CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA

 

 

 

R A P O R T

 

ASUPRA EFICIENTEI SERVICIULUI POLITIENESC

PE ANUL 2006

 

 

          In conformitate cu prevederile art. 18, lit. (f) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și art. 15, alin. (2), lit. (f) din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali întocmește un raport anual asupra eficienței poliției care este prezentat în ședința Consiliului județean și care se dă publicității.

          Pentru îndeplinirea rolului și atribuțiilor aflate în slujba cetățeanului, poliția acționează pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite în : Planul propriu de acțiune al Inspectoratului General al Polițieri Române, Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de modernizare a Poliției Române 2004 – 2007 și Planul de măsuri prioritare pentru integrarea României în Uniunea Europeană.

          Principalele obiective, desprinse din cadrul general de referință al Poliției Române, în anul 2006 au fost: îndeplinirea dezideratelor impuse de cerințele societății românești și ale comunității internaționale, alinierea strategiilor de prevenire și combatere a criminalității la normele eurocomunitare, sporirea contribuției la întărirea sentimentului de securitate în rândul populației, cointeresarea comunității în descurajarea manifestărilor antisociale prin conștientizarea populației cu privire la riscurile victimizării și modalitățile de contracarare a acestora, toate pentru respectarea clauzei de salvgardare specifice, impusă de Uniunea Europeană.

          Urmare a constatărilor efectuate de comisie a rezultat că Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman și-a desfășurat  activitățile în conformitate cu prevederile legale și a dispozițiilor IGPR, direcționându-le în scopul menținerii ordinii și liniștii publice pe raza localităților urbane și rurale, a apărării vieții și integrității corporale ale cetățenilor, patrimoniului public și privat, prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri, creșterea aportului la prevenirea și combaterea criminalității, creșterea mobilității dispozitivelor de ordine publică și implementarea conceptelor de lucru ale Poliției Române.

          Au fost vizate cu prioritate:

-         Activitățile de prevenire a faptelor antisociale îndreptate împotriva vieții,

integrității corporale și sănătății persoanei și a celor ce afectează ordinea și liniștea publică;

-         Eficiența dispozitivelor de ordine constituite pe raza localităților urbane și rurale

în vederea prevenirii infracțiunilor cu violență și a furturilor prin efracție în dauna persoanelor fizice și agenților economici;

-         Intensificarea patrulărilor, în special pe timpul nopții, în comune și în satele

mărginașe izolate, pentru prevenirea infracțiunilor cu violență sau furturile în dauna cetățenilor;

-         Continuarea activităților executate în comun cu efectivele de jandarmi în zona

unităților școlare pentru identificarea factorilor de risc ce determină victimizarea minorilor;

-         Asigurarea climatului de siguranță publică în zona unităților care comercializează

băuturi alcoolice, avându-se în vedere că majoritatea infracțiunilor cu violență, se datorează consumului de alcool;

-         Creșterea vitezei de reacție la evenimentele produse și la solicitările legitime ale

cetățenilor;

-         Modul de recepționare la recomandările Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

-         Îndeplinirea, conform Planului strategic anual, a indicatorilor de performanță

minimali.

 

1.     COOPERAREA INTERINSTITUTIONALA

În contextul cooperării interinstituționale, subliniem colaborarea foarte bună pe care

Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman a avut-o cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, în ceea ce privește stabilirea obiectivelor pentru menținerea ordinii publice pe raza de competență și în asigurarea finanțării unor proiecte specifice poliției.

Au fost elaborate planuri de cooperare în parteneriat cu Inspectoratul Județean de

Jandarmi Teleorman, pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul localităților urbane și rurale, delimitându-se clar atribuțiile acestor structuri și s-au întreprins demersuri pentru înființarea Poliției Comunitare în localitățile din județul Teleorman.

 

2.     EVALUAREA STATISTICA A ACTIVITATII

     INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI TELEORMAN

 

Pornind de la evaluarea statistică generală a activității poliției, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică apreciază că, activitățile de prevenire a infracționalității au crescut atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, impunându-se totuși creșterea în continuare a gradului de fermitate și eficiență a formațiunilor operative.

