CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

 


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință extraordinară în data de 13 iunie 2007 

 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 2, 4, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată; 

          În temeiul dispozițiilor art.117 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință extraordinară miercuri, 13 iunie 2007, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi: 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

 

2.     Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției de Pază a județului Teleorman a autoturismului de teren Grand Cherokee Limited, aflat în patrimoniul județului.

 

3.     Diverse.

 

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite posturilor de radio locale. 

 

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

A V I Z A T

pentru legalitate

Secretar al județului

             

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.____ din __  iunie 2007