CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 17 august 2007 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară vineri, 17 august 2007, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.   Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și suplimentarea cheltuielilor la obiectivul de investiții „Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu-Măgurele (România) – Nikopole (Bulgaria), pentru lucrări de construcții.

                                                                                          

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ 504B, Drăgănești de Vede – Sfințești, 0+000-8+525-8,525 km”.

 

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2007.

 

4.   Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de “consolidare și modernizare la pavilionul nr. 2 și la rețeaua termică exterioară de la Spitalul de psihiatrie cronici Balaci, județul Teleorman”.

 

5.     Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite consilierilor județeni.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

Avizat

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr.205 din 13 august 2007