CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 PREŞEDINTE    

 

                                                  D I S P O Z I T I E

   

 privind: reprogramarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman convocată prin dispoziţia preşedintelui nr. 305 din 23 noiembrie 2007 pentru data de 30 noiembrie 2007

                                                                         

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

          Având în vedere:

-dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 305 din 23 noiembrie 2007;     

-referatul nr. 11399 din 28 noiembrie 2007 al Direcţiei administraţie publică locală;

          În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

 

D I S P U N E:

 

          Art.1. Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Teleorman convocată pentru luna noiembrie 2007 prin dispoziţia nr. 305/2007 pentru data de 30 noiembrie 2007 ora 14,00, se  reprogramează  pentru  data de 07 decembrie 2007 ora 10,00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2007.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 1 din 15 ianuarie 2007 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2007.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 9 şi nr. 13 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 11 din 31 ianuarie 2007.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului ,,Şcoală Incluzivă şi de Calitate pentru Comunităţile Dezavantajate din judeţul Teleorman” finanţat prin programul PHARE 2005/017-553.01.01.02 “Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate”.

 

7.     Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii unor spaţii medicale situate în municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, aflate în proprietatea privată a judeţului Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 601 B Siliştea-Puranii de Sus, km 23+859 – km 27+559” în faza studiu de fezabilitate.

 

9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004 şi nr. 32 din 15 octombrie 2004, cu privire la administrarea domeniului privat al judeţului.

 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiinţarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din judetul Teleorman.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Master plan privind refacerea şi reabilitarea capitalului natural al solului în judeţul Teleorman” finanţat prin programul Phare CBC 2005 Prioritatea 3: Protecţia şi Dezvoltarea Durabilă a Mediului.

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării Proiectului “Elaborarea studiului de fezabilitate pentru barajele aflate pe pârâul Vijiştea, în localităţile Vităneşti, Mârzăneşti, Răsmireşti din judeţul Teleorman” prin programul Phare 2005 CES schema de granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului.

 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Teleorman cu localităţile Alexandria, Zimnicea, Bujoru, Botoroaga, Conţeşti, Ştorobăneasa şi Smărdioasa în vederea realizării proiectului “Dreptul la proprietate şi incluziunea socială a comunităţilor de rromi din judeţul Teleorman” şi a cofinanţării acestuia.

 

14. Diverse.

 

     Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, se inserează în site-ul propriu şi se transmite consilierilor judeţeni.

    

     Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                                   Avizat

                                                                                           pentru legalitate

                                                                                        Secretar al judeţului

             

                                                                                                                      Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. _____ din 28 noiembrie 2007