CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE 

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 28 iunie 2007 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispozițiilor art.117 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

 

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară joi, 28 iunie 2007, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

 

3.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2007.

 

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 15 octombrie 2004.

 

5.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Badea Marius Rivera ca urmare a incompatibilității și declararea locului de consilier județean vacant.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 30 septembrie 2006.

 

7.     Proiect de hotărâre privind trecerea locuințelor de serviciu proprietate publică a județului din administrarea Consiliilor locale Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle în administrarea Serviciului de Deservire, Pa și Protocol - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al județului Teleorman.

 

9.      Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ciocan Florea în funcția de director general al Direcției Generale de Servicii, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ,, Marin Preda”.

 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2007.

 

12.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a județului situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 bis, Școlii speciale de fete Alexandria.

 

13.  Raportul președintelui Consiliului Județean Teleorman asupra situației gestionării bunurilor din domeniul public și privat al județului Teleorman în anul 2006.

 

14.   Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

A V I Z A T

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria

Nr.____ din __  iunie 2007