CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE

 

 

D I S P O Z I Ţ I E

 

   privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman īn şedinţă extraordinară īn data de 15 ianuarie 2007 

 

                Inginer Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

                Avānd īn vedere:

-  prevederile art.106, alin. 2, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată;         

                Īn temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată

 

D I S P U N E:

 

                Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Teleorman īn şedinţă extraordinară luni, 15 ianuarie 2007, ora 15,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărāre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2007.

 

2.       Proiect de hotărāre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare a acestora.

 

3.       Proiect de hotărāre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2007, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene.

 

4.       Diverse.

 

        Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, se inserează īn site-ul propriu şi se transmite către mass-media.

 

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

A V I Z A T

pentru legalitate

Secretar al judeţului

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr.____ din __ ianuarie 2007.