R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

 al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 11 decembrie 2008, orele 11,00

 

 

 

                Lucrările ședinței sunt conduse de domnul vicepreședinte Bălan Ilie, care arată că domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea se află la Ministerul Internelor și Reformei Administrative pentru rezolvarea unor probleme pentru județ.

                Bună ziua,

                Doamnelor și domnilor consilieri,

Autoritatea Pulică județeană a fost convocată prin dispoziția președintelui Consiliului județean nr. 430 din 4 decembrie 2008 în ședință ordinară astăzi, 11 decembrie 2008, la care participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcție lipsind domnii consilieri Mocanu Virgil și Simionescu Adrian Constantin, astfel că, ședința de consiliu este legal constituită, putându-se lua hotărâri valabile.

 

                 Fiind ședință publică, anunțul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștință dumneavoastră prin invitație la ședință și locuitorilor județului Teleorman prin mass - media locală și inserat pe site-ul Consiliului județean, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință mai participă în calitate de invitați directorii direcțiilor, funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean și conducători ai unor instituții din subordine care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman din data de  11 noiembrie 2008, care v-a fost pus la dispoziție, îl supun aprobării.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 11 noiembrie 2008.

 

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost întocmită următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

 

2.       Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008.

 

3.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

5.       Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale  Teleorman.

 

6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

7.       Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducțiune gaze la imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Libertății, nr. 1 proprietate publică a județului Teleorman.

 

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier , urmare rezultatelor licitației  electronice din data de 31 octombrie 2008.

 

 

9.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 30 septembrie 2008 privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

 

10.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

11.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Portal web la Consiliul Județean Teleorman bazat pe un Sistem de Management al Documentelor și al Fluxurilor de lucru” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

12.     Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor  adulte cu handicap Teleorman.

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor           tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 543, limita jud. Olt, Prundu – Lunca, km 16+200-23+050” în faza proiect tehnic;

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiștea în localitățile Vitănești, Răsmirești, Mârzănești, județul Teleorman” în faza  proiect tehnic;

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de Lucrări nr.”2002/RO/16/P/PE024-02” pentru măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE024 “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”;

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.  56 din 24 aprilie 2008, privind aprobarea Master Planului de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:“ Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman - România” .

 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”;

 

 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman.

 

19.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.

 

20.     Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate.

La primul punct de la ordinea de zi prezintexpunerea de motive privind majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

                Domnul Petcu Florea.

                Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 voturi împotrivă.

Domnul vicepreședinte Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Florescu Adrian.

                Vreau întreb dacă în sală se află doamna economist Iagăr Mihaela.

                Poate știa mai multe despre această societate pentru că este a treia cerere pentru majorarea capitalului social. Cea mai mare parte a sumelor pe care le-am alocat se duc în salarii.

                Dacă această societate va deveni operativă și dacă partea bulgară își va duce la îndeplinire proiectul?

Domnul vicepreședinte Bălan Ilie.

                Sunt probleme pe care în perioada următoare le vom derula. La mine în birou se află un dosar, iar la următoarea ședință vom veni cu informații foarte clare despre această societate.

                Promit că eu vin în fața consiliului județean și vă voi prezenta mai multe informații referitoare la acest proiect.

                Domnul Florescu Adrian.

                Ar trebui amânat acest proiect de hotărâre pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză.

                Domnul primar al municipiului Turnu Măgurele cu un an în urmă a promis că bacul va funcționa.

                Domnul Dumitrescu Mircea.

                Fără a avea pretenția că știu tot ceea ce se întâmplă vin și eu cu câteva informații:

1.        banii pe care-i cheltuiește societatea nu sunt legați numai de salarii ci și de întreținerea bacului pentru a fi menținut în stare de funcționare;

2.        partea bulgară este destul de avansată în rezolvarea problemelor la nivel instituțional. Urmează ca cele două părți să stabilească tarife.

Cheltuielile care au fost făcute pentru întreținerea bacului sunt destul de ridicate, iar paza obligatoriu trebuie asigurată.

Din discuții a reieșit că până în luna martie această acțiune comună se va finaliza. La începutul anului 2009 se va stabili o întâlnire cu parte bulgară pentru ase încheia un protocol în care se vor stabili termenele de punere în funcțiune.

Domnul Florescu Adrian.

Am spus că cea mai mare parte a sumelor merg la salarii, fiind plătite și ore suplimentare.

Domnul Dumitrescu Mircea.

Numărul de personal este minimum și se fac ore suplimentare pentru supraveghere continuă.

