CONSILIUL JUDE}EAN TELEORMAN

 

RAPORT

pe anul 2008 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliului Judeţean Teleorman

 

            În conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, facem cunoscute aspectele legate de aplicarea Legii nr. 544/2001 la Consiliul Judeţean Teleorman, în perioada 01 ianuarie–31 decembrie 2008 :

 

2008

Nr. total al solicitărilor de informaţii de interes public

19

Solicitări pe domenii de interes

– Sprijinul financiar acordat de CJT cultelor religioase

– Date privind editarea monitorului oficial al judeţului

– Date privind adoptarea Hotărârilor nr. 1–3/2008 ale CJT

– Declaraţiile de avere ale preşedintelui şi vicepreşedinţilor CJT

– Documentaţii privind privatizarea TelDrum şi proiectul Eurobac

– Informaţii privind funcţionarea Direcţiei de Pază şi proiectul Eurobac

– Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni în perioada 2004–2007

– Documentaţie privind reabilitarea DJ 506

– Execuţia bugetară pe anii 2005–2007

– Procesele verbale ale comisiilor de specialitate între 2004–2008

– Lista directorilor şi şefilor de servicii din CJT în perioada 2000–2008

– Organigrama şi ROI ale CJT

– Informaţii privind aplicarea prevederilor L 50/2007, L 144/2007, HG 1210/2003, L 571/2004

– ROF al CJT valabil în perioada 2004–2007

– Strategia 2007–2013

– Proiectele finanţate din fonduri structurale

– Achiziţiile publice realizate de CJT  în anii 2007–2008

– Date privind parcurile industriale la care este acţionar CJT

– Situaţia juridică a unui imobil din patrimoniul judeţului

– Aplicarea în perioada iulie–august 2008 a prevederilor L 571/2004

– Informaţii privind sumele alocate în baza Legii 350/2005

– ROF al CJT în vigoare la data solicitării

Nr. de solicitări rezolvate favorabil

19

Nr. de solicitări respinse

Nr. de solicitări adresate în scris

1. pe suport de hârtie

2. pe suport electronic

19

18

1

Nr. de solicitări adresate de persoane fizice

3

Nr. de solicitări adresate de persoane juridice

16

Nr. de reclamaţii administrative

1. rezolvate favorabil

2. respinse

1

1

Nr. de plângeri în instanţă

1. rezolvate favorabil

2. respinse

3. în curs de soluţionare

0

Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice

20 ron

Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate

0

Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare

30