CONSILIUL JUDE}EAN TELEORMAN

 

 

 

RAPORT

pe anul 2010 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliului Județean Teleorman

 

            În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, facem cunoscute aspectele legate de aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliul Județean Teleorman, în perioada 01 ianuarie–30 iunie 2010 :

 

2010

Nr. total al solicitărilor de informații de interes public

12

Solicitări pe domenii de interes

– Subvenții acordate în perioada 2008–2010 asociațiilor//fundațiilor care administrează unități de asistență socială

– Situația cheltuielilor bugetare, bugetul și execuția bugetară pe anii 2008–2010

– Atribuirea serviciilor de deszăpezire

– Strategia de asistență socială

– Proiectele realizate de CJ Teleorman cu finanțare din fonduri structurale

– Proiectele antidrog derulate de CJ Teleorman în 2009–2010

– Lista achizițiilor publice realizate de CJ Teleorman în perioada 2008–2010

– Date privind personalul și cheltuielile CJ Teleorman și ale instituțiilor subordonate în perioada 2009–2010

Nr. de solicitări rezolvate favorabil

12

Nr. de solicitări respinse

0

Nr. de solicitări adresate în scris

1. pe suport de hârtie

2. pe suport electronic

12

10

2

Nr. de solicitări adresate de persoane fizice

0

Nr. de solicitări adresate de persoane juridice

12

Nr. de reclamații administrative

1. rezolvate favorabil

2. respinse

0

–

–

Nr. de plângeri în instanță

1. rezolvate favorabil

2. respinse

3. în curs de soluționare

0

–

–

–

Costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice

10 ron

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public solicitate

0

Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare

15