CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 PREȘEDINTE

  

 

  


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 15 mai 2007 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispozițiilor art.117 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

D I S P U N E:

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară marți, 15 mai 2007, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2006.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de implementare între Consiliul Județean Teleorman și O.P.C.P. pentru proiectul „ISPA 2002RO/16/P/PE/024 – Sistem integrat de management al deșeurilor”.

 

3.     Proiect de hotărâre privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, din județul Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din sediul “Palatului administrativ”.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului asociației “Centrului de Management al Apei Turnu Măgurele”.

 

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean nr. 39/2007.

 

7.     Proiect de hotărâre privind utilizarea parțială a fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pentru completarea finanțării programului acțiunilor cultural – sportive pe anul 2007.

 

 

8.     Proiect de hotărâre privind suspendarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu  Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, prin acordul părților.

 

  9. Proiect de hotărâre privind numirea, temporară în funcția de director al Serviciului de cooperare internă și internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman a doamnei Popescu Elena Carmen, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă determinată potrivit legii.

 

10.     Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51/2006.

 

11.     Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

A V I Z A T

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr.____ din __  mai 2007