 

Evaluarea statistică generală

Evoluția criminalității în județul Teleorman, a fost influențată, în perioada de referință, la factori socio-demografici, economici și legislativi, precum și de transformările instituționale realizate în contextul mai larg de integrare în Uniunea Europeană.

Analizele efectuate pe indicatorii criminalității și ai trinomului analitic, polițist-populație-volum criminalitate, relevează apropierea de cetățean și de nevoile de siguranță publică ale acestuia, implicarea cu profesionalism a lucrătorilor de poliție și cooperarea eficientă cu alte instituții abilitate ale statului, inclusiv A.T.O.P.

În anul 2006, infracționalitatea sesizată a sporit la 10.409 fapte penale, cu +8% față de anul 2005, tendință dezvoltată în mod pozitiv de infracționalitatea economico-financiară, în timp ce faptele penale judiciare sesizate, datorită activităților complexe preventive organizate și desfășurate, s-au redus la 5.270 infracțiuni.

Infracționalitatea constatată reflectă intensificarea activităților lucrătorilor de poliție în actul de aplicare și realizare a legii. Astfel, au fost înregistrate 6.919 infracțiuni, după cum urmează:

-         1.431 infracțiuni economico-financiare, reprezentând 20,68 din totalul general al

faptelor constatate,

-         3.260 infracțiuni judiciare, reprezentând 47,11%;

-         2.228 infracțiuni de altă natură reprezentând 32,20%.

Media de constatare de infracțiuni/polițist operativ a fost de 10/1.

Din totalul de 3.673 de infracțiuni soluționate, pe structură se remarcă:

-         968 infracțiuni economico-financiare, reprezentând 26,35 din totalul general,

-         1.267 infracțiuni judiciare, reprezentând 34,49%;

-         1.438 infracțiuni de altă natură reprezentând 39,15%.

Referitor la criminalitatea judiciară se evidentiaza o îmbunătățire a situației operative,atât la sesizate cât și la soluționate, unde există o diminuare cu circa 7% față de anul 2005.

          De subliniat este evoluția descendentă a faptelor grave cu violență soluționate: faptele penale de omor au fost stabilite la 11, tentativa de omor la 3, vătămarea corporală gravă s-a diminuat la 14 (-22%), lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte la 1 (-66%) și tâlhăria la 22 (-4,34%).

          Ca obiectiv prioritar al inspectoratului pe anul 2006, apărarea patrimoniului s-a realizat prin reducerea acestei categorii de infracțiuni la 713 fapte penale (-15,47%), față de anul 2005.

          În cursul perioadei supuse analizei, pe linia traficului ilicit de droguri, au fost soluționate 16 infracțiuni, pe linia traficului de persoane 27 de fapte penale și 10 la Legea 39/2003.

          Indicatorul de performanț㠓 bunuri și valori confiscate” s-a concretizat, în anul 2006, în confiscarea cantității de 0,46 gr. reșină cannabis, 3,7 kg cannabis și în aplicarea sechestrului asigurator pe bunuri provenite din infracțiunea de trafic de persoane, în valoare de 1.200.000 euro.

          Prin activitatea desfășurată s-a reușit anihilarea a trei grupuri de persoane, formate din 14 persoane (din care 7 persoane pentru trafic și consum de droguri), toate soluționate prin rechizitorii.

          Totodată, s-au pus în practică obiectivele subprogramului “Anticorupție”, prin care s-au urmărit creșterea capacității instituționale și a gradului de eficientizare a activității profesionale a polițiștilor de investigare a fraudelor, prin concentrarea atenției pe principalele ținte care se constituie în sarcini operaționale pentru activitatea poliției.

          Structurile de combatere a criminalității din sfera corupției și a domeniilor conexe au desfășurat activități specifice materialeizate în următoarele:

-         depistarea a 139 persoane, cercetate în 99 dosare penale, soluționate prin propunerea de declinare a competenței în favoarea parchetelor;

-         sesizarea a 217 infracțiuni (din care 9 declinate la DNA), cu +22,60% față de anul 2005; din totalul de 217 infracțiuni, 69 au reprezentat luare de mită, 34 dare de mită, 69 trafic de influență și 45 la Legea 78/2000.

