R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de 13 iunie 2007, ora 11,00

 

 

 

          Bună ziua stimați colegi,

          In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 2, 4, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  am convocat de îndată consiliul județean în ședință extraordinară astăzi, 13 iunie 2007, pentru adoptarea unei măsuri imediate de maximă urgență în interesul locuitorilor județului nostru. 

 

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 136 din 11 iunie 2007 și anunțul transmis posturilor de radio locale.

 

          Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală din totalul de 33 consilieri în funcție sunt prezenți un număr de 31 consilieri, o funcție fiind vacantă, lipsind numai doamna Tîrnăcop Aurica, astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

         

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean și conducători ai unor instituții care sunt interesați de problemele de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din 15 mai 2007, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare din 15 mai 2007.

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

 

2.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției de Pază a județului Teleorman a autoturismului de teren Grand Cherokee Limited, aflat în patrimoniul județului.

 

3.     Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi:

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

 

La primul punct de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Dacă sunt observații sau întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

 

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind darea în folosință gratuită Direcției de Pază a județului Teleorman a autoturismului de teren Grand Cherokee Limited, aflat în patrimoniul județului.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Pitiș Petre, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiș Petre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Noi am propus darea în folosință a autoturismului pe o perioadă de un an, să vedem domnule Popa dacă sunteți un bun gospodar.

În condițiile în care nu sunt observații prezint proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției de Pază a județului Teleorman a autoturismului de teren Grand Cherokee Limited, aflat în patrimoniul județului.

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției de Pază a județului Teleorman a autoturismului de teren Grand Cherokee Limited, aflat în patrimoniul județului.

Domnul Popa Marian, dacă aveți ceva de spus.

Domnul Popa Marian mulțumește și promite că autoturismul respectiv va fi restituit în stare bună.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

            Trecem la ultimul punct „Diverse”.

Dacă aveți probleme pentru acest punct?

          Cred că ar trebui vă informez cu privire la programul de reabilitare a sistemului de apă, gestionarea canalizării menajere și a apei pluviale în orașele județului.

          Consiliul Local Alexandria a adoptat o hotărâre prin care dorește să participe cu un procent de 51% la înființarea operatorului unic, după ce la întâlnirile anterioare se stabilise criteriul unic de acordare a procentului de participare în funcție de numărul de locuitori, respectiv: Alexandria 30%; Roșiorii de Vede 20%; Turnu Măgurele 20%, Videle 10%, Zimnicea 10% și consiliul județean 10%, iar în consiliul de administrație câte un reprezentant din fiecare oraș și doi reprezentanți din partea Consiliului Județean Teleorman.

          Consiliul județean trebuie participe cu un procent de 10%, fiind o condiție obligatorie impusă de Uniunea Europeană ce trebuie respectată.

          Din păcate lucrurile degenerează, apar diferite orgolii ale consilierilor locali din Alexandria care au aprobat proiectul respectiv cu o cotă la capitalul social în procent de 51% față de 30% cât era în proiectul inițial, 4 membri din cei 7 în consiliul de administrație, în loc de unul, și majorarea capitalului social.

          Consiliul Local Alexandria a solicitat celorlalte consilii locale modifice hotărârile adoptate, practic existând riscul ca în urma unor discuții care vor tergiversa, finalizarea proiectului să se piardă finanțarea externă.

          În cazul în care acest operator unic nu se  constituie, deci, proiectul nu va fi finalizat și nu va putea fi depus până la sfârșitul lunii iunie a.c., municipiul Alexandria pierde investiții în reabilitarea rețelei de apă, canalizare și modernizarea stației de epurare.

          A apărut în presă informația că, acest operator unic reprezintă interesul unui grup. Populația din oraș, doresc să știe că, dacă acest proiect pică și nu se finalizează în următorii doi ani conform acordurilor încheiate, operatorii locali de apă și canalizare vor pierde licența și serviciile respective urmând a fi scoase la licitație, deci blocarea actualului proiect ducând implicit la necesitatea privatizării serviciilor respective.

          Dacă operatorul unic pe care îl înființăm va realiza profit acesta va fi reinvestit pentru retehnologizare.

          Investițiile pentru fiecare localitate au fost stabilite. Master planurile au fost aprobate și au fost transmise deja la Bruxelles.

          Prin acest program, practic în cele cinci localități, se modernizează sistemul de alimentare cu apă și se extinde rețeaua de canalizare.

Dacă cele cinci unități de apă canal își vor pierde licența, vor fi scoase la privatizare.

          Diferența va fi că o societate privată, pe bună dreptate, are ca scop obținerea de profit.

          Această societate va fi obligată să facă investiții, ceea ce va duce la o creștere a prețurilor pentru a-și recupera investiția. Fiind o societate privată nu se vor mai putea aloca fonduri de la Uniunea Europeană.

          Competențele vor fi ale Consiliilor locale de a-și stabili tarifele pentru apă, canal.      În linii mari am vrut să fiți și dumneavoastră informați. Eu am să îmi fac datoria până la capăt, să sprijin acest proiect. Trebuie cunoscut de populație cine a blocat acest proiect.

          Să știe și copiii din Turnu Măgurele și părinții lor de ce sunt bolnavi de giardia în fiecare an iar cei de la Zimnicea de ce nu au apă.

          În municipiul Alexandria s-au distribuit fluturași prin care scria: “mafia din fruntea județului și primăria Alexandria vor să pună mâna pe orașul vostru”.

          Domnul Putineanu Ion.

          Eu mă simt obligat, domnule președinte, fac câteva precizări, pentru că, presa m-a întrebat ce știu de acești fluturași. Nu știu nimic. Am sunat și pe domnul Pană Gheorghe și la fel, nu știe nimic. Vom sesiza parchetul și poliția, vedem care sunt cei care lansează, în numele PRM, aceste manifeste pentru că dăunează imaginii partidului.

 

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Nu am nimic cu dumneavoastră, eu mi-am făcut datoria față de colegi, de a-i informa.

          Domnul Florescu Adrian.

          Să facem un demers politic pentru a debloca această situație, este un proiect important pentru județ, este în favoarea locuitorilor din municipiul Alexandria și trebuie să luăm măsurile ce se impun.

          Nu mă așteptam se întâmple la Alexandria acest lucru. Acolo sunt niște persoane care viciază ședințele consiliului local. Noi trebuie luăm decizii bune în interesul cetățenilor din județ.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          La Consiliul Local Alexandria este un secretar jucător care își depășește atribuțiile. Îi comunic domnului secretar că, nu este nevoie de votul a 2/3 dintre consilieri.

          Nivelul procentelor va determina nivelul de implicare financiară pentru fiecare localitate.

Pentru Consiliul județean este o condiție impusă de Uniunea Europeană.

          Sunt localități în țară care au trecut la a doua etapă de concesionare a investițiilor în infrastructura de apă și. a sistemelor de canalizare.

          Domnul Bălan Ilie.

          Vreau să confirm faptul că, am participat la discuțiile cu primarii care au avut loc duminică, nu sunt justificate pozițiile unor consilieri locali de la Consiliul Local Alexandria, voi fi prezent la ședință și consilierii PNL vor vota “pentru” proiectul inițial de mediu.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă nu mai sunt luări de cuvânt, vă mulțumesc pentru participare și declar încheiate lucrările ședinței.

 

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE,                                              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

      Liviu Nicolae Dragnea                                               Jr. Rodica Vrabie