CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 februarie 2008 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 27 februarie 2008, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2008.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2008.

 

4.     Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale, pe anul 2008.

         

5.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea subînchirierii unor spații medicale, aflate în proprietatea privată a județului Teleorman, situate în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru prelungirea acordării în folosință gratuită Judecătoriei Zimnicea a unui imobil situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

 

7.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 132 din 26 octombrie 2007 privind asocierea Județului Teleorman cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Județele Cluj, Galați, Gorj, Mureș, Olt, Satu Mare și Vâlcea în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de concesiune a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de transport public județean Teleorman.

 

14.  Proiect de hotărâre privind  stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei pentru protecția copilului Teleorman, pe anul 2008.

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment – recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008.

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual 2008 pentru finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului a acțiunilor/activităților structurilor sportive din județul Teleorman.

 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000” în fază studiu de fezabilitate.

 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița, km. 17+400 – km. 58+000” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între județul Teleorman cu comunele Gratia, Poeni, Siliștea, Scurtu Mare, Tătărăștii de Jos, Ciolănești, Zâmbreasca, Dobrotești în vederea implementării proiectului “Reabilitare DJ 701, Limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – km. 104+890 (55,450 km.)”.

 

20.     Diverse. 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ februarie 2008