Un volum important de muncă a fost investit și pe alte linii, cum ar fi: sustrageri de

produse petroliere, agricultură privată, sustrageri din sistemele de irigații, furturi de animale și păsări, sustrageri de cabluri electrice și telefonice, furturi de material lemnos din fondul forestier al statului, ceea ce a condus la reducerea fenomenului infracțional și în aceste direcții.

          Din prezentarea acestor indicatori statistici se desprinde concluzia că, în anul 2006, eficiența activității poliției județului nostru privind prevenirea criminalității a crescut simțitor, remarcându-se totodată și o diminuare a sentimentului de insecuritate în rândul populației, fapt ce a creat condiții pentru creșterea încrederii și respectului cetățenilor față de lucrătorii de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman.

          Pentru asigurarea climatului de siguranță civică s-a remarcat volumul mare de muncă depus în scopul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a fenomenului infracțional, al protejării cetățenilor în vederea desfășurării în deplină siguranță a vieții lor sociale și private.

 

          2.1. Misiuni și programe de acțiune privind ordinea și siguranța publică

          Ministerul Administrației și Internelor a lansat, în anul 2006, o serie de programe prin care să se poată materializa misiunile privind intensificarea măsurilor de prevenire, descoperire și combatere a fenomenului infracțional stradal, protejarea tuturor cetățenilor, menținerea unui climat de ordine în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar, parcurilor și locurilor de agrement, în scopul desfășurării în deplină siguranță a vieții sociale și private, în consonanță cu aspirațiile comunității.

          Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite în aceste programe, Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman a procedat la elaborarea unor planuri de măsuri proprii, adaptate specificului situației operative din județul nostru, a căror punere în aplicare cu operativitate a dus la creșterea eficienței activității acestei instituții în beneficiul persoanei, al comunității, precum și în sprijinul autorităților publice locale și instituțiilor publice.

          Printre cauzele care favorizează infracționalitatea, în general, și cea stradală, în special, exemplificăm:

-         sărăcia, care afectează mulți cetățeni, lipsa unor mijloace minime de existență ale autorilor și familiilor acestora;

-         lipsa de receptivitate a unor factori cu responsabilități pentru asigurarea corespunzătoare a pazei bunurilor, conform prevederilor Legii nr. 333/2003;

-         lipsa iluminatului public ori iluminatul necorespunzător în unele din localitățile județului;

-         consumul frecvent de alcool;

-         numărul de minori lăsați fără supraveghere care se asociază unor grupuri infracționale;

-         lipsa unor soluții viabile post-delictum a infractorilor, dar și atitudinea uneori neglijentă a victimelor.

 

                               Programul “Siguranța Ta Contează”

 

Obiectiv:

-         eficientizarea activităților de prevenire a infracțiunilor stradale comise cu violență, în special a tâlhăriilor.

Realizări:

*   scăderea infracțiunilor stradale sesizate comise cu violență cu  26,66%;

*   infracțiunile de tâlhărie sesizate înregistrează un trend de scădere

    (-13%), iar cele constatate scad cu –43%;

          *   activitățile de prevenire desfășurate în cadrul programului:

Ø implicarea polițiștilor de proximitate, a ofițerului instructor și a compartimentului de analiză și prevenire, în organizarea a 127 de acțiuni punctuale în unitățile de învățământ;

Ø desfășurarea a 8 campanii informativ-educative prin mass-media locală;

Ø editarea și distribuirea a  peste 5.000 de pliante și fluturași cu caracter preventiv-informativ.

Dificultăți:

* lipsa resurselor financiare pentru tipărirea unui număr mai mare de

           pliante și organizarea unor activități publice antiinfracționale.

 

 

Programul “Prevenirea și combaterea criminalității

stradale în sistem integrat”

 

Obiective:

·        reducerea criminalității stradale cu 9% față de anul 2005;

·        acoperirea judicioasă a teritoriului;

·        reducerea timpului de reacție la apelurile cetățeanului;

·        optimizarea raportului între instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii precum și creșterea gradului de siguranță pe raza localităților urbane și rurale.

