R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

 

 

 

 

PROCES VERBAL

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman din data de 31 ianuarie 2007, ora 14,00

 

 

 

         

Bună ziua, stimaţi colegi,

          In  temeiul prevederilor  art. 106 alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,  am convocat astăzi, 31 ianuarie 2007, Consiliul judeţean în şedinţă  ordinară, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâre care ţin de competenţa exclusivă  a autorităţii noastre publice judeţene.

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziţia nr. 11 din 23 ianuarie 2007 şi anunţul difuzat prin mass - media locală.

 

          Din datele puse la dispoziţie rezultă că în sală sunt prezenţi un număr de 28 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcţie lipsind motivat domnii Badea Marius Rivera, Bălan Ilie, Răicescu Marian, Stoicovici Gabriel şi Piper Savu Florin, astfel că şedinţa de consiliu este legal constituită.

         

Şedinţa noastră este publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale.

 

La şedinţă participă directorii direcţiilor şi funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean care au tangenţă cu problematica de la ordinea de zi, conducători ai unor instituţii, precum şi reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziţie procesul- verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean din 15 ianuarie 2007, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 15 ianuarie 2007.

Doamnelor şi domnilor,

Proiectul ordinii de zi publicat are 27 puncte, după publicare au apărut probleme urgente care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare şi vă propun suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâre care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 45 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, modificată şi completată, după cum urmează:

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a barajelor deţinute de Serviciul de Exploataţii Piscicole.

 

Supun la vot completarea ordinii de zi cu cele două proiecte de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi cu cele două proiecte de hotărâre.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completarea făcută.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu completarea făcută.

 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1)  coroborat cu art. 110 din Legea administraţiei publice locale, modificată şi completată proiectul ordinii de zi va fi următorul:

 

1.     Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2007, a fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Eurobac SRL Turnu Măgurele.

 

3.     Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici  şi suplimentarea cheltuielilor la obiectivul de investiţii “Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” pentru lucrări de construcţii, proiectare şi supervizare.

 

4.     Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii “Fluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurele – limită judeţ Olt, km. 4+000 – km. 40+000”.

 

5.     Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii “Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61 (Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601 D, km. 14+514 – 27+214, Mereni – Videle şi DJ 612, km. 0+000 – 6+900, Milcovăţu (Jud. Giurgiu) – Mereni” finanţată prin programul Phare 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială.

 

6.     Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării aplicaţiei ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman”.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2007.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2007 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2007.

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Teleorman, pentru anul 2007.

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2007.

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului informatic, pentru anul 2007.

 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de cooperare internă şi internaţională, pentru anul 2007.

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului judeţean de conservare şi promovare a culturii tradiţionale Teleorman, pentru anul 2007.

 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului judeţean Teleorman, pentru anul 2007.

 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene “Marin Preda”, pentru anul 2007.

 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei generale de servicii, pentru anul 2007.

 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de exploataţii piscicole, pentru anul 2007.

 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de deservire, pază şi protocol, pentru anul 2007.

 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de pază a judeţului Teleorman, pentru anul 2007.

 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Şcolii de băieţi Roşiorii de Vede, pentru anul 2007.

 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Şcolii de fete Alexandria, pentru anul 2007.

 

23.Proiect de hotărâre privind avizarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Judeţean Alexandria, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

24.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliile etice ale spitalelor publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unor bunuri imobile, situate în comuna Nanov, proprietate publică a judeţului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol Teleorman.

 

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unui spaţiu medical aflat în proprietatea privată a judeţului Teleorman, situat în municipiul Alexandria, str. M. Filipescu nr. 32.

 

27.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială

 

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a barajelor deţinute de Serviciul de Exploataţii Piscicole.

 

30. Diverse.

 

Potrivit art. 1209 litera “a” din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată, proiectele de hotărâre de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul judeţului.

Domnul Pitiş Petre.

Am o propunere, având în vedere că am studiat materialele prezentate în mapă la comisiile de specialitate, colegii să fie de acord să nu se mai prezinte expunerile de motive la proiectele de hotărâre din ordinea de zi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Supun la vot propunerea domnului Pitiş Petre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.

Pentru primul punct de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

                Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nu sunt, în acest caz, vă prezint proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2007, a fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Teleorman.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind utilizarea în anul 2007, a fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Teleorman.

