R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

 

 

 

 

PROCES-VERBAL

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman din data de 27 decembrie 2006, ora 17,00

 

 

 

          Stimaţi colegi,

            Vă mulţumesc că aţi acceptat ca şedinţa Consiliului Judeţean Teleorman să se desfăşoare la Turnu Măgurele.

          Mulţumim şi domnului primar Mohanu Nicolae pentru condiţiile create şi înţelegerea de a fi gazda noastră.

          Dorim să ne apropiem de alegători urmând ca în viitor unele şedinţe cu caracter festiv să se desfăşoare şi în alte localităţi din judeţ.

În  temeiul prevederilor  art. 106 alin. 2, 4 şi 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată, am convocat de îndată, astăzi, 27 decembrie 2006, Consiliul judeţean pentru validarea dispoziţiei preşedintelui nr. 342 din 22 decembrie 2006 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2006, cu suma de 2.540 mii lei, alocată prin Hotărârea Guvernului nr. 1823 din 22 decembrie 2006.

În conformitate cu art. 75 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice, modificată şi completată prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului aprobate pe bază de hotărâre a Guvernului se majorează bugetele locale de către preşedinţii Consiliilor judeţene prin dispoziţie, urmând ca la prima şedinţă a Consiliului judeţean să se valideze modificarea respectivă.

Având în vedere aceste prevederi legale am emis dispoziţia nr. 342/2006 care a fost transmisă Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Teleorman.

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziţia nr. 345 din 27 decembrie 2006.

          Din datele puse la dispoziţie rezultă că, în sală sunt prezenţi cei 32 consilieri în funcţie astfel că şedinţa de consiliu este legal constituită.

          Şedinţa noastră este publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale.

La şedinţă participă directorii direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean care au tangenţă cu problematica de la ordinea de zi,  reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziţie procesul- verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean din 18 decembrie 2006, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare din 18 decembrie 2006.

 

Doamnelor şi domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1)  coroborat cu art. 110 din Legea administraţiei publice locale, modificată şi completată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 342 din 22 decembrie a.c., privind majorarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2006, cu suma de 2.540 mii lei, alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin Hotărârea Guvernului nr. 1823 din 22 decembrie 2006.

 

2.     Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

 

Potrivit art. 1209 litera “a” din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate de secretarul judeţului.

 

Vă prezint raportul privind necesitatea validării dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 342 din 22 decembrie 2006 referitoare la majorarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2006 cu suma de 2.540 mii lei alocată prin Hotărârea Guvernului nr. 1823 din 22 decembrie 2006.

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

 

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru validarea dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 342 din 22 decembrie a.c., privind majorarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2006, cu suma de 2.540 mii lei, alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin Hotărârea Guvernului nr. 1823 din 22 decembrie 2006.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  pentru validarea dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 342 din 22 decembrie a.c., privind majorarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2006, cu suma de 2.540 mii lei, alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin Hotărârea Guvernului nr. 1823 din 22 decembrie 2006.

 

          Trecem la punctul „Diverse”.

          Domnul Florescu Adrian.

          Care este situaţia celor două investiţii, podul de la Mavrodin şi cel de la Roşiorii de Vede?

          Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Podul de la Mavrodin este în lucru, iar pentru anul 2006 s-au decontat toate lucrările efectuate la acesta, iar la podul de la Roşiorii de Vede am inclus valoarea totală a investiţiei în bugetul nostru, iar dacă nu se utilizează, banii respectivi ajung în fondul de rulment al Consiliului judeţean şi ulterior vor fi folosiţi, prin hotărâre a consiliului, aşa cum prevede legea.

 

          Dacă mai sunt alte întrebări?

          Nemaifiind şi epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare, urându-vă un An Nou cu împliniri şi sănătate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                            SECRETARUL JUDEŢULUI 

        

    Liviu Nicolae Dragnea                                                Jr. Rodica Vrabie