Realizări:

-         reducerea infracțiunilor stradale sesizate la 574, cu –22% față de  anul 2005, fiind realizat obiectivul propus în Proiectul pentru reducerea infracționalității stradale întocmit la nivelul inspectoratului;

-         infracționalitatea stradală constatată a înregistrat o reducere accentuată la 509 fapte penale,  cu 19%, față de anul 2005.

-         pentru stoparea trendului ascendent al spargerilor de societăți comerciale s-a întocmit  Proiectul pentru reducerea infracțiunilor de spargeri din societăți comerciale “Siguranța Beneficiarilor Noștri”;

-         atras în parteneriat pentru realizarea activităților din programe a diferiților parteneri sociali cu responsabilități în domeniu (Jandarmeria, Poliția Comunitară, Societăți specializate de pază etc.);

-         desfășurat activitățile necesare pentru punerea în aplicare a Planului cadru de cooperare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Teleorman.

 

Programul de implementare a conceptului

“Poliției de proximitate”

 

Obiective:

·        cunoașterea conceptului poliției de proximitate de 60% din cetățeni, conform Strategiei Serviciului poliției de ordine publică pe anul 2006;

·        absolvirea cursurilor de “Analiză tranzacțional㔠și “Cunoaștere a poliției de proximitate”.

Realizări:

·        în urma sondajului de opinie, 57,1% din cei intervievați au declarat că, cunosc conceptul poliției de proximitate;

·        în urma sondajului efectuat de Consiliul Național al Persoanelor vârstnice s-a constatat că 100% din cei intervievați cu vârste peste 59 ani au declarat că cunosc conceptul poliției de proximitate și polițiștii de proximitate;

·        105 lucrători de ordine publică au urmat cursuri de analiză tranzacțională (din care 32 șefi post poliție), iar 125 cursanți (20 polițiști cu funcții de conducere) au fost pregătiți de ofițeri instructori de proximitate, formatori;

·        s-au desfășurat activități de mediatizare prin articole și emisiuni radio-tv, fiind realizat un film documentar (“Oamenii de lîngă noi”) pentru popularizarea polițistului de proximitate;

·        s-a inițiat Planul de măsuri pentru implementarea conceptului poliției de proximitate în mediul rural și un colectiv de ofițeri și polițiști de proximitate l-au inițiat în comune mari de pe raza județului Teleorman.

             

 

 Programul partenerial de prevenire și combatere a accidentelor rutiere

                STOP ACCIDENTELOR RUTIERE! VIATA ARE PRIORITATE”

 

Obiectiv:

-         reducerea cu 5% a numărului accidentelor grave de circulație și a consecințelor acestora, în perioada 19 ianuarie – 31 iulie 2006.

Beneficiari:

-         comunitățile locale, cetățenii acestora și toți participanții la trafic care tranzitează arterele rutiere din județ.

Parteneri:

-         Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, prin:

* Autoritatea Rutieră Român㠖 Filiala Județului Teleorman;

          * Registrul Autor Român;

* Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale , prin    

                     Direcția Regională de Drumuri și Poduri.

-         Ministerul Educației și Certării, prin:

* Inspectoratul Scolar Județean Teleorman;

-         Consiliul Județean Teleorman, prin:

* Serviciul de Administrare și Exploatare a Drumurilor Județene și Patrimoniului;

-         Administrația Publică Locală

-         Mass-media locală și centrală.

Activități:

·        obiectivul programului a fost realizat și depăsit: numărul accidentelor grave de circulație pe perioada de implementare a programului, comparativ cu perioada similară a anului anterior, a scăzut la 39 (-39,06%).

