CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE    

 

D I S P O Z I Ţ I E

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 11 decembrie 2008 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;       

          În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 11 decembrie 2008, orele 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

1.    Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea Programului activităţilor, manifestărilor, competiţiilor şi acţiunilor cultural–sportive şi de tineret, religioase, educative şi de divertisment–recreere care se organizeză şi finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2008.

 

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2008.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale  Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu proprietate publică a judeţului Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducţiune gaze la imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Libertăţii, nr. 1 proprietate publică a judeţului Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier , urmare rezultatelor licitaţiei  electronice din data de 31 octombrie 2008.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 116 din 30 septembrie 2008 privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea prin licitaţie publică, a unui spaţiu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman.

 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Portal web la Consiliul Judeţean Teleorman bazat pe un Sistem Informatic de Management al Documentelor şi al Fluxurilor de lucru” şi a cheltuielilor necesare implementării.

 

12.   Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor  cu handicap pentru adulţi.

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor           tehnico-economice pentru obiectivul Reabilitarea DJ 543, limita jud. Olt, Prundu – Lunca, km 16+200-23+050” în faza proiect tehnic;

 

14.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiştea în localităţile Vităneşti, Răsmireşti, Mârzăneşti, judeţul Teleorman” în faza  proiect tehnic;

 

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Lucrări nr.”2002/RO/P/PE024-02” pentru măsura ISPA 2002/RO/P/PE024 “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Teleorman”;

 

16.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.  56 din 24 aprilie 2008, privind aprobarea Master Planului de apă potabilă şi apă uzată pentru judeţul Teleorman, a documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman - România” .

 

17.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”;

 

18.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiinţarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Teleorman.

 

19.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean în Consiliul de administraţie de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Teleorman.

 

20.   Diverse.

 

     Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se transmite către mass-media şi se inserează în site-ul propriu.

 

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                                                 Avizat

                                                                                                                 pentru legalitate

                                                                                                               Secretar al judeţului

             

                                                                                                                  Rodica Vrabie

 

Alexandria

Nr._____ din  4 decembrie 2008