R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din 28 ianuarie 2009, orele 11,00

 

 

          Lucrările ședinței sunt conduse de domnul vicepreședinte Bălan Ilie.

         Doamnelor și domnilor consilieri,

 

          Fiind prima ședință din acest an, vă urez un an nou cu bucurii și împliniri pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră și vă rog să-mi dați concursul ca această ședință să se desfășoare în condiții normale și cu maximă eficiență.

            Consiliul Județean Teleorman a fost convocat prin dispoziția nr. 17 din 23 ianuarie 2009 în ședință ordinară astăzi, 28 ianuarie 2009, la care participă 28 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnul Mocanu Virgil, trei funcții de consilieri fiind vacante, astfel că ședința de consiliu este legal constituită, putându-se adopta hotărâri valabile.

 

           Fiind ședință publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale, anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință dumneavoastră și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală, fiind inserat și pe site-ul Consiliului județean.

 

La ședință mai participă în calitate de invitați directorii direcțiilor și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  11 decembrie 2008, care v-a fost pus la dispoziție, îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 11 decembrie 2008.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

               1.     Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean, al domnului Simionescu Adrian Constantin înainte de termen, prin demisie.

 

2.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al domnului Dumitrică George Ionuț, prin demisie.

 

3.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al domnului Florescu Adrian, prin demisie.

 

4.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judetean al doamnei Dăncilă Vasilica Viorica, prin demisie.

 

5.     Proiect de hotărâre privind validarea unor  mandate  de consilieri județeni în Consiliul Județean Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.75 din 24 iunie 2008.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 504B, Trivalea Moșteni – Talpa, km. 22+892 – 27+946, (L= 5,054 km.)”.

 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

 

11.  Proiect de hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, desemnați câștigători urmare rezultatelor licitației electronice din data de 31 octombrie 2008.

 

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții “Parc Industrial și Tehnologic Teleorman – Turnu Măgurele”, în faza studiu de fezabilitate.

 

13.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 29 iulie 2005.

 

14.   Informare privind analiza activitatii proprii de solutionare a petitiilor adresate de cetateni autoritatii publice judetene in semestrul II al anului 2008.

 

15.   Diverse.

 

După publicarea proiectului ordinii de zi, a apărut o problemă urgentă în ceea ce privește componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți, în sensul că doi membri nu mai pot participa la lucrările comisiei, fapt pentru care vă propun suplimentarea acesteia cu proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 45 din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completarea respectivă.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi completat.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului, jr. Silvia Oprescu.

 

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean, al domnului Simionescu Adrian Constantin, înainte de termen, prin demisie.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean, al domnului Simionescu Adrian Constantin, înainte de termen, prin demisie.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean, al domnului Simionescu Adrian Constantin înainte de termen, prin demisie.

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Dumitrică George Ionuț, prin demisie.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Dumitrică George Ionuț, prin demisie.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Dumitrică George Ionuț, prin demisie.

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Florescu Adrian, prin demisie.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Florescu Adrian, prin demisie.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Florescu Adrian, prin demisie.

La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Dăncilă Vasilica Viorica, prin demisie.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Dăncilă Vasilica Viorica, prin demisie.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Dăncilă Vasilica Viorica, prin demisie.

La punctul cinci de la ordinea de zi avem proiectul de hotărâre privind validarea unor mandate de consilieri județeni în Consiliul Județean Teleorman.

Am luat cunoștință că membrii comisiei de validare s-au întâlnit după ședința comisiilor de specialitate, pentru redactarea raportului de validare.

În acest sens, dau cuvântul domnului Petcu Florea, președintele comisiei de validare, să prezinte raportul referitor la validarea sau invalidarea alegerii doamnei Seferovici Georgeta și domnului Ștefan Mihai Gabriel în funcția de consilieri județeni.

          Domnul Petcu Florea prezintă raportul comisiei de validare concluzionând propunerea de validare a celor două mandate de consilieri județeni.

 

          Domnul Bălan Ilie.