Doamna Frăsineanu Fulvia.

Dacă vrem să vedem dacă această societate va deveni viabilă să o transformăm în societate pe acțiuni, să degrevăm bugetul consiliului județean de aceste cheltuieli și să atragem fonduri publice.

                Consider că legile nu ne interzic schimbarea societății.

                Atragerea fondurilor publice este o modalitate de a completa bugetul .........................................................................................................................................................................................................................................................................

                Domnul Bălan Ilie.

                Dacă domnul Bățăuș Mugur are ceva de adăugat?

                Domnul Bățăuș Mugur.

                Discuțiile cu partea bulgară sunt avansate, au rămas de discutat tarifele și au reușit să-și achiziționeze un bac, la ei totul era organizat altfel de aceea s-a întârziat. Pentru faptul că noi trebuie pornim bacul o dată pe lună pentru al păstra în stare de funcționare se cheltuiesc bani.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 22 voturi „pentru” și 8 „abțineri” (domnii consilieri Drăcman Lucian, Florescu Adrian, Răicescu Marian, Vătafu Teodor, Ogrăzeanu Teodor, Ion Petre, Savu Adrian și doamna Frăsineanu Fulvia s-a aprobat proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008.

Domnul Bălan Ilie.

Rog președinții comisiilor economice și juridice să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008.

La punctul trei de la ordinea de zi prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, să prezinte raportul de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice

-          Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 10 voturi „pentru” și o „abținere”.

-          Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism

-          Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

                Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Doamna Frăsineanu Fulvia.

                Supun atenției dumneavoastră un aspect legat de sărbătorile de iarnă, cei mici sunt îndreptățiți să primească un pachețel. Consiliul județean are un bun obicei de a trimite celor mici un mic semn.

                Să ne aplecăm un pic și către copiii noștri care așteaptă o bomboană și o portocală.

                Domnul Bălan Ilie.

                Înțeleg că această problemă a fost discutată în comisia juridică.

                Doamna Frăsineanu Fulvia.

                Doamna director Stoian Elena ne-a spus că nu au fost fonduri pentru alocarea unor sume mai mari pentru ………………………………………………..

                Domnul Bălan Ilie.

                Sunt convins că toți consilierii județeni sunt de accord cu dumneavoastră ca opinie, dar cunoaștem cu toții că legea achizițiilor nu permite ……………………..

…………………………………………………………………………………

                Domnul Savu Adrian.

                Dacă se face cum s-a făcut anii trecuți când s-au pus în pachete alimente improprii consumului, aceștia sunt bani aruncați pe fereastră.

                Nu s-a interesat nimeni de calitatea acestor produse.

                Domnul Bălan Ilie.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 29 voturi „pentru” și o „abținere” (doamna Frăsineanu Fulvia) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2008.

La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și  pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

                Domnul Petcu Florea.

                Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Florescu Adrian.

                Agenția Națională a Funcționarilor Publici ne comunică două observații, s-a ținut cont de ele?

                Doamna Stoian Elena.

                Am menționat în raport că am ținut cont de cele două observații când am întocmit planul.

                Domnul Bălan Ilie.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale  Teleorman.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

                Domnul Petcu Florea.

                Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale  Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale  Teleorman.

La punctul șase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

Domnul Bălan Ilie.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

                Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

 

 

 

La punctul șapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducțiune gaze la imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Libertății, nr. 1 proprietate publică a județului Teleorman.

Domnul Bălan Ilie.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

                Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducțiune gaze la imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Libertății, nr. 1 proprietate publică a județului Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducțiune gaze la imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Libertății, nr. 1 proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier , urmare rezultatelor licitației  electronice din data de 31 octombrie 2008.

Domnul Bălan Ilie.

Rog președinții comisiilor economice și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

                                - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

                                - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

 

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier , urmare rezultatelor licitației  electronice din data de 31 octombrie 2008.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier , urmare rezultatelor licitației  electronice din data de 31 octombrie 2008.

La punctul nouă de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 30 septembrie 2008 privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

Domnul Bălan Ilie.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 30 septembrie 2008 privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 30 septembrie 2008 privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

La punctul 10 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

Rog președinții comisiilor economice și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

La punctul 11 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind aprobarea proiectului “Portal web la Consiliul Județean Teleorman bazat pe un Sistem de Management al Documentelor și al Fluxurilor de lucru” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

Rog președinții comisiilor economice și juridice să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

 

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Portal web la Consiliul Județean Teleorman bazat pe un Sistem de Management al Documentelor și al Fluxurilor de lucru” și a cheltuielilor necesare implementării.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

Cu 28 voturi “pentru” și dou㠓abțineri” (domnii Savu Adrian și Dumitrică George) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Portal web la Consiliul Județean Teleorman bazat pe un Sistem de Management al Documentelor și al Fluxurilor de lucru” și a cheltuielilor necesare implementării.

