CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 24 mai 2008 

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată; 

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 24 mai 2008, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu comuna Siliștea, în vederea cofinanțării funcționării “Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice” Siliștea.

 

   3. Proiect de hotărâre privind asumarea calității de leader de proiect și autoritate contractantă pentru desfășurarea licitațiilor de parteneriat public privat pentru proiectul “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de colectare și transport a deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere în cadrul proiectului ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru activitatea de operare în depozitul central de la Mavrodin.

 

  7. Proiect de hotărâre privind preluarea amplasamentelor depozitelor vechi de la municipii și orașe în vederea includerii acestora în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

  8. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea Master planului de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman.

 

  9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011.

 

  10. Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice și se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurii ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

 

Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr. ______ din __ mai 2008