Vă reamintesc că .pentru validare consilierul în cauză nu votează.

Pentru validarea sau invalidarea mandatelor este necesar votul majorității consilierilor județeni în funcție, votul este deschis, deci se exprimă prin ridicare de mâini.

Vă rog să-mi permiteți să supun la vot nominal, în ordine alfabetică, cei doi consilieri județeni.

- Cine este pentru doamna Seferovici Georgeta ?

- Este cineva împotrivă?

- Se abține cineva?

Cu 28 de voturi s-a aprobat validarea mandatului de consilier județean al doamnei Seferovici Georgeta

- Cine este pentru domnul Ștefan Mihai Gabriel?

- Este cineva împotrivă?

- Se abține cineva?

Cu 29 de voturi s-a aprobat validarea mandatului de consilier județean al domnului Ștefan Mihai Gabriel.

Urmare votului dumneavoastră pentru cei doi consilieri județeni a fost aprobat proiectul de hotărâre privind validarea unor  mandate  de consilieri județeni în Consiliul Județean Teleorman.

 

În continuare, potrivit prevederilor art. 90 coroborate cu cele ale art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, consilierul al cărui mandat a fost validat, trebuie să depună, în fața consiliului județean, jurământul.

Precizez că, în situația unui refuz, consilierul în cauză se consideră demisionat de drept, fiind înlocuit cu primul supleant înscris pe lista de candidați depusă de partid la alegerile din 1 iunie 2008.

În acest sens, voi da citire jurământului, după care consilierul validat se va prezenta în fața mesei special amenajate pe care se află un exemplar din Constituție și Biblie, va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul „JUR” și va semna jurământul în două exemplare, unul se va înmâna consilierului, iar celălalt se va păstra la dosarul ședinței.

Notă: În timpul depunerii jurământului asistența se ridică în picioare.

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Teleorman. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Doamna Seferovici Georgeta pronunță cuvântul „Jur” și semnează cele două exemplare din jurământ, primind un exemplar.

Domnul Ștefan Mihai Gabriel pronunță cuvântul „Jur” și semnează cele două exemplare din jurământ, primind un exemplar.

 

Stimați colegi,

Jurământul prevăzut de lege, fiind depus, să o felicităm pe doamna consilier Seferovici Georgeta și pe domnul  consilier Ștefan Mihai Gabriel și să le urăm „bun venit” în rândurile noastre.

Vă fac cunoscut că după validarea celor doi consilieri județeni suntem prezenți 30 de consilieri județeni.

 

          Doamnelor și domnilor consilieri,

Trecem la punctul șase de la ordinea de zi și vă prezint expunerea de motive privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman.

 

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

Vă rog să faceți propuneri pentru alegerea vicepreședintelui Consiliului județean.

 

Domnul Slăbescu Constantin.

Ppropun pe doamnul Vlad Eugen Ovidiu.

Domnul Bălan Ilie.

Dacă mai sunt propuneri?

Domnul Vătafu Teodor Cătălin.

Propun pe domnul Răicescu Marian.

Domnul Bălan Ilie.

Dacă mai sunt și alte propuneri?

          Nemaifiind, domnul Vlad Eugen Ovidiu acceptați propunerea?

          Domnul Vlad Eugen Ovidiu

          Da.

Domnul Bălan Ilie.

Domnul Răicescu Marian acceptați propunerea?

Domnul Răicescu Marian.

Da.

Domnul Bălan Ilie

Rog să trecem la completarea buletinelor de vot.

          Comisia de numărare a voturilor constituită cu caracter permanent pentru această legislatură să-și intre în atribuțiuni.

          Domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor a înmânat fiecărui consilier județean un buletin de vot, pentru care a semnat de primire s-a întors în sală exprimându-și opțiunea.

          Domnul Bălan Ilie.

          Dau cuvântul domnului Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor pentru a prezenta procesul-verbal.

          Domnul Vrăjitoarea Emilian.