Pentru punctul doi de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

                Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nu sunt, în această situaţie, vă prezint proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Eurobac SRL Turnu Măgurele, în vederea aprobării.

 

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Eurobac SRL Turnu Măgurele.

Pentru punctul trei de la ordinea de zi rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

                   - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

                   - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          La art. 2  de ce au fost trecute “cheltuieli neprevăzute”?

Domnul Băţăuş Mugur.

          În proiectul iniţial cheltuielile au fost trecute fără T.V.A. Aici sunt trecute şi cheltuielile făcute anterior.

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă prezint proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici  şi suplimentarea cheltuielilor la obiectivul de investiţii “Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” pentru lucrări de construcţii, proiectare şi supervizare.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici  şi suplimentarea cheltuielilor la obiectivul de investiţii “Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” pentru lucrări de construcţii, proiectare şi supervizare.

Pentru punctul patru de la ordinea de zi rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

                   - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

                   - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nu sunt, în acest caz, vă prezint proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii “Fluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurele – limită judeţ Olt, km. 4+000 – km. 40+000”, în vederea aprobării.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii “Fluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurele – limită judeţ Olt, km. 4+000 – km. 40+000”.

 

Pentru punctul cinci de la ordinea de zi rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

                   - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

                   - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii “Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61 (Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601 D, km. 14+514 – 27+214, Mereni – Videle şi DJ 612, km. 0+000 – 6+900, Milcovăţu (Jud. Giurgiu) – Mereni” finanţată prin programul Phare 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, în vederea aprobării.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii “Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61 (Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601 D, km. 14+514 – 27+214, Mereni – Videle şi DJ 612, km. 0+000 – 6+900, Milcovăţu (Jud. Giurgiu) – Mereni” finanţată prin programul Phare 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială.

Pentru punctul şase de la ordinea de zi rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

                   - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

                   - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Florescu Adrian.

          Toate valorile trecute în proiectul de hotărâre sunt majorate datorită  T.V.A.-ului. Poate reuşim să facem un demers în legătură cu plata acestui T.V.A.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

            Vă informez imediat.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării aplicaţiei ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman”, în vederea aprobării.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării aplicaţiei ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman”.

          Aceste cheltuieli neeligibile au apărut datorită modificării Codului fiscal, care a  intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007.

          În noul Cod fiscal nu au mai fost scutite de plata T.V.A. lucrările finanţate din fonduri nerambursabile europene.

          Noi am început să facem demersuri. Ni s-a transmis că este impus de Uniunea Europeană. Acest lucru are  influenţă negativă asupra localităţilor care nu pot accesa aceste fonduri, pentru că niciodată nu vor avea în buget fonduri pentru a plăti şi T.V.A. Nu există nici un stat care să plătească T.V.A. la fondurile structurale.

          Fiecare stat hotărăşte cum procedează cu T.V.A. la fondurile structurale. S-a întocmit un proiect de act normativ prin care să se ramburseze T.V.A ulterior.  Nici această variantă nu ne convine, s-au făcut demersuri atât la Guvern cât şi la Ministerul Finanţelor Publice.

          Noi sperăm că se va rezolva. Am discutat la nivel parlamentar şi toţi spun că asta este o greşeală şi se încearcă repararea ei.

          Pentru Consiliul judeţean este efort financiar foarte mare care practic ne blochează orice şansă de a mai face   investiţii în judeţ.

          Pentru punctul şapte de la ordinea de zi rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

În cazul în care nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2007, în vederea aprobării.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2007.

Pentru punctul opt de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

            Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Florescu Adrian.

Dacă la cap. “Cultură” au fost trecuţi bănuţii pentru monumentul “Liviu Vasilică”

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Da.

Nemaifiind discuţii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2007 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2007 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.

Pentru punctul nouă de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2007.

 

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2007.

Pentru punctul 10 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

   Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                               

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Teleorman, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Teleorman, pentru anul 2007.

Pentru punctul 11 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                          

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii ale Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2007.

Pentru punctul 12 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii ale Serviciului informatic, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului informatic, pentru anul 2007.

Pentru punctul 13 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                  

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii ale Serviciului de cooperare internă şi internaţională, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de cooperare internă şi internaţională, pentru anul 2007.

Pentru punctul 14 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului judeţean de conservare şi promovare a culturii tradiţionale Teleorman, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului judeţean de conservare şi promovare a culturii tradiţionale Teleorman, pentru anul 2007.

Pentru punctul 15 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                  

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului judeţean Teleorman, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului judeţean Teleorman, pentru anul 2007.

Pentru punctul 16 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                  

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene “Marin Preda”, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene “Marin Preda”, pentru anul 2007.

 

Pentru punctul 17 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei generale de servicii, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei generale de servicii, pentru anul 2007.

Pentru punctul 18 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                  

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii ale Serviciului de exploataţii piscicole, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de exploataţii piscicole, pentru anul 2007.

Pentru punctul 19 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                  

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de deservire, pază şi protocol, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de deservire, pază şi protocol, pentru anul 2007.

Pentru punctul 20 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii ale Direcţiei de pază a judeţului Teleorman, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de pază a judeţului Teleorman, pentru anul 2007.

Pentru punctul 21 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                  

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Şcolii de băieţi Roşiorii de Vede, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Şcolii de băieţi Roşiorii de Vede, pentru anul 2007.

Pentru punctul 22 de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Şcolii de fete Alexandria, pentru anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Şcolii de fete Alexandria, pentru anul 2007.

Pentru punctul 23 de la ordinea de zi rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

          - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

          - Comisia juridică favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 

Dacă sunt observaţii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Am o singură observaţie. Spitalul judeţean ştiu că nu este în administrarea Consiliului judeţean. Propun să modificăm proiectul de hotărâre astfel: proiect de hotărâre privind avizarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a  Spitalului Judeţean Alexandria care funcţionează în imobilul aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

Domnul Florescu Adrian.

Este formularea din lege?

Doamna secretar Vrabie Rodica.

Da.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea      

Supun la vot modificarea titlului cu propunerea făcută.

-          Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate s-a aprobat propunerea făcută.                                                                                                

Nemaifiind observaţii vă prezint proiectul de hotărâre privind avizarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Judeţean Alexandria, care funcţionează în imobilul aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind avizarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Judeţean Alexandria, care funcţionează în imobilul aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

Pentru punctul 24 de la ordinea de zi rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

          - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

          - Comisia juridică favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                                                                   

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Şi la acest proiect de hotărâre vă propun să introducem după consiliile etice ale spitalelor publice “care funcţionează în imobilele” aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea făcută.

          Legea prevede un reprezentant al Consiliului judeţean sau consilierul juridic.

          Acum trebuie să hotărâm pentru cele şapte spitale care funcţionează în imobilele aflate în administrarea Consiliului judeţean.

          Domnul Simionescu Adrian.

          La comisii au fost două variante, reprezentanţii să fie consilieri judeţeni sau funcţionari publici.

          Domnul Florescu Adrian.

          Dacă legea face referire şi la consilieri juridici, noi avem şapte jurişti la serviciul juridic?

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                                                                   

          Da.

          Vă propun să numim reprezentanţi din cadrul Serviciului juridic şi contencios, după cum urmează:

          Pentru Spitalul Judeţean Alexandria.

Doamna Ionescu Iuliana.

          Pentru Spitalul Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede

Doamna Dumitru Stana

          Pentru Spitalul Psihiatrie Cronici Balaci

Domnul Viişoreanu Mihai

          Pentru Spitalul de Psihiatrie Poroschia                             

Doamna Oprescu Silvia            

          Pentru Centrul de Sănătate Cervenia

Domnişoara Dumitru Izabela

          Pentru Centrul de Sănătate Deparaţi

Doamna Dan Carmen Daniela

          Pentru Centrul de Sănătate Furculeşti

          Domnişoara Cioacă Lucia

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea  

Consideraţi că nu mai este nevoie de procedura de vot secret fiind decizie unanimă.   

Supun aprobarea ca votul să se facă prin ridicare de mână.

-          Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat vot deschis.                                                                                            

Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliile etice ale spitalelor publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliile etice ale spitalelor publice care funcţionează în imobilele aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

Pentru punctul 25 de la ordinea de zi rog preşedinţii comisiilor economice şi juridice, respectiv domnii Simionescu Adrian şi  Pitiş Petre să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                                                                   

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nu sunt, în acest caz, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unor bunuri imobile, situate în comuna Nanov, proprietate publică a judeţului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol Teleorman.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unor bunuri imobile, situate în comuna Nanov, proprietate publică a judeţului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol Teleorman.

Pentru punctul 26 de la ordinea de zi rog preşedinţii comisiilor economice şi juridice să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                                                                    

          Dacă sunt observaţii, propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Simionescu Adrian.

          De ce se face subînchirierea, nu se poate închiria direct?

          Doamna secretar Vrabie Rodica.

          Închirierea spaţiului respectiv a fost câştigată prin licitaţie de medicul Rîndaşu care îl subînchiriază soţiei sale care a terminat facultatea – este medic stomatolog.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                                                                    

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unui spaţiu medical aflat în proprietatea privată a judeţului Teleorman, situat în municipiul Alexandria, str. M. Filipescu nr. 32.

                                            

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unui spaţiu medical aflat în proprietatea privată a judeţului Teleorman, situat în municipiul Alexandria, str. M. Filipescu nr. 32.

Pentru punctul 27 de la ordinea de zi rog pe domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiş Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.    

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                                                                   

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nu sunt, în acest caz, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială

 

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială

Pentru punctul 28 de la ordinea de zi rog preşedinţii comisiilor economice şi juridice să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea                                                                                                    

          Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Nu sunt, în acest caz, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

Pentru punctul 29 de la ordinea de zi privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a barajelor deţinute de Serviciul de Exploataţii Piscicole, credeţi că este cea mai bună variantă?

Pot fi mai multe variante: de concesionare, de privatizare ,de transformare în societate comercială, ş.a..

S-a plecat de la ideea că, acolo este o problemă, barajele trebuiesc reparate, trebuie investit în ele. Îl rog pe domnul Zavera Niculae să prezinte situaţia.

Domnul Zavera Niculae.

Am să vă prezint foarte sintetic situaţia de fapt. În conformitate cu prevederile legale se impune autorizarea funcţionării acestor construcţii hidrotehnice numite baraje.

Această autorizare implică repararea acestora, , iar în cazul unora chiar refacerea totală, iar Serviciul nu are resurse financiare să ducă la capăt aceste investiţii,înaintând şi o adresă în acest sens.

Serviciul este în imposibilitatea de a identifica resursele financiare necesare pentru aceste reparaţii sau refacerea unora din baraje.

  Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea  

Nu sunt de acord cu maniera dumneavoastră în sensul că, aţi înaintat o adresă prin care Consiliul judeţean să analizeze şi să dispună modul de rezolvare.

Consiliului judeţean trebuia să fie pus în faţa mai multor variante pe care să le analizeze.

Domnul Zavera Niculae.

Am propus două alternative: concesionarea sau vânzarea.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Am analizat situaţia şi alături de problema cheltuielilor pentru construcţia barajelor avem şi problema unui împrumut contractat în anul 2003 care nu este rambursat în totalitate.

Împrumutul este de 1,5 miliarde.

Cea mai rapidă soluţie ar fi vânzarea pentru a putea fi recuperaţi banii şi rambursat împrumutul.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă ar fi să transformaţi serviciul în societate comercială nu am câştiga mai mult?

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Nu există motivaţia pentru a transforma serviciul în societate comercială de interes judeţean.

Domnul Simionescu Adrian.

Să facem o evaluare mai clară, pe active, a fondului piscicol, a bugetului pe anul 2007 şi să amânăm proiectul de hotărâre pentru o şedinţă ultzerioară.

Domnul vicepreşedinte Putineanu Ion.

Care este suma cea mai mică, care eşalonată pe 2-3 ani este necesară pentru a repara barajele respective.

Domnul Zavera Niculae.

12 miliarde.

Am putea face în două etape. În prima etapă se realizează procedura de verificare a stării de siguranţă. Pe baza datelor obţinute în urma inspectizării se va vedea câte dintre ele trebuie reparate şi câte refăcute total.

Domnul Popa Alexandru.

Să presupunem că vindem, serviciul îşi mai poate desfăşura în continuare activitatea?

Domnul Zavera Niculae.

Nu.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Avem deja o avertizare de la Administraţia Naţională „Apele Române” prin care ne atenţionează că acest serviciu nu mai poate funcţiona în aceste condiţii.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea  

Noi  avem o informaţie financiară – valoarea mărfii din baltă.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Nu.

Domnul Zavera Niculae.

În bazinele piscicole sunt peşti din trei generaţii cu o valoare de aproximativ 3 miliarde.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea  

Eu înţeleg este o situaţie limită, trebuie să investim şi nu avem bani.

Îl rugasem pe domnul Vlad să facă o gândire completă, să o ducă până la capăt, să vedem dacă cea mai bună variantă este concesionarea sau vânzarea.

Domnul Pitiş Petre.

Există şi varianta să cumpere cineva şi să ne trezim la prima viitură că digurile cedează şi vom avea probleme cu cei care au cumpărat.

Domnul Zavera Niculae.

Eu sunt aici să informez sincer Consiliul judeţean. Va trebui să convingem pe cei de la Compania Naţională „Apele Române” că suntem în proces de derulare a investiţiei  de refacere a barajelor.

Eu nu pot să mă angajez în numele celor care controlează această activitate.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea  

Am rugămintea la dl.Vlad şi Direcţia Tehnică în 5-6 zile să vă gândiţi şi dumneavoastră la o analiză mai profundă a situaţiei respective.

Doamna Tîrnăcop Aurica.

Dacă avem aşa un fond de marfă, nu trebuie să renunţăm aşa de repede, poate găsim soluţia să funcţioneze mai departe..

Cei care vor cumpăra, cred că ştiu ce există acolo.

Este păcat, progresiv să reparăm digurile şi să nu renunţăm la marfă.

Să gândim bine ce valoare reală are, să analizăm profund. Am vândut şi alte lucruri şi nu întotdeauna a fost bine.

Domnul Zavera Nicolae.

Grosu 4 fiind cel mai important dig s-a aprobat şi alocat de către Consiliul judeţean 785 milioane lei pentru întocmirea proiectului tehnic de execuţie. Se vor mai executa lucrări de aproximativ 8 miliarde lei. Diferenţa de 4 miliarde lei vor fi pentru autorizaţia de funcţionare şi alte taxe.

Este prevăzut pentru reparaţii la acest dig aproape 8 miliarde lei.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea  

Eu sunt sigur că se poate face cu bani mai puţini.

Am rugămintea la domnul administrator public şi la colegi să analizaţi bine şi să veniţi cu variante pentru a o alege pe cea mai convenabilă.

Eu practic aş vrea să nu vindem.

Domnul Zavera Niculae.

Mai trebuie să vă informez că toate digurile au ridicare topo şi documentaţiile privind studiul geotehnic.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea  

Sunt fonduri structurale accesibile.

Să studiem, poate putem face acest lucru cu fonduri europene.

Care mai este regimul juridic al cabanei, al terenului?

Vă propun să amânăm acest proiect de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amânarea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a barajelor deţinute de Serviciul de Exploataţii Piscicole.

                                                                     

         

x

 

Trecem la punctul Diverse”.

Aţi avut în mape o informare privind activitatea echipei Club sportiv “Baschet” Teleorman - Alexandria.

         

          Doamna Târnăcop Aurica.

          Am şi eu o întrebare, dacă pentru Casele de cultură avem ceva fonduri pentru renovare?

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea  

          Casele de cultură sunt în proprietatea sindicatelor.

          Noi am transmis sindicatelor, faptul că dorim să ne implicăm şi noi şi consiliile locale în reabilitarea acestor aşezăminte culturale. Ar trebui să fie date în comodat consiliilor locale şi nu vor.

          Trebuie să se asocieze cu Consiliul judeţean şi Consiliile locale pentru a se aloca bani pentru aceste case de cultură care sunt administrate de sindicat.

          La Drăgăneşti Vlaşca, căminul cultural este în proprietatea primăriei şi trebuie să facă o solicitare în acest sens.

                                                             

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei, vă mulţumesc pentru participare şi ne vedem săptămâna viitoare la o nouă şedinţă ordinară.

 

 

 

 

                                PREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI 

        

                           Liviu Nicolae Dragnea                                                                              Jr. Rodica Vrabie