R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 15 mai 2007, orele 18,00

 

 

 

          Bună ziua, stimați colegi,

          In  temeiul prevederilor  art. 106 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,  am convocat astăzi, 15 mai 2007, Consiliul județean în ședință  ordinară, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâre care țin de competența eclusivă  a autorității noastre publice județene.

 

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 103 din 9 mai  2007 și anunțul difuzat prin mass - media locală.

 

          Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 32 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție lipsind doamna Tîrnăcop Aurica, astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

         

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și unii funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din 24 aprilie 2007, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare din 24 aprilie 2007.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a eercițiului bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2006.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de implementare între Consiliul Județean Teleorman și O.P.C.P. pentru proiectul „ISPA 2002RO/16/P/PE/024 – Sistem integrat de management al deșeurilor”.

 

3.     Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Aleandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, din județul Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din  “Palatul administrativ” proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman .

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului asociației “Centrului de Management al Apei Turnu Măgurele”.

 

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean nr. 39/2007.

 

7.     Proiect de hotărâre privind utilizarea parțială a fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pentru completarea finanțării programului acțiunilor cultural – sportive pe anul 2007.

 

8.     Proiect de hotărâre privind suspendarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, prin acordul părților.

 

9.  Proiect de hotărâre privind numirea, temporară în funcția de director al Serviciului de cooperare internă și internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman a doamnei Popescu Elena Carmen, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau eamen, pe perioadă determinată, potrivit legii.

 

10.                      Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51/2006.

 

11.                     Diverse.

 

Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâre:

- unul pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 23/2007 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Pază a Județului Teleorman, pe anul 2007,.

- și unul cu privire la alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, proiecte care întrunesc condițiile prevăzute de art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi, cu suplimentarea propusă.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, toate proiectele de hotărâre de la ordinea de zi aprobată au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

                       

La primul punct de la ordinea de zi prezint raportul privind aprobarea contului de încheiere a eercițiului bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2006.

          Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 16 voturi „pentru” și o „abținere”.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 9 voturi „pentru” și 4 „abțineri”.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 13 voturi „pentru” și 3 „abțineri”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Florescu Adrian.

          Am fi dorit să fie amânat acest proiect de hotărâre pentru că în comisii nu am reușit să parcurgem acest material consistent.

          Știm că trebuie aprobat până la data de 31 mai. Trebuie discutat, să facem o ședință etraordinară.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Este corectă observația, dar nu avem garanția că vom mai face o ședință etraordinară până la sfârșitul lunii mai. Eu propun să fie supus aprobării în ședința de astăzi.

          Poate sunt lucruri care nu sunt înțelese bine, din vina noastră sau a altora, poate mai discutăm la ședința următoare.

          Dacă mai sunt și alte observații?

          Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a eercițiului bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2006.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

Cu 25 voturi „pentru” și 7 „abțineri” Stoicovici Gabriel, Tatu Ioana Rodica, Florea Adriana, Niculcea Ion, Popa Aleandru, Răicescu Marian, Florescu Adrian) s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului de încheiere a eercițiului bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2006.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta epunerea de motive privind aprobarea acordului de implementare între Consiliul Județean Teleorman și Oficiul  de Plăți și Contractare Phare pentru proiectul „ISPA 2002RO/16/P/PE/024 – Sistem integrat de management al deșeurilor”.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Eu am o întrebare. Am repartizat printr-o dispoziție obiectivele de investiții de interes județean cu finanțare eternă vicepreședinților Consiliului Județean Teleorman.

Domnul Bățăuș Mugur.

Da. Obiectivul „Sistem integrat de management al deșeurilor” era sub coordonarea și îndrumarea domnului vicepreședinte Badea Marius Rivera, care nu mai are calitatea de vicepreședinte.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

În lipsa unui vicepreședinte, domnul Putineanu Ion  trebuie să preia și acest proiect.

Domnul Putineanu Ion.

Ne-am întâlnit și am discutat în legătură cu această problemă.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Să respectăm atunci ce am stabilit.

Vă propun la art. 2 din proiectul de hotărâre  următorul amendament: să îl împuternicim pe domnul vicepreședinte Putineanu Ion să semneze acordul de implementare.

Supun la vot acest amendament.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amendamentul propus.

Cu acest amendament aprobat, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de implementare între Consiliul Județean Teleorman și Oficiul  de Plăți și Contractare Phare pentru proiectul „ISPA 2002RO/16/P/PE/024 – Sistem integrat de management al deșeurilor”.

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de implementare între Consiliul Județean Teleorman și Oficiul  de Plăți și Contractare Phare pentru proiectul „ISPA 2002RO/16/P/PE/024 – Sistem integrat de management al deșeurilor”.

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta epunerea de motive privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Aleandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, din județul Teleorman.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Nu pot fi desemnați consilieri județeni, consilieri locali sau funcționari publici

Acest proiect de hotărâre privește desemnarea reprezentanților noștri în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliul de Administrație al societății și, în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

 

La ședința de astăzi participă un număr de 32 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 17.

