CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE    

 

                                                  D I S P O Z I T I E

privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 31 ianuarie 2007 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.106, alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată;

          În temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară miercuri, 31 ianuarie 2007, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2007, a fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Eurobac SRL Turnu Măgurele.

 

3.     Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici  şi suplimentarea cheltuielilor la obiectivul de investiţii “Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” pentru lucrări de construcţii, proiectare şi supervizare.

 

4.     Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii “Fluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurele – limită judeţ Olt, km. 4+000 – km. 40+000”.

 

5.     Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii “Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61 (Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601 D, km. 14+514 – 27+214, Mereni – Videle şi DJ 612, km. 0+000 – 6+900, Milcovăţu (Jud. Giurgiu) – Mereni” finanţată prin programul Phare 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială.

 

6.     Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării aplicaţiei ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman”.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2007.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2007 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2007.

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Teleorman, pentru anul 2007.

 

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanei al judeţului Teleorman, pentru anul 2007.

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului informatic, pentru anul 2007.

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului de cooperare internă şi internaţională, pentru anul 2007.

 

14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului judeţean de conservare şi promovare a culturii tradiţionale Teleorman, pentru anul 2007.

 

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului judeţean Teleorman, pentru anul 2007.

 

16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene “Marin Preda”, pentru anul 2007.

 

17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei generale de servicii, pentru anul 2007.

  

18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului de exploataţii piscicole, pentru anul 2007.

 

19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului de deservire, pază şi protocol, pentru anul 2007.

 

20.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de pază a judeţului Teleorman, pentru anul 2007.

 

21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structura personalului nedidactic al Şcolii de băieţi Roşiorii de Vede, pentru anul 2007.

 

22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structura personalului nedidactic al Şcolii de fete Alexandria, pentru anul 2007.

 

23.   Proiect de hotărâre privind avizarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Judeţean Alexandria, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

24.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliile etice ale spitalelor publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unor bunuri imobile, situate în comuna Nanov, proprietate publică a judeţului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol Teleorman.

 

26.   Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unui spaţiu medical aflat în proprietatea privată a judeţului Teleorman, situat în municipiul Alexandria, str. M. Filipescu nr. 32.

  

27.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială

 

28.    Diverse.

 

 

     Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, se inserează în site-ul propriu şi se transmite către mass-media.

   

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                             A V I Z A T

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al judeţului

             

                                                                                             Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr.____ din __ ianuarie 2007.