Atributii si competente in cadrul Consiliului Judetean Teleorman
 
Atributii si competente - Consiliul Judetean Teleorman

  Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice judetene pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasanesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean, si exercita, in acest sens, urmatoarele atributii principale:

     atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;
     •  atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului;
     •  atributii privind gestionarea patrimoniului judetului;
     •  atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
     •  atributii privind cooperarea interinstitutionala;
     •  alte atributii prevazute de lege.
  In exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean, consiliul judetean:
     •  alege, din randul consilierilor judeteni, un presedinte si 2 vicepresedinti;
     •  hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice si societati comerciale de interes judetean, precum si reorganizarea regiilor autonome de interes judetean, in conditiile legii;
     •  aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;
     •  exercita, in numele judetului, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii;
     •  numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.
  In exercitarea atributiilor privind dezvoltarea economico-sociala a judetului, consiliul judetean:
     •  aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, bugetul propriu al judetului, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
     •  aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele judetului, in conditiile legii;
     •  stabileste impozite si taxe judetene, in conditiile legii;
     •  adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala si de mediu a judetului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aproba si urmareste, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
     •  stabileste, pe baza avizului consiliilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistica generala a acestuia si a unitatilor administrativ-teritoriale componente; urmareste modul de realizare a acestora, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale, orasenesti sau municipale implicate;
     •  aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean, in limitele si in conditiile legii.
  In exercitarea atributiilor privind gestionarea patrimoniului judetului, consiliul judetean:
     •  hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes judetean, in conditiile legii;
     •  hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului, dupa caz, in conditiile legii;
     • atribuie, in conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean.
  In exercitarea atributiilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul judetean:
     •  asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind:
      educatia;
     serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
      sanatatea;
      cultura;
      tineretul;
      sportul;
      ordinea publica;
      situatiile de urgenta;
      protectia si refacerea mediului inconjurator;
      conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
      evidenta persoanelor;
      podurile si drumurile publice;
      serviciile comunitare de utilitate publica de interes judetean, precum si alimentarea cu gaz metan;
      alte servicii publice stabilite prin lege;
     •  sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
     •  emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
     •  acorda consultanta in domenii specifice, in conditiile legii, unitatilor administrativ-teritoriale din judet, la cererea acestora.
  In exercitarea atributiilor privind cooperarea interinstitutionala, consiliul judetean:
     •  hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori straine, inclusiv cu parteneri din societatea civila, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean;
     •  hotaraste, in conditiile legii, infratirea judetului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
     •  hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara ori din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune

   Consiliul judetean indeplineste si alte atributii stabilite de lege.

Sus
 
Atributii si competente - Presedintele CJ

Preşedintele Consiliului judeţean reprezintă judeţul Teleorman în relaţiile cu celelalte autorităţi publice,cu persoanele fizice si juridice române şi străine,precum si in justiţie.  

Preşedintele răspunde în faţa Consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei publice locale.

Aparatul de specialitate al Consiliului judeţean este subordonat Preşedintelui Consiliului judeţean.Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al  consiliului judeţean  se bucură de stabilitate în funcţie,în condiţiile legii.                                        

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean,pe care îl conduce.Coordonarea  unor compