CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

 

D I S P O Z I Ț I E

 

   privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 24 aprilie 2007 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară marți, 24 aprilie 2007, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede și Turnu Măgurele și orașele Videle și Zimnicea, pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

 

4.     Proiect de hotărâre privind propunerea pensionării pentru limită de vârstă a doamnei Nedelea Maria – director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” – Teleorman și continuarea activității pe o perioadă de șase luni.

 

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Servicii Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind încadrarea domnului Ciocan Florea – director general al Direcției Generale de Servicii Teleorman, corespunzător studiilor absolvite.

 

7.     Raportul președintelui Consiliului Județean Teleorman  privind modul de îndeplinire, în anul 2006, a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Teleorman.

 

8.     Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 A V I Z A T

 pentru legalitate

Secretar al județului

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 88 din 19  aprilie 2007