 

            Vă rog facem propuneri pentru reprezentantul județului în Adunarea Generală a Acționarilor.

1)                 Vă propun pe domnul Simionescu Adrian.

    Supun la vot.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea.

 

 

            Vă rog faceți propuneri pentru reprezentanții județului în Consiliul de Administrație al societății.

1)     propun pe domnul Cârstea Viorel.

     Supun la vot.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea făcută.

 

2)       Vă propun pe domnul Slăvescu Putineanu Mihai.

          Supun la vot.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea făcută.

3)  Domnul  Bălan Ilie propune pe domnul Cula Constantin.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Noi vorbeam de oameni din Consiliul județean care să reprezinte județul.

S-a trecut la completarea buletinelor de vot

 

 

S-a prezentat tehnica votării.                  

 

 

          A urmat operațiunea propriu-zisă de votare.

          (Fiecare consilier a fost chemat de președintele comisiei de numărare a voturilor de la care a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a eprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).    

 

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul-verbal.

          Domnul Pitiș Petre.

          Cu 25 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă”, din totalul de 32 voturi valabil eprimate, s-a aprobat desemnarea domnului Simionescu Adrian în Adunarea Generală a Acționarilor.

          Cu 29 voturi “pentru”, 2 voturi “împotriv㔠 și un vot nul, din totalul de 32 voturi valabil eprimate, s-a aprobat desemnarea domnului Cârstea Viorel în Consiliul de Administrație al S.C. “APA SERV” S.A..

          Cu 30 voturi “pentru” și 2 voturi “împotriv㔠din totalul de 32 voturi valabil eprimate, s-a aprobat desemnarea domnului Slăvescu Putineanu Mihai în Consiliul de Administrație al S.C. “APA SERV” S.A..

Vă prezint proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Aleandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, din județul Teleorman.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Aleandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, din județul Teleorman.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta epunerea de motive privind darea în folosință gratuită a unor spații din  “Palatul administrativ” proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman .

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din  “Palatul administrativ” proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman .

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din  “Palatul administrativ” proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman .

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta epunerea de motive privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului asociației “Centrul de Management al Apei Turnu Măgurele”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre referitor la actul constitutiv sau la statut?

Și acest proiect de hotărâre vizează desemnarea reprezentanților județului în organele de conducere ale asociației “Centrul de Management al Apei Turnu Măgurele”, respectiv Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director.

Potrivit legii este necesar votul secret.

În comisii ați fost de acord cu propunerile din proiectul de hotărâre. Vă propun completăm buletinele de vot.

S-a prezentat tehnica votării.

A urmat operațiunea propriu-zisă de votare.

          (Fiecare consilier a fost chemat de președintele comisiei de numărare a voturilor de la care a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde și-a eprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).     

 

          Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul-verbal.

          Domnul Pitiș Petre.

          Cu 26 voturi “pentru” și 6 voturi “împotriv㔠din totalul de voturi valabil eprimate, s-a aprobat desemnarea domnului Liviu Nicolae Dragnea ca reprezentant al județului Teleorman în cadrul Adunării Generale a Asociaților.

          Cu 24 voturi “pentru”,  6 voturi “împotriv㔠și 2 voturi “nule” din totalul de voturi valabil eprimate, s-a aprobat desemnarea domnului Vlad Eugen Ovidiu ca reprezentant al județului Teleorman în cadrul Consiliului Director al aceleași asociații.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului asociației “Centrul de Management al Apei Turnu Măgurele”.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului asociației “Centrului de Management al Apei Turnu Măgurele”.

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta epunerea de motive privind modificarea și completarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean nr. 39/2007.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

 

Nefiind discuții, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean nr. 39/2007.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean nr. 39/2007.

La punctul șapte de la ordinea de zi prezint raportul privind utilizarea parțială a fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pentru completarea finanțării programului acțiunilor cultural – sportive pe anul 2007.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind utilizarea parțială a fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pentru completarea finanțării programului acțiunilor cultural – sportive pe anul 2007.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind utilizarea parțială a fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pentru completarea finanțării programului acțiunilor cultural – sportive pe anul 2007.

 

Următoarele două proiecte de hotărâre privesc suspendarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai și numirea, temporară, în funcția de director a doamnei Popescu Elena Carmen al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională și, în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

 

La ședința de astăzi participă un număr de 32 consilieri județeni, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 17.

 

Vă prezint epunerea de motive privind suspendarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, prin acordul părților.

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Pitiș Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

 

          Avem pregătite buletinele de vot.

          S-a prezentat tehnica votării.

A urmat operațiunea propriu-zisă de votare.

          (Fiecare consilier a fost chemat de președintele comisiei de numărare a voturilor de la care a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors  în sală unde și-a eprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).   

 

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul-verbal.

          Domnul Pitiș Petre.

          Cu 30 voturi “pentru” și 2 voturi “împotriv㔠din totalul de voturi valabil eprimate, s-a aprobat suspendarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, prin acordul părților.