          Din 30 voturi valabil exprimate, domnul Vlad Eugen Ovidiu a întrunit un număr de 24 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”, iar domnul Răicescu Marian a întrunit un număr de 6 voturi „pentru” și 24 voturi „împotrivă”.

          Domnul Bălan Ilie.

          Urmare a votului dumneavoastră a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman.

În numele dumneavoastră să-l felicităm pe domnul Vlad Eugen Ovidiu pentru mandatul primit și să-i urăm succes și multă sănătate.

La punctul șapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.75 din 24 iunie 2008.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.75 din 24 iunie 2008.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.75 din 24 iunie 2008.

La punctul opt de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

 

 

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Vrăjitoarea Emilian.

          Propun păstrarea unui moment de reculegere în memoria doamnei secretar al județului, Vrabie Rodica.

          Vă mulțumesc.

În continuare, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman.

La punctul nouă de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 504B, Trivalea Moșteni – Talpa, km. 22+892 – 27+946, (L= 5,054 km.)”.

Rog președinții comisiilor economice și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 504B, Trivalea Moșteni – Talpa, km. 22+892 – 27+946, (L= 5,054 km.)”.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 504B, Trivalea Moșteni – Talpa, km. 22+892 – 27+946, (L= 5,054 km.)”.

La punctul 10 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Teleorman.

La punctul 11 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, desemnați câștigători urmare rezultatelor licitației electronice din data de 31 octombrie 2008.

Rog președinții comisiilor economice și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, desemnați câștigători urmare rezultatelor licitației electronice din data de 31 octombrie 2008.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, desemnați câștigători urmare rezultatelor licitației electronice din data de 31 octombrie 2008.

La punctul 12 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții “Parc Industrial și Tehnologic Teleorman – Turnu Măgurele”, în faza studiu de fezabilitate.

Rog președinții comisiilor economice și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții “Parc Industrial și Tehnologic Teleorman – Turnu Măgurele”, în faza studiu de fezabilitate.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Cu 29 voturi „pentru” și 1 „abținere” (domnul consilier Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții “Parc Industrial și Tehnologic Teleorman – Turnu Măgurele”, în faza studiu de fezabilitate.

La punctul 13 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 29 iulie 2005.

Rog președinții comisiilor economice și juridice să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 29 iulie 2005.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 29 iulie 2005.

La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 104 din 20 septembrie 2005 privind componența comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți.

La următorul punct de la ordinea de zi avem informarea privind analiza activitatii proprii de solutionare a petitiilor adresate de cetățeni autorității publice județene în semestrul II al anului 2008.

 

Dacă aveți observații, propuneri sau întrebări ?

Nefiind, trecem la ultimul punct „Diverse”.

Dacă aveți alte probleme?

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Vreau să mulțumesc colegilor prezenți astăzi care mi-au dat votul și celor care nu m-au votat, precum și organizației PSD care  m-a propus pentru această funcție.

Evident noi am mai lucrat împreună.

Vă asigur că voi face tot ce stă în puterea mea, iar dacă aveți nevoie de sprijinul meu, chiar și în probleme personale, vă voi ajuta.

Domnul Bălan Ilie.

Așa cum am stabilit la ședința trecută urma să vă expun situația cu privire la ferryboat și stadiul în care se află implementarea acestui proiect.

Am făcut demersuri atât la partea bulgară, dar mai cu seamă la Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile pentru că sunt coordonatori de proiect care ne-a cerut toate documentele.

Vreau să vă spun că am făcut deplasare la Turnu Măgurele și împreună cu conducerea de la Eurobac am văzut obiectivul de investiție.

Ne-au cerut toate documentele pe care le-am produs.

Acum așteptăm răspuns de la doamna director Daniela Dumitrescu să întreprindă demersurile cu Ministerul Transporturilor, să ne putem întâlni și să finalizăm proiectul.

 

Dacă aveți alte probleme?

 

          Nemaifiind și epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

      p.PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

          Bălan Ilie.                                                    Jr. Silvia Oprescu