·        prezentarea în mass-media locală a concluziilor analizelor și studiilor privind accidentele rutiere și furnizarea zilnică de informații din domeniul rutier (1.476 articole și emisiuni radio-tv); realizat și difuzat 7 pliante, în tiraj de 6.000 de exemplare pentru educația rutieră a cetățenilor și popularizarea noii legislații;

·        postarea pe site-ul inspectoratului a materialelor de informare și atenționare cu recomandările preventive adresate participanților la traficul rutier;

·        supravegherea traficului rutier prin amplasarea aparatelor radar mobile pe arterele unde s-au produs accidente datorate vitezei excesive. Montat și pus în funcțiune sistemul de supraveghere video al traficului rutier în cele 11 puncte, de pe raza unor localități urbane și rurale ale județului;

·        inițiat și desfășurat săptămânal, acțiunea “Cascada” pentru disciplinarea participanților la traficul rutier, în special a anumitor categorii (căruțași, bicicliști, pietoni) la care au fost implicați lucrătorii posturilor de poliție comunale cu atribuții pe linie rutieră; acțiunea fiind intensificată cu deosebire în perioada sărbătorilor naționale, religioase și a sezonului “Estival – 2006”;

·     desfășurat activități specifice de finalizare a traficului, în locurile și în perioadele cu trafic intens (DN6, DE70, DN51, DN52, DJ504);

·        prezența vizibilă și activă a lucrătorilor de poliție rutieră s-a manifestat și prin alte activități precum: organizarea de concursuri școlare, activități specifice în unitățile de învățământ, acțiuni în comun organizate și desfășurate cu alte instituții abilitate etc.

·        atestarea și nominalizarea prin dispoziție a lucrătorilor de poliție cu atribuții în sfera poliției rutiere

Text Box: Rezultatele programului reprezentate grafic

 

Text Box: 64

Text Box: 43

 

Text Box: 39Text Box: 26

Text Box: 27

Text Box: 14

 

 

         

 

 

 

Text Box: Rezultatele la nivelul anului 2006

 

 

Text Box: 101Text Box: 111

 

Text Box: 77Text Box: 82

 

 

Text Box: 33Text Box: 45

 

 

 

 

         

3.     ARME, EXPLOZIVI, SUBSTANTE TOXICE

In vederea asigurării respectării regimului armelor, explozivilor și substanțelor

toxice, în perioada de referință au fost organizate și executate 311 acțiuni și controale la nivel județean .

          In perioada de evaluare, au fost constatate 60 infracțiuni.

          De asemenea, în cursul acestui an, cadrele biroului au desfășurat activități specifice, reușind să identifice autorii în 15 lucrări penale, rămase inițial cu autori necunoscuți, privind apelarea Serviciului de Urgență pentru amplasarea de bombe la diverse instituții din țară și județ.

         

4.     DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE INVESTIGATIE TEHNICO-ȘTIINTIFICĂ

Au fost luate măsuri concrete în vederea creșterii capacității structurii criminalistice

de cercetare și investigare a infracțiunilor care aduc atingere persoanei și patrimoniului:

·        dotări noi pentru cercetarea la locul comiterii faptelor (surse de luminp Polylight, sisteme Lucia Forensic, truse criminalistice);

·        laboratorul de investigare criminalistică privind detectarea comportamentului simulat (poligraf);

·        se continuă activitățile de implementare a Sistemului AFIS 2000 a urmelor ridicate de la loocul infracțiunilor (5.990 urme și 732 impresiuni în anul 2006).

 

Sistemul IMAGETRAK a devenit operațional, continuându-se stocarea și căutarea

datelor, ce ajută la identificarea după imagine a persoanelor suspecte de comiterea unor infracțiuni cu violență.

 

5.     ACTIVITATEA DE PREVENIRE

Din perspectiva prevenirii criminalității au fost întreprinse următoarele:

·        Dezvoltarea instituțională în domeniul prevenirii prin:

-         încadrarea unui număr de 3  ofițeri specializați (psiholog și sociolog,

informatician etc.)

·        Proiectul “Prevenirea delincvenței juvenile”, care s-a desfășurat pe perioada

întregului an școlar 2005 – 2006.

·        Proiectul “Siguranța ta conteaz㔠(prevenirea tâlhăriilor) s-a desfășurat în

perioada noiembrie 2006, constituind o completare a Planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență.