La punctul 12 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind  aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor  adulte cu handicap Teleorman.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor  adulte cu handicap Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor  adulte cu handicap Teleorman.

La punctul 13 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 543, limita jud. Olt, Prundu – Lunca, km 16+200-23+050” în faza proiect tehnic.

 

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte avizul.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 543, limita jud. Olt, Prundu – Lunca, km 16+200-23+050” în faza proiect tehnic;

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 543, limita jud. Olt, Prundu – Lunca, km 16+200-23+050” în faza proiect tehnic;

La punctul 14 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiștea în localitățile Vitănești, Răsmirești, Mârzănești, județul Teleorman” în faza  proiect tehnic.

Rog pe domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice să prezinte avizul.

Domnul Petcu Florea.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiștea în localitățile Vitănești, Răsmirești, Mârzănești, județul Teleorman” în faza  proiect tehnic.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiștea în localitățile Vitănești, Răsmirești, Mârzănești, județul Teleorman” în faza  proiect tehnic.

La punctul 15 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de Lucrări nr.”2002/RO/16/P/PE024-02” pentru măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE024 “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”.

 

Rog președinții comisiilor economice și juridice să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de Lucrări nr.”2002/RO/16/P/PE024-02” pentru măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE024 “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de Lucrări nr.”2002/RO/16/P/PE024-02” pentru măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE024 “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”.

La punctul 16 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.  56 din 24 aprilie 2008, privind aprobarea Master Planului de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:“ Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman - România” .

 

Rog președinții comisiilor economice și juridice să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.  56 din 24 aprilie 2008, privind aprobarea Master Planului de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:“ Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman - România” .

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.  56 din 24 aprilie 2008, privind aprobarea Master Planului de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:“ Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman - România” .

La punctul 17 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice, să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

La punctul 18 de la ordinea de zi prezint expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman.

Rog pe domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Gâdea Adrian Ionuț.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman.

 

                Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman.

 

Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea reprezentantului Consiliului județean în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Teleorman și, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborate cu ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

La ședința de astăzi participă un număr de 30 consilieri județeni și subsemnatul în calitate de președinte al consiliului județean, deci jumătate plus unu din consilierii prezenți reprezintă 14.

Așa cum am stabilit în ședința din 9 iulie a.c., comisia de numărare a voturilor își va desfășura activitatea până la sfârșitul mandatului.

 

Vă prezint expunerea de motive privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.

 

Rog președinții comisiilor economice și juridice să prezinte rapoartele de avizare.

-          Domnul Petcu Florea, președintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-          Domnul Gâdea Adrian Ionuț, președintele comisiei juridice

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Bălan Ilie.

                Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

                Domnul Florescu Adrian.

                Poate fi și consilier județean?

                Doamna Oprescu Silvia.

                Da.

                Domnul Bălan Ilie.

                Vă rog faceți propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.

 

                Doamna Tîrnăcop Aurica propune pe doamna Magheru Liliana.

                Domnul Florescu Adrian propune pe domnul Ion Petre .

                Domnul Bălan Ilie.

                Se trece la completarea buletinelor de vot.

 

 

Urmează operațiunea propriu zisă de votare.

(Fiecare consilier va primi un buletin de vot, va semna de primire, (se va întoarce în sală unde își va exprima opțiunea și apoi îl va introduce în urnă).

 

 

Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, președintele comisiei de numărare a voturilor prezinte procesul-verbal.

Domnul Vrăjitoarea Emilian.

După desigiliarea urnei am procedat la numărarea buletinelor de vot și s-au contatat următoarele:

Doamna Magheru Liliana din totalul de 29 voturi exprimate a întrunit un număr de 21 de voturi “pentru”, 6 voturi “împotriv㔠și 2 voturi “nule”.

Domnul Ion Petre din totalul de 29 voturi exprimate a întrunit un număr de 6 de voturi “pentru”, 21 voturi “împotriv㔠și 2 voturi “nule”.

Domnul Bălan Ilie.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.

 

Urmare a votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean în Consiliul de administrație de la Casa  de Asigurări de Sănătate Teleorman.

 

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

 

Dacă aveți alte probleme?

 

                Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

         Liviu Nicolae Dragnea                                      Jr. Rodica Vrabie