R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 a ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 24 mai 2008, orele 14,00

 

 

 

                Stimați colegi,

                In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată, am convocat consiliul județean în ședință ordinară astăzi, 24 mai 2008, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care țin de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

 

                Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 152 din 19 mai 2008.

Anunțul cu ordinea de zi a fost  afișat la sediul autorității publice și inserat pe site-ul Consiliului județean.

 

                Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 28 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție lipsind domnii Ciocan Florea, Florea Adriana, Dumitrescu Mircea, Stoicovici Gabriel și Plopeanu Constantin Cristian astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

               

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul- verbal al ședinței extraordinare a Consiliului județean din 8 mai 2008, v-a fost pus la dispoziție și îl supun aprobării.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean din 8 mai 2008.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Raportul președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean în anul 2007.

 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu comuna Siliștea, în vederea cofinanțării funcționării “Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice” Siliștea.

 

4.       Proiect de hotărâre privind asumarea calității de lider de proiect și autoritate contractantă a Consiliului Județean Teleorman în vederea desfășurării licitațiilor publice pentru proiectul “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de colectare și transport al deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

               

6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere în cadrul proiectului ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru activitatea de operare în depozitul central de la Mavrodin în cadrul proiectului ISPA „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

8.        Proiect de hotărâre privind preluarea amplasamentelor depozitelor vechi de la municipii și orașe în vederea includerii acestora în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

9.       Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea Master planului de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, România”.

10.     Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

11.    Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

La primul punct de la ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (3) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată, vă prezint Raportul privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean în anul 2007.

Dacă aveți întrebări, propuneri sau sugestii la materialul prezentat.

Nefiind, trecem la punctul doi de la ordinea de zi și prezint raportul privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

                Doamna Tîrnăcop Aurica.

                Propun colegilor să nu se mai prezinte expunerile de motive, deoarece au fost studiate și analizate în comisii.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

                Supun votului dumneavoastră propunerea colegei noastre Tîrnăcop Aurica.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea de a nu se mai prezenta în plenul ședinței de consiliu expunerile de motive.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare pentru acest proiect de hotărâre.

-          Domnul Simionescu Adrian.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 „abțineri”.

-          Domnul Iancovici Romeo.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 „abțineri”.

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 „abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Constat că nu sunt observații sau discuții, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

La punctul trei de la ordinea de zi rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 „abțineri”.

-          Domnul Iancovici Romeo.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 „abțineri”.

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 „abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt comentarii, observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Bălan Ilie.

                Cu siguranță realizarea acestei asocieri este o necesitate.

                Dacă există o preocupare de a se realiza asemenea centre și în restul județului?

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

                În ultima vreme sunt solicitări atât de la primari cât și de la cetățeni care solicită astfel de centre. La Siliștea este populația îmbătrânită și este necesar acest centru rezidențial pentru persoane vârstnice.

                Mai târziu, vom face un inventar al tuturor persoanelor cu probleme din județ.

                Siliștea este prima localitate care a solicitat, are locația și terenul, se pretează pentru asemenea instituție.

                Domnul Bălan Ilie.

                Doresc avem o strategie ci nu să se intervină pompieristic.

                Este bine realizăm asemenea instituții și la alte localități din județ, deci să avem mai multe proiecte de acest gen.

 

 

 

                Doamna Tîrnăcop Aurica.

                La Drăgănești Vlașca există o clădire în care a funcționat “Casa Agronomului”, fiind dată în folosință patriarhiei Alexandria și care nu au făcut nimic până în prezent, fapt pentru care trebuiesc făcute demersuri legale în scopul înființării unui centru pentru persoane vârstnice.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Primarii localităților au fost consultați și au solicitat amâne răspunsul după alegeri când vor identifica terenuri sau locații în care să poată fi amenajate asemenea centre.

În legătură cu problema ridicată de doamna Tîrnăcop Aurica, rog ca Serviciul Juridic și Contencios și Direcția Dezvoltare Locală să se documenteze asupra proprietății și să facă demersurile legale pentru ca acesta să ajungă în domeniul public al unității administrativ-teritoriale.

Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu comuna Siliștea, în vederea cofinanțării funcționării “Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice” Siliștea.

               

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu comuna Siliștea, în vederea cofinanțării funcționării “Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice” Siliștea.

La punctul patru de la ordinea de zi rog președinții comisiilor economică și juridică prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 „abțineri”.

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 „abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind asumarea calității de lider de proiect și autoritate contractantă a Consiliului Județean Teleorman în vederea desfășurării licitațiilor publice pentru proiectul “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 21 voturi „pentru” și 7 „abțineri” (domnii consilieri Burlacu Cristiana, Tatu Rodica, Florescu Adrian, Ion Petre, Niculcea Ion, Popa Marian și Răicescu Marian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asumarea calității de lider de proiect și autoritate contractantă a Consiliului Județean Teleorman în vederea desfășurării licitațiilor publice pentru proiectul “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

La punctul cinci de la ordinea de zi, rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o „abținere”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Florescu Adrian.

                Dacă strategia a fost discutată și cu celelalte părți?

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Strategia a fost aprobată de toate consiliile locale, dovadă că proiectul avansează, au început vină mijloacele de transport, am început să înființăm servicii de salubritate locale, însă nu pot fi folosite mijloacele de transport până nu se desemnează operatorul, altfel ne vor bloca proiectul.

Domnul Florescu Adrian.

Va fi același serviciu de colectare?

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vor fi servicii separate care colectează, transportă și care operează. Se vor organiza două licitații pentru acestea, una pentru colectare și transport și una pentru operare.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de colectare și transport al deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 21 voturi „pentru” și 7 „abțineri” (domnii consilieri Burlacu Cristiana, Tatu Rodica, Florescu Adrian, Ion Petre, Niculcea Ion, Popa Marian și Răicescu Marian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de colectare și transport al deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

La punctul șase de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere în cadrul proiectului ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 21 voturi „pentru” și 7 „abțineri” (domnii consilieri Burlacu Cristiana, Tatu Rodica, Florescu Adrian, Ion Petre, Niculcea Ion, Popa Marian și Răicescu Marian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere în cadrul proiectului ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

La punctul șapte de la ordinea de zi rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru activitatea de operare în depozitul central de la Mavrodin în cadrul proiectului ISPA „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 21 voturi „pentru” și 7 „abțineri” (domnii consilieri Burlacu Cristiana, Tatu Rodica, Florescu Adrian, Ion Petre, Niculcea Ion, Popa Marian și Răicescu Marian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru activitatea de operare în depozitul central de la Mavrodin în cadrul proiectului ISPA „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

La punctul opt de la ordinea de zi rog totuși să-mi permiteți să dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive.

Domnul Bălan Ilie.

Vă prezint expunerea de motive privind preluarea amplasamentelor depozitelor vechi de la municipii și orașe în vederea includerii acestora în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

 

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Bălan Ilie.

Aș dori să fac un mic comentariu legat de acest Sistem Integrat de Management al Deșeurilor. Este necesar să facem mai multă publicitate. La comune nu se cunoaște despre acest sistem.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

                Este corect, împreună cu colegii din Unitatea de Implementare Proiecte să conștientizăm populația județului.

                Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind preluarea amplasamentelor depozitelor vechi de la municipii și orașe în vederea includerii acestora în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 23 voturi „pentru” și 5 „abțineri” (domnii consilieri Burlacu Cristiana, Tatu Rodica, Florescu Adrian, Ion Petre, Niculcea Ion) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind preluarea amplasamentelor depozitelor vechi de la municipii și orașe în vederea includerii acestora în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

La punctul nouă de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea Master planului de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, România”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

  Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

-          Domnul Iancovici Romeo.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 „abțineri”.

 

 

-          Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 „abțineri”.

 

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

Dacă există observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea Master planului de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, România”.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea Master planului de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, România”.

La punctul zece de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea  

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Simionescu Adrian.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 „abțineri”.

-          Domnul Iancovici Romeo.

-          Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 „abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea    

                Dacă există observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Simionescu Adrian.

                Modificarea programului de transport se poate face numai la solicitarea primarului?

