R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

 

PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 25 octombrie 2006, ora 16,00

 

 

 

          Bună ziua, stimați colegi,

          In  temeiul prevederilor  art. 106 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,  am convocat astăzi, 25 octombrie 2006, Consiliul județean în ședință  ordinară, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâre care țin de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 291 din 20 octombrie 2006 și anunțul difuzat prin mass - media locală.

          Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 31 consilieri din totalul de 33 în funcție, lipsind doamna Anghel Cornelia și domnul Codrea Ion astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

          Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, conducători ai unor instituții, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din 30 septembrie 2006, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare din 30 septembrie 2006.

 

Doamnelor și domnilor,

          În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1)  coroborat cu art. 110 din Legea administrației publice locale, modificată și completată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare unor unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate.

 

2.     Proiect de hotărâre privind încetarea activității Direcției Generale de Servicii, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Pază a Județului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul local al Municipiului Alexandria și cu alte persoane juridice în vederea înființării unui club sportiv cu activitatea principală fotbal.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico- economice a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița , km. 17 + 400 – km.58 +000, în faza studiu de fezabilitate" .

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 601 limită județ Giurgiu – Videle , km. 49 + 350 – km.54 +595, în faza studiu de fezabilitate".

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice  a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 679 E , Siliștea Gumești – Tătărăștii de Sus , km. 12 + 264 – 21 +264, în faza studiu de fezabilitate". 

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.45 din 21 mai 2001.

 

9.     Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei construcții, trecerea în domeniul public al județului Teleorman și darea în folosință gratuită, Centrului de Îngrijire și Asistență Olteni .

 

10.                        Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004.

 

11.                         Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Agenția Națională Antidrog pentru Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Teleorman și Consiliul Județean Teleorman în vederea promovării unor interese comune.

 

12.                         Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

Potrivit art. 1209 litera “a” din Legea nr. 215/2001, modificată și completată, proiectele de hotărâre de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint raportul privind majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare unor unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate.

          Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 14 voturi „pentru”, 2 voturi „împotriv㔠și o „abținere”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

 Dacă sunt observații?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare unor unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 24 voturi „pentru” și 7 „abțineri” (domnii Stoicovici Gabriel, Tatu Rodica, Florea Adriana, Niculcea Ion, Popa Alexandru, Răicescu Marian, Florescu Adrian) s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare unor unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate.

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind încetarea activității Direcției Generale de Servicii, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 9 voturi „pentru”, 7 „împotriv㔠și o „abținere”.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi „pentru” și 6 „împotrivă”.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 10 voturi „pentru” și 6 „împotrivă”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Ciocan Florea.

Fiind șeful acestei direcții aș dori să-mi exprim punctul de vedere.

Din anul 2005 am preluat conducerea acestei direcții când, după părerea mea, nu mai era nimic de făcut. Bugetul era fundamentat pe un număr de 31 persoane , 581 milioane lei din care subvenții 100 milioane lei, diferența urmând a fi încasată din venituri proprii, eu lucrând numai cu 12 persoane.

Datorită numărului mic de persoane nu am putut realiza veniturile. În aprilie 2006 mi s-a solicitat o listă de lucrări, urmând ca eu să execut 70 km. planuri topografice până la data de 1 iulie. Perioada de execuție a acestor lucrări fiind foarte comprimată. Conducerea Direcției investiții este prezentă în sală și vă poate spune dacă exagerez cu ceva. La data de 5 septembrie 2006 am transmis o adresă prin care confirmam executarea lucrărilor, la care am anexat și un deviz de lucrări a căror valoarea era de 1,4 miliarde lei.

În perioada aprilie-august a trebuit să mai angajez câteva persoane pentru că am realizat că nu se pot face 70 km. planuri topografice în 2 luni cu oamenii pe care-i aveam.

Am lansat 2 oferte pentru localitățile rurale din județ urmând ca în decurs de 10 zile să particip la licitații pentru aproximativ 1 miliard lei.

Perioada de execuție a lucrărilor mi-a fost impusă. Nu reproșez nimic conducerii anterioare, dar am fost nevoit să refac multe proiecte pentru că au fost returnate datorită faptului că nu au fost bune (rămânând unul singur la Roșiorii de Vede un centru de plasament).

În următoarele două luni voi realiza veniturile proprii. Rog să discutăm situația acestei direcții la sfârșitul anului, în decembrie 2006, la încheierea exercițiului bugetar.

Domnul Pitiș Petre.

Având în vedere cele relatate de domnul Ciocan Florea găsesc corectă solicitarea de a amâna pentru sfârșitul anului, e mai bine să gândim de două ori și să tăiem o dată. Asta este propunerea mea.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Să amânăm discuția pentru ședința din luna decembrie.

La ora actuală situația acestei direcții este precară. Trebuie ca până în decembrie să prezentați o informare reală.

Vă propun amânarea acestui proiect de hotărâre cu specificația că vom discuta în luna decembrie 2006.

Supun la vot.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amânarea proiectului de hotărâre privind încetarea activității Direcției Generale de Servicii, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman pentru ședința din luna decembrie.

