și cazarmament și alte cheltuieli pentru copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și pentru mamele protejate în centrele maternale.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2008, a baremelor de dotare cu echipament și cazarmament și alte cheltuieli pentru copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, precum și pentru mamele protejate în centrele maternale.

La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint raportul privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2008.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 1 vot „împotriv㔠și o „abținere”.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 1 vot „împotriv㔠și 2 „abțineri”.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 8 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Domnul Florescu Adrian.

          Nu vom susține acest proiect de hotărâre din două motive: lipsa capitolului “sănătate” din buget și pentru împrumutul de la punctual doi din ordinea de zi.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă mai sunt alte discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 26 voturi „pentru” și 7 voturi „împotriv㔠(Tatu Rodica, Florescu Adrian, Florea Adriana, Răicescu Marian, Niculcea Ion, Popa Alexandru și Burlacu Cristiana) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2008.

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2008 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2008 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2008 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

La punctul șase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic, ale Școlii speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic, ale Școlii speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic, ale Școlii speciale Roșiorii de Vede, pentru anul 2008.

La punctul șapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii județene „Marin Preda”, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii județene „Marin Preda”, pentru anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii județene „Marin Preda”, pentru anul 2008.

La punctul opt de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, pentru anul 2008.  

La punctul nouă de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului de Conservare și Promovare a Culturii  Tradiționale Teleorman, pentru anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2008.

La punctul zece de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic, pentru anul 2008.

La punctul 11 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2008.

La punctul 12 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Servicii, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Servicii, pentru anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Servicii, pentru anul 2008.

La punctul 13 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole, pentru anul 2008.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Exploatații Piscicole, pentru anul 2008.

La punctul 14 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, pentru anul 2008.

La punctul 15 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic, ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic, ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic, ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2008.

La punctul 16 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea reorganizării Direcției de Pază a județului Teleorman în Direcția Generală de Pază a județului Teleorman.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Direcției de Pază a județului Teleorman în Direcția Generală de Pază a județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Direcției de Pază a județului Teleorman în Direcția Generală de Pază a județului Teleorman.

La punctual 17  de la ordinea de zi avem un proiect de hotărâre ce privește pe doamna Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman care a solicitat încetarea activității pentru pensionare.

Doamna director Nedelea, vă întreb: nu doriți să continuați activitatea la bibliotecă, sau ați făcut cererea pentru că s-a împlinit termenul de șase luni pentru care ați avut aprobarea Consiliului Județean?

Doamna Nedelea Maria.

Am făcut cererea pentru că s-au împlinit cele șase luni pentru care am avut aprobarea Consiliului Județean.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Întrebarea mea este dacă ați dori să mai continuați activitatea până la vară?

Doamna Nedelea Maria.

Da, sunt de acord.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rugămintea este să faceți o altă cerere prin care să solicitați prelungirea activității cu șase luni.

În aceste condiții, supun la vot propunerea de continuarea activității, de doamna Nedelea Maria, pentru o perioadă de șase luni, în funcția de director la Biblioteca Județean㠄Marin Preda” Teleorman.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Având această situație, vă propun modificarea titlului proiectului de hotărâre astfel:

“Continuarea activității doamnei Nedelea Maria în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman pentru o perioadă de șase luni.

Rog președintele comisiei juridice să solicite, în plen, avizul comisiei.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

Solicit avizul comisiei.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

                   - Comisia juridică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Supun la vot titlul proiectului de hotărâre propus.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind continuarea activității doamnei Nedelea Maria în funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman pentru o perioadă de șase luni.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind continuarea activității doamnei Nedelea Maria în funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman pentru o perioadă de șase luni.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind continuarea activității doamnei Nedelea Maria în funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman pentru o perioadă de șase luni.

În aceste condiții, vă propun scoaterea de pe ordinea de zi ca fiind lipsit de obiect, a punctului 18 privind numirea, temporară, în funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a doamnei Ciuntuc Florența Geanina, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă nedeterminată, potrivit legii.

Supun la vot propunerea.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind numirea, temporară, în funcția de director al Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a doamnei Ciuntuc Florența Geanina, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă nedeterminată, potrivit legii.

La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind stabilirea salariului directorului general al Direcției Generale de Pază a județului Teleorman.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Dăncilă Cristinel.

Am participat la o întâlnire privind paza la nivel național și, domnul Popa Marian a fost apreciat, serviciul condus de dânsul fiind considerat cel mai dotat serviciu de pază din țară.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului directorului general al Direcției Generale de Pază a județului Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului directorului general al Direcției Generale de Pază a județului Teleorman.

La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

Rog pe domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

Comisia juridică avizează favorabil, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

x

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

 x

         

Doresc să vă informez că, în perioada 4 – 15 februarie a.c. efectuez 10 zile restante din concediul de odihnă pe anul 2007.

            În mapa de lucru ați mai avut informarea privind Evaluarea proiectului nr. 3822 din 12 septembrie 2005 “Siguranța pentru comunitate”.

          Dacă după parcurgerea materialului respective sunt observații sau întrebări?

 

 

Dacă mai aveți alte probleme?

x

 

          Nemaifiind alte probleme, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

     Liviu Nicolae Dragnea                                         Jr. Rodica Vrabie