 

6.     APROPIEREA DE COMUNITATE

Conducerea inspectoratului a acordat o atenție deosebită îmbunătățirii calității

serviciilor de primire a cetățenilor și de asistență a victimelor, fiind pus în practică Programul Național privind activitatea de primire a publicului și de asistență a victimelor, construit pe ideea de transparență și apropiere de cetățean;

Spațiile destinate primirii cetățenilor:

<< Sală de așteptare și documentare a publicului;

<< Birou de primire a publicului;

<< Cameră de asistare și consiliere a victimelor, care îndeplinesc cerințele și

elementele standard, astfel încât calitatea serviciilor prestate să fie la nivelul exigențelor actuale.

Cetățenilor le-a fost oferită oportunitatea trimiterii petițiilor și sesizărilor pe adresa

de e-mail: cabinet@TR.Poliția Romana.ro a comenzii inspectoratului

In ceea ce privește relațiile publice, au fost înregistrate următoarele progrese:

·        publicarea pe pagina de internet a inspectoratului a buletinelor de presă,

comunicatelor și sintezelor;

·        comunicarea din oficiu  a informațiilor de interes public și lansarea unei noi

variante a pagii internet www.tr.politiaromana.ro;

·        a fost întocmit la nivelul inspectoratului Planul relațiilor publice în 2006

“Marketing de imagine”, scopurile acestuia fiind dezvoltarea unei puternice culturi organizaționale și consolidarea imaginii publice pozitive a instituției, pentru obținerea sprijinului din partea populației și comunității.

 

7.     ETICA SI CONDUITA PROFESIONALA

Pentru creșterea nivelului de competență profesională a polițiștilor și îmbunătățirea

stării și practicii disciplinare s-au luat măsurile necesare pentru crearea unui climat de ordine și disciplină, care să asigure îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu cât și pentru înlăturarea devianței în comportamentul cadrelor.

Cu toate acestea, au fost aplicate 42 sancțiuni disciplinare.

Un agent a fost suspendat din funcție și cercetat în stare de arest pentru săvârșirea

infracțiunii de înșelăciune, în prezent fiind trecut în rezervă. Nu s-au înregistrat cazuri de corupție în rândurile polițiștilor.

In ciuda dificultăților generate de noile valențe ale fenomenului infracțional, prin

rezultatele obținute Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman a demonstrat că poate face față problematicii complexe  apărute, iar potențialul deținut este o garanție că putem impune un trend descendent fenomenului infracțional și putem răspunde prompt solicitărilor cetățenilor.

 

8.     CONCLUZII

Putem concluziona că activitatea Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman a

cunoscut un grad ridicat în ceea ce privește eficiența sa, realizându-se principalele obiective stabilite pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță și asigurându-se reducerea criminalității pe  teritoriul județului și creșterea nivelului de siguranță civică pentru noi, toți membrii acestei comunități.

In același timp, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică recomandă serviciului

polițienesc al județului, o schimbare a mentalității în vederea adoptării unor modalități de lucru europene, în special pentru prevenirea și rezolvarea unor probleme ce se vor afla pe un trend crescător odată cu intrarea în Uniunea Europeană. Cu toate eforturile depuse, indicatorii de infracționalitate se mențin încă la un nivel ridicat, iar pe baza analizelor privind evoluția acestui fenomen, se poate prognoza că în viitor se vor intensifica tentativele de încălcare a prevederilor legale referitoare la ordinea publică și siguranța persoanei.

In acest sens, Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman trebuie să fie

consecvent ideii de euroconformizare și să-și reorienteze misiunile plecând de la necesitatea consolidării încrederii și respectului populației față de această instituție și obținerii sprijinului acesteia în efortul comun de prevenire a fenomenului infracțional.

Rezultatele activității desfășurate în anul 2006 conturează acest an ca fiind unul

foarte important, datorită schimbărilor radicale din plan conceptual și organizatoric, schimbări ce au orientat acțiunile Poliției către nevoile comunității și folosirea mai eficientă a resurselor, motiv pentru care putem concluziona că activitatea Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman a fost foarte bună și că s-au realizat principalele obiective stabilite pentru realizarea indicatorilor de performanță.

                  

 

 

 

                                        PRESEDINTE A.T.O.P.,

 

                                          ADRIAN FLORESCU