La următorul punct vă prezint epunerea de motive privind numirea, temporară în funcția de director al Serviciului de cooperare internă și internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman a doamnei Popescu Elena Carmen, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau eamen, pe perioadă determinată, potrivit legii.

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Pitiș Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea                                              

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Doamna Popescu Elena Carmen este în sală?

          Doamna Popescu Elena Carmen  

          Mă numesc   Popescu Elena Carmen, am 30 de ani, am absolvit Facultatea de Sociologie din cadrul Universității din Sofia, Bulgaria, sunt angajată la  Serviciul de cooperare internă și internațională din anul 2004, voi continua activitățile începute în cadrul serviciului. Proiectele în care suntem implicați sunt: Teleorman Water Project și proiecte prin parteneriatul dintre Consiliul Județean Teleorman și Consiliul General Seine et Marne. Obiectivele Serviciul de cooperare internă și internațională sunt: dezvoltarea relațiilor de cooperare și parteneriat dintre județul Teleorman și localitățile din județ pe de o parte, cu alte regiuni și organisme interne și internaționale, pe de altă parte, obținerea de informații referitoare la fonduri care pot fi accesate pentru implementarea proiectelor ce vizează finanțări din fonduri structurale nerambursabile, susținerea proiectelor aplicate de Consiliul Județean Teleorman, precum și de consiliile locale ale localităților din județul nostru, care au ajuns în faza finală a aprobării.

         Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea                                      

          Avem pregătite buletinele de vot pentru acest proiect de hotărâre.

S-a prezentat tehnica votării.

A urmat operațiunea propriu-zisă de votare.

          (Fiecare consilier a fost chemat de președintele comisiei de numărare a voturilor de la care a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors  în sală unde și-a eprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).    

 

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul-verbal.

          Domnul Pitiș Petre.

Cu 32 voturi “pentru” din totalul de 32 voturi valabil eprimate, s-a aprobat numirea, temporară, în funcția de director al Serviciului de cooperare internă și internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman a doamnei Popescu Elena Carmen, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau eamen, pe perioadă determinată, potrivit legii.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Să o felicităm pe doamna Popescu Elena Carmen și să-i urăm succes în noua funcție.

La punctul 10 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta epunerea de motive pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51/2006.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea                                                

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51/2006.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51/2006.

Vă propun fiți de acord să luăm o pauză de 10 minute.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat pauza de 10 minute. 

         

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Reluăm lucrările ședinței și trecem la următorul proiect de hotărâre care se referă la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 23/2007 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Pază a Județului Teleorman, pe anul 2007.

          Vă prezint epunerea de motive.

          Rog pe domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice să solicite în plen comisiei  raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

După consultarea membrilor comisiei.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 23/2007 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Pază a Județului Teleorman, pe anul 2007.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 23/2007 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Pază a Județului Teleorman, pe anul 2007.

Ultimul proiect de hotărâre se referă la alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman

După cum știți este vacant un post de vicepreședinte.

          Vă prezint epunerea de motive privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman.

          Domnul Pitiș Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

În aceste condiții rog să faceți propuneri

Domnul Mandragiu Nițu.

Propun pe domnul Bălan Ilie.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Domnule consilier Bălan Ilie, acceptați?

Domnul Bălan Ilie.

Da.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă mai sunt și alte propuneri.

Nemaifiind propuneri, îl rog pe domnul director Neagu Petre să completeze buletinele de vot deoarece și acest proiect de hotărâre vizează desemnarea unei persoane, deci va fi necesar votul secret.

S-a trecut la completarea buletinelor.

A urmat operațiunea propriu-zisă de votare.

          (Fiecare consilier a fost chemat de președintele comisiei de numărare a voturilor de la care a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors  în sală unde și-a eprimat opțiunea și apoi l-a introdus în urnă).     

 

Dau cuvântul domnului Pitiș Petre, președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte procesul verbal.

 

Domnul Pitiș Petre.

Din 32 voturi valabil eprimate domnul Bălan Ilie a obținut un număr de 24 voturi „pentru”, 7 „împotriv㔠și 1 vot „nul”.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

În aceste condiții domnul Bălan Ilie a fost ales vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman

Felicitări și succes în activitate!

Domnul Bălan Ilie.

Niciodată nu este prea târziu, mi-aș fi dorit acest lucru încă din anul 2004.

Mulțumesc celor care m-au votat și sper nu-i dezamăgesc.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Trecem la punctul „Diverse”.

          Având în vedere că ați studiat Raportul privind modul de îndeplinire, în anul 2006, a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Teleorman, dacă aveți observații sau întrebări pe marginea acestui material.

          În mapa de lucru ați avut și „Informarea asupra eficienței serviciului polițienesc și a nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității în trim. I/2007”.

 

          Dacă mai aveți alte probleme?

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

            PREȘEDINTE,                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

    Liviu Nicolae Dragnea                                                  Jr. Rodica Vrabie