 

 

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea   

                Sau la cererea cetățenilor și a operatorilor de transport dacă consiliul județean aprobă, la propunerea documentată a specialiștilor din aparatul de specialitate .

                Dacă mai sunt discuții sau păreri?

Nemaifiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 23 voturi „pentru” și 5 „abțineri” (domnii consilieri Burlacu Cristiana, Tatu Rodica, Florescu Adrian, Ion Petre, Niculcea Ion) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

                La sfârșit de mandat doresc vă mulțumesc pentru colaborarea bună avută în acești patru ani. Vă urez sănătate și succese .

                Doresc mulțumesc și funcționarilor din aparatul de specialitate al consiliului județean și presei care a fost alături de noi.        

                Doamna Tîrnăcop Aurica.

                Urez suces colegilor cu care am colaborat bine patru ani pentru dezvoltarea județului. Este nevoie de oameni cu experiență, transmit multă sănătate.

                Domnul Simionescu Adrian.

                Mai avem o săptămână de campanie și aș dori ca această săptămână fie la un nivel bun, vă urez campanie frumoasă și elegantă.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea   

                Vă urez sănătate, ajungem întregi în ziua alegerilor.

                Pot fi anumite zone unde patimile vor fi foarte mari, să sperăm că nu vor mai fi și cetățenii să hotărască în liniște cui va acorda votul pentru patru ani.

 

                Domnul Putineanu Ion.

                Apreciez sprijinul primit din partea conducerii consiliului județean, în special al domnului președinte, al dumneavoastră și al funcționarilor publici din aparatul de specialitate.

                Am reușit să păstrez cea mai frumoasă amintire pentru toți cei cu care am lucrat , consilieri județeni, conducerea consiliului județean, a președintelui, a celor care sun prezenți, cu ajutorul carora am reușit să-mi duc la îndeplinire sarcinile pe care le-am avut în acest mandat.

 

                Domnul Bălan Ilie.

                După un mandat format din două părți, una în opoziție și de circa un an când am trecut în conducerea consiliului județean, am constatat că, în consiliul județean sunt funcționari publici, cu adevărat profesioniști. Este de datoria consiliului județean facă o selecție, odată început un proiect să fie dus la bun sfârșit nu cu completări sau modificări. Este nevoie de perfecționare în activitatea consiliului județean. Am colaborat foarte bine cu consilierii județeni, orice propunere am tratat-o cu responsabilitate. În consiliul județean am făcut numai administrație.

                Vă urez succes total!

                Domnul Dăncilă Cristinel.

                Prin natura funcției am asistat la ședințe și la alte consilii de la alte județe unde acestea se derulau cu jigniri la persoană. Am venit aici unde am găsit un consiliu județean organizat și fără discuții de o asemenea manieră.

                Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea   

                În calitate de președinte al U.N.C.J.R. am asistat la ședințe ale mai multor consilii județene și nu am identificat nici un consiliu județean în care  dezbaterile să se desfășoare civilizat începând cu Constanța și terminând cu Botoșani, erau numai scandaluri.

                Nu contează tradițiile, nici resursele județului, contează nivelul de educație al funcționarilor și al conducerii consiliului județean.

                Spre exemplu, la Alexandria, ședințele se desfășoară ore în șir și fără a-și atinge scopul propus.

                Sunt mândru că am condus un consiliu județean cu calitatea pe care o aveți dumneavoastră.

                Este nevoie de dumneavoastră, de priceperea dumneavoastră,  consider că votul a fost dat pentru dorința de mai bine pentru județul nostru.

                Pentru unele hotărâri, poate nici noi nu am fost expliciți în documente, să prezentăm mai vizibil activitatea din consiliul județean, cetățenii să ne cunoască mai bine.

Vă mulțumesc pentru activitatea desfășurată în consiliul județean și vă urez sănătate și succes în politică.

Dacă mai sunt și alte mesaje, păreri?

Nemaifiind, declar încheiate lucrările ultimei ședințe de consiliu din acest mandat, 2004-2008.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

        Liviu Nicolae Dragnea                                        Jr. Rodica Vrabie