CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

  


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 30 septembrie 2008 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 30 septembrie 2008, orele 12,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009 și estimările pe anii 2010-2012.

 

2.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2009 și estimările pe anii 2010-2012.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier desemnați câștigători, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 14 august 2008, precum și a tarifelor utilizate.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în monitorul oficial al județului Teleorman și modalitățile de difuzare a acestuia.

 

7.     Proiect de hotărâre privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene ,, Marin Preda” Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

 

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman.

 

11.    Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru branșarea la rețeaua de gaze naturale a blocurilor CO1 și CO2 situate în orașul Videle, str. Șoseaua Giurgiului, nr. 23.

 

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a condițiilor de acordare a indemnizației pentru membrii comisiilor de vânzare a spațiilor medicale și de contestații.

 

13.    Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de Reabilitare “Spital Județean de Urgenț㔠Alexandria.

 

14.    Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației Consiliului Județean Teleorman pe anul 2008, ca membru fondator al Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria.

 

15.     Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către mass-media și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Rodica Vrabie

 

                       

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 298 din 24 septembrie 2008