ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


HOTĂRÂRE

 

privind: actualizarea  Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

 

- expunerea de motive nr. 10065 din 10 octombrie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

- raportul comun de specialitate nr. 10066 din 10 octombrie 2011 al Direcției Dezvoltare Locală și Serviciului Juridic și Contencios, pentru necesitatea actualizarii Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 69 din 27 mai 2011 privind prelungirea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) și art. 18 alin. (1) lit. d) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 4 lit. e) și art. 17 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor și reformei administrative, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 34 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

     - prevederile art. 91 alin (1) lit. f)  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                         

                                       HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. 1. - Se actualizează Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica  prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr. 130 din 28 octombrie 2011