ROMÂNIA

 

 

 

CONSILIUL JUDE}EAN TELEORMAN

 

 
 

 


RAPORT

pe sem. I/2008 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, facem cunoscute aspectele legate de aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliul Judeţean Teleorman, în perioada 01 ianuarie–30 iunie 2008 :

 

 

2008

Nr. total al solicitărilor de informaţii de interes public

12

Solicitări pe domenii de interes

– Sprijin acordat cultelor religioase

– Date privind editarea monitorului oficial al judeţului

– Declaraţiile de avere ale consilierilor judeţeni

– Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni

– Execuţia bugetară în perioada 2005–2008

– Procesele verbale ale comisiilor de specialitate

– Lista directorilor şi şefilor de servicii în perioada 2000–2008

– Organigrama şi regulamentul de ordine interioară

– Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean

– Strategia 2007–2013

– Proiectele finanţate din fonduri structurale

– Achiziţiile publice în perioada 2007–2008

Nr. de solicitări rezolvate favorabil

11

Nr. de solicitări respinse

1

Nr. de solicitări adresate în scris

1. pe suport de hârtie

2. pe suport electronic

12

12

Nr. de solicitări adresate de persoane fizice

3

Nr. de solicitări adresate de persoane juridice

9

Nr. de reclamaţii administrative

1. rezolvate favorabil

2. respinse

1

1

Nr. de plângeri în instanţă

1. rezolvate favorabil

2. respinse

3. în curs de soluţionare

0

Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice

15 ron

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate

0

Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare

20