Următorul punct de la ordinea de zi se referă la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Pază a Județului Teleorman.

Domnul Putineanu Ion.

Eu propun ca și acest proiect de hotărâre să fie amânat, să-l putem fundamenta mai bine până la ședința viitoare.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

În ședința din luna decembrie vom avea organigrama fundamentată?

Domnule vicepreședinte Putineanu, vă rog ca împreună cu Direcția de Pază să rezolvați această problemă.

Supun la vot amânarea acestui proiect de hotărâre pentru luna decembrie a.c..

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amânarea proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Pază a Județului Teleorman pentru ședința din luna decembrie 2006.

La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul local al Municipiului Alexandria și cu alte persoane juridice în vederea înființării unui club sportiv cu activitatea principală fotbal.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 10 voturi „pentru”, 6 „împotriv㔠și o „abținere”.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi „pentru” și 6 „împotrivă”.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 10 voturi „pentru”, 5 „împotriv㔠și o „abținere”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Domnul Stoicovici Gabriel.

          Să amânăm acest proiect de hotărâre, să ne gândim mai bine.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Există solicitări din partea microbiștilor pentru asocierea noastră cu Consiliul Local al municipiului Alexandria.

          Domnul Stoicovici Gabriel.

          Microbiștii să sponsorizeze această activitate așa cum se sponsorizează și echipele mari.

          Domnul Putineanu Ion.

          După ce noi am respins proiectul de hotărâre în ședința din luna august am fost contactat de mai mulți factori, printre care consilieri de la Consiliul Local Alexandria care au alocat și banii necesari, motiv pentru care eu propun să luăm în discuție acest proiect de hotărâre.

          Domnul Stoicovici Gabriel.

          Să-și caute sponsori.

          Le-am mai dat bani odată și a ieșit un fiasco.

          Domnul Putineanu Ion.

          Vreau să spun că m-am ocupat cu domnul Săvușcă Petru de concursul “Peștișorul de aur” și abia am găsit un autobuz cu care am transportat pensionarii care au participat la concurs. Acțiunea a fost foarte frumoasă.

          Domnul Pitiș Petre.

          Vă reamintesc că noi mai avem o hotărâre cu privire la asocierea Consiliului Județean Teleorman cu Asociația Sportiv㠓Turris” Turnu Măgurele și nu am dat bani.

          Domnul Bălan Ilie.

          Sportul în general și fotbalul în special este un fenomen general ca sport de masă.

          Am mai fost asociați cu “Rulmentul” și nu s-a făcut performanță. Dacă hotărârea va trece, acest lucru trebuie făcut bine. Cineva trebuie să-și asume responsabilitatea, să-și ia angajamentul în fața Consiliului județean ca cel puțin odată pe trimestru să ne prezinte situația asociației, a echipei, a jucătorilor ș.a..

          Dacă facem acest lucru cu foarte mare seriozitate este un lucru bun, dacă se face superficial este păcat să aruncăm banii în vânt.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Rog pe domnul Tunaru Florin și pe doamna Ionescu Iuliana ca până la ședința din luna noiembrie să ne prezinte informațiile necesare cu privire la situația financiară actuală, regimul jucătorilor, contractele acestora, clauze, nivelul bugetului estimat, obiectivele propuse, care este componența acționarilor, a consiliului director, competențe, cine se ocupă de gestiunea clubului, care este dotarea materială a clubului, astfel încât la ședința următoare să avem o informare completă, să hotărâm în cunoștință de cauză într-o deplină transparență, dacă activitatea este eficientă sau nu pentru a lua o decizie corectă, bună.

          Vă propun amânarea acestui proiect de hotărâre pentru ședința din luna noiembrie a.c..

          Supun la vot.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amânarea proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul local al Municipiului Alexandria și cu alte persoane juridice în vederea înființării unui club sportiv cu activitatea principală fotbal pentru ședința din luna noiembrie.

Următoarele trei puncte de la ordinea de zi se referă la aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice a unor obiective de investiții.

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a ne prezenta expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico- economice a obiectivului de investiții" Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița , km. 17 + 400 – km.58 +000, în faza studiu de fezabilitate" .

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico- economice a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița , km. 17 + 400 – km.58 +000, în faza studiu de fezabilitate" .

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico- economice a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vitănești – Băbăița , km. 17 + 400 – km.58 +000, în faza studiu de fezabilitate" .

La punctul șase de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Putineanu Ion ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 601 limită județ Giurgiu – Videle , km. 49 + 350 – km.54 +595, în faza studiu de fezabilitate".

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-    Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

 

 

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.                                             

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 601 limită județ Giurgiu – Videle , km. 49 + 350 – km.54 +595, în faza studiu de fezabilitate".

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 601 limită județ Giurgiu – Videle , km. 49 + 350 – km.54 +595, în faza studiu de fezabilitate".

În sală s-a prezentat și domnul consilier Codrea Ion.

La punctul șapte de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Putineanu Ion ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice  a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 679 E , Siliștea Gumești – Tătărăștii de Sus , km. 12 + 264 – 21 +264, în faza studiu de fezabilitate". 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-    Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.                                             

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice  a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 679 E , Siliștea Gumești – Tătărăștii de Sus , km. 12 + 264 – 21 +264, în faza studiu de fezabilitate". 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice  a obiectivului de investiții " Reabilitare DJ 679 E , Siliștea Gumești – Tătărăștii de Sus , km. 12 + 264 – 21 +264, în faza studiu de fezabilitate". 

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Putineanu Ion  pentru a ne prezenta expunerea de motive privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.45 din 21 mai 2001.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.                                             

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiș Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.                                             

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.45 din 21 mai 2001.

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.45 din 21 mai 2001.

La punctul nouă de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Putineanu Ion ne va prezenta expunerea de motive privind acceptarea donației unei construcții, trecerea în domeniul public al județului Teleorman și darea în folosință gratuită, Centrului de Îngrijire și Asistență Olteni .

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.                                             

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiș Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.                                             

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unei construcții, trecerea în domeniul public al județului Teleorman și darea în folosință gratuită, Centrului de Îngrijire și Asistență Olteni .

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unei construcții, trecerea în domeniul public al județului Teleorman și darea în folosință gratuită, Centrului de Îngrijire și Asistență Olteni .

 

La punctul zece de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.                                             

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiș Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.                                             

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004.

La punctul 11 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a ne prezenta expunerea de motive  privind aprobarea protocolului de colaborare între Agenția Națională Antidrog pentru Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Teleorman și Consiliul Județean Teleorman în vederea promovării unor interese comune.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.                                             

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiș Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.                                             

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Simionescu Adrian.

          Odată cu plecarea unor cetățeni în afară, copii acestora își petrec vacanța de vară la părinții plecați în Italia, Spania, etc. unde iau contact cu drogurile, devenind consumatori sau distribuitori la noi în țară.

          Consumul de droguri a crescut la nivel juvenil. S-au adus droguri în discoteci și baruri. Am avut un caz și în Alexandria.

          Domnul Traian Hoidrag – inspector Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Teleorman.

          Este nevoie de o acțiune concentrată pentru canalizarea atenției, nu separat ci în mod unitar.

          Avem parteneriate, acțiuni în derulare cu poliția, inspectoratul școlar, ne propunem posibilități pentru petrecerea timpului liber al elevilor.

          S-a constatat că, consumul de droguri este mai mare datorită tinerilor care au luat contact cu Spania sau alte țări, aceștia fiind tentați să consume, dar să și vândă.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Până la sfârșitul săptămânii să desemnăm persoana care va fi împuternicită cu această activitate din partea Consiliului județean, iar la următoarea ședință să avem o propunere concretă.

          Aveți ceva rezultate? Cum colaborați cu poliția?

          Domnul Traian Hoidrag

          Pe de o parte avem acțiuni de prevenire, mergem în școlile din județ, centrele universitare din Alexandria, în comunitățile de rromi, în mediul rural, iar pe de altă parte, dacă se declară consumatori, noi le oferim tratament și îi introducem într-un sistem de asistență.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Eu întreb dacă s-au depistat cazuri?

          Domnul Traian Hoidrag

          De la „Crima organizat㔠ne-au informat că sunt astfel de cazuri în județ, acestea fiind semnificative.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Eu personal nu am sesizat o acțiune de succes a poliției.

          Se consumă droguri în licee și se pare că au pătruns și în școlile generale.

Aprobăm acest protocol, dar sunt foarte nemulțumit de activitatea poliției. În județ nu au fost depistate asemenea rețele. Eu dorec să susțin din toate puterile această activitate de a distruge aceste rețele din județ. Informațiile circulă foarte repede. Trebuie să ne implicăm foarte mult, drogurile sunt foarte aproape de copiii noștri.

Dacă mai sunt observații?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Agenția Națională Antidrog pentru Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Teleorman și Consiliul Județean Teleorman în vederea promovării unor interese comune.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Agenția Națională Antidrog pentru Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Teleorman și Consiliul Județean Teleorman în vederea promovării unor interese comune.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

          Dacă mai aveți alte probleme?

            Vă aduc la cunoștință că s-a ținut concursul pentru postul de administrator public și domnul Vlad Eugen a câștigat concursul.

          Domnul Stoicovici Gabriel.

          Mi se pare puțin aberant ca un consilier să facă parte din mai multe comisii de specialitate și nu mi se pare corect. Se influențează votul de la fiecare comisie.

          Este legal?

           

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Este legal și este prevăzut și în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului județean.

          În cazul proiectelor de hotărâre fie că au aviz favorabil, fie că au aviz nefavorabil, plenul hotărăște.

            Doresc să vă aduc la cunoștință efectuarea unui număr de 13 zile concediu din concediul de odihnă pentru anul 2006, în perioada 31 octombrie –15 noiembrie a.c.

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEȚULUI 

        

    Liviu Nicolae Dragnea                                                   Jr. Rodica Vrabie