ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea  Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

 

- expunerea de motive nr. 12359 din 12 noiembrie 2012 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț;

- raportul comun de specialitate nr. 12360 din 12 noiembrie 2012 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, privind necesitatea aprobării Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

- acordul de principiu al Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman nr. 117964 din  07 noiembrie 2012;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) și alin. (2)  din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 4 lit. b) și c) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 35 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 3 din Ordinul nr. 240/1614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean;

- prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin (1) lit. f)  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   

                                    HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, conform anexei nr 1.

                             - (2) Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate are valabilitate 74 de luni și va intra în vigoare începând cu 01 mai 2013.

 

Art. 2. - În perioada de valabilitate, Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate poate fi actualizat, prin hotărâre a consiliului județean.

 

Art. 3. - Se aprobă stațiile și amplasarea lor pentru fiecare traseu din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate aprobat la art. 1, conform anexei nr. 2.

 

Art. 4. - Anexa a) la Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 24 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a programului de transport aprobat la art. 1.

 

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                                

Art. 6. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Gâdea Adrian Ionuț prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica  prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,

Nr. 156 din 15 noiembrie 2012