ROMÂNIA

 

 

 

CONSILIUL JUDE}EAN TELEORMAN

 

 
 

 

 


RAPORT

pe anul 2006 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, facem cunoscute aspectele legate de aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliul Judeţean Teleorman, în perioada 01 ianuarie–20 noiembrie 2006 :

 

 

2006

Nr. total al solicitărilor de informaţii de interes public

23

Solicitări pe domenii de interes

– Realizarea în 2000–2005 de proiecte cu fonduri primite de la bugetul de stat

– Date privind proiectul “Sistemul informatic judeţean”

– Obiectivele judeţene la care se asigură paza prin DPJT

– Alocarea locuinţelor de serviciu în perioada 2000–2006

– Acţiunile privind combaterea violenţei în familie06

– Repartizarea spaţiilor atribuite dentiştilor

– Atribuirea lucrărilor pe drumurile judeţene în anul 2005

– Date privind centrele DGASPC de la Alexandria şi Roşiorii de Vede

– Situaţii statistice privind aplicarea L. nr. 52/2003 şi L. nr. 249/2006

– Documentaţia privind achiziţionarea şi vinderea trenului reciclator

– Investiţiile realizate în anul 2006 de CJT

– Date privind veniturile realizate de funcţionarii publici din Direcţia Economică a CJT

Nr. de solicitări rezolvate favorabil

23

Nr. de solicitări respinse

0

Nr. de solicitări adresate în scris

1. pe suport de hârtie

2. pe suport electronic

23

23

0

Nr. de solicitări adresate de persoane fizice

5

Nr. de solicitări adresate de persoane juridice

18

Nr. de reclamaţii administrative

1. rezolvate favorabil

2. respinse

0

Nr. de plângeri în instanţă

1. rezolvate favorabil

2. respinse

3. în curs de soluţionare

0

Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice

10 ron

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate

0

Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare

50