R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

 

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 15 ianuarie 2007, ora 15,00

 

 

          Lucrările ședinței sunt conduse de domnul vicepreședinte Putineanu Ion care informează domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea este la Ministerul Administrației și Internelor pentru rezolvarea unor probleme ale județului.

          Stimați colegi,

          In  temeiul prevederilor  art. 106 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,  a fost convocat astăzi, luni, 15 ianuarie 2007, Consiliul județean în ședință  extraordinară, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâre care țin de competența   autorității noastre publice județene.

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția președintelui Consiliului județean nr. 1 din 10 ianuarie 2007 și anunțul difuzat prin mass - media locală.

          Din datele puse la dispoziție rezultă în sală sunt prezenți un număr de 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind motivat domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea astfel ședința de consiliu este legal constituită.

          Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței extraordinare a Consiliului județean din 27 decembrie 2006, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței extraordinare din 27 decembrie 2006.

Înainte de a intra în ordinea de zi vă aduc la cunoștință că, în conformitate cu dispozițiile art. 1021  coroborat cu art. 291 din Legea administrației  publice locale nr. 215/2001, modificată și completată, cu adresa nr. 9440 din 11 decembrie a.c., urmare vacantării postului de consilier județean al domnului Vlad Eugen Ovidiu am solicitat Tribunalului Teleorman validarea mandatului de consilier județean al domnului Ion Petre membru al PSD Organizația Județeană Teleorman și supleant pe lista de candidați pentru Consiliul județean.

Vă prezint sentința civilă nr. 1517 din 19 decembrie 2006 a Tribunalului Teleorman prin care s-a hotărât validarea mandatului de consilier județean al domnului Ion Petre.

În continuare, potrivit prevederilor art. 103 coroborat cu cele ale art. 34 din Legea nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, consilierul al cărui mandat a fost validat, trebuie depună în fața Consiliului județean, jurământul.

Precizez că în situația unui refuz, consilierul în cauză se consideră demisionat de drept, fiind înlocuit cu primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.

În acest sens, voi da citire jurământului după care consilierul validat se va prezenta în fața mesei special amenajate pe care se află un exemplar din Constituție și Biblie, va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul “JUR” și se va semna jurământul în două exemplare, unul pentru Consiliul județean și unul rămânând la dosar:

 

Notă: În timpul depunerii jurământului asistența se ridică în picioare.

 

“JUR SĂ RESPECT CONSTITUȚIA ȘI LEGILE ȚĂRII ȘI SĂ FAC, CU BUNĂ-CREDINȚĂ, TOT CEEA CE STĂ ÎN PUTERILE ȘI PRICEPEREA MEA PENTRU BINELE LOCUITORILOR JUDEȚULUI TELEORMAN.  AȘA SĂ-MI AJUTE DUMNEZEU!”

 

 

Stimați colegi,

Jurământul prevăzut de lege, fiind depus, să-l felicităm pe domnul Ion Petre și să-i urăm „bun venit” în rândurile noastre.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1)  coroborat cu art. 110 din Legea administrației publice locale, modificată și completată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2007.

 

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare a acestora.

 

 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2007, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

4.     Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 1209 litera “a” din Legea nr. 215/2001, modificată și completată, proiectele de hotărâre de la ordinea de zi au fost avizate de secretarul județului, pentru legalitate .

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2007.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Putineanu Ion.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Domnul Popa Alexandru.

          Am un mic comentariu.

Consider că sumele repartizate municipiului Alexandria sunt foarte mici. Alexandria are un program de dezvoltare locală pentru infrastructură și repartizarea făcută nu a respectat în totalitate acest program, motiv pentru care voi vota împotrivă.

Domnul vicepreședinte Putineanu Ion

Dacă ar trebui să mai acordăm bani la Alexandria, ar trebui să luăm din altă parte.

Domnul Dumitrescu Mircea.

Sunt de aceeași părere cu domnul consilier Popa Alexandru, suma repartizată municipiului Alexandria este foarte mică.

Doamna Stoian Elena.

Calculele s-au făcut în funcție de cererile consiliilor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală,  pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanțare locală pornind de la o analiză temeinică a solicitărilor pe fiecare obiectiv în parte.

Suma ce trebuia repartizată pentru cofinanțare este foarte mică în comparație cu cererile depuse la Consiliul județean. Repartizarea s-a făcut și în funcție de veniturile proprii ale fiecărei localități, iar suma  alocată municipiului Alexandria, este cea prezentată în anexă.

Atât trebuia să se repartizeze municipiului Alexandria.

Domnul vicepreședinte Putineanu Ion

            Dacă mai sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2007.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

Cu 29 voturi „pentru” și 3 voturi „împotriv㔠(domnii Popa Alexandru, Dumitrescu Mircea și doamna Florea Adriana) s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2007.

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare a acestora.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

          Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

          Domnul vicepreședinte Putineanu Ion

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare a acestora.

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare a acestora.

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2007, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

          - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

          - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

          - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul vicepreședinte Putineanu Ion

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Domnul Florescu Adrian.

          Toți banii primiți merg la drumurile județene deși, în lege se spune că pot fi folosiți și la drumurile comunale. S-au făcut consultări cu primarii?

          Este cineva de la compartimentul de specialitate care să dea relații?

          Domnul Piperea Victor.

          Da.

          Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

          Dați-mi voie să vă explic eu. Pentru anul 2007, s-au aprobat 8416 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Drumurile comunale reprezintă 17-18% din totalul drumurilor. Ca să împărțim suma pe fragmente nu înseamnă nimic, am preferat să dăm toți banii pentru drumurile județene.

          S-au acordat 62 miliarde lei drumului Satu Vechi – Săceni - Ciolănești, iar diferența până la 84 miliarde lei se dau pentru plombe, în suma respectivă este inclusă și deszăpezirea pentru anul 2007.

          Domnul Florescu Adrian.

          Nu mai știu câte poziții erau în lista pe care am aprobat-o.

          Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

S-a respectat lista de priorități, drumul despre care vorbim este la poziția nr. 3.

          Domnul Bălan Ilie.

          Noi am stabilit o listă. Inițial am crezut că este  o listă întocmită în ordinea priorităților. Noi am întrebat dacă se respectă acea ordine. Rugămintea mea este să ne întâlnim în perioada imediat următoare să stabilim o listă de priorități pentru anul 2007.

          Domnul Florescu Adrian.

          Îmi aduc aminte că eu am făcut amendamentul pentru a trece acest drum de la poziția 11 la poziția 4 (drumul 601 Giurgiu – Videle).

          Domnul Simionescu Adrian.

          Personalul de specialitate să facă o situație pe care să discutăm pentru că de atunci și până acum au apărut probleme.

Domnul vicepreședinte Putineanu Ion

          Dacă mai sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2007, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2007, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

 

          Trecem la punctul “Diverse”.

 

          Vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale aveți obligația să prezentați un raport de activitate pe anul 2006, iar în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului județean un raport de activitate, rapoarte care vor fi făcute publice prin grija secretarului județului.

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

   VICEPREȘEDINTE,                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI 

        

        Putineanu Ion                                                           Jr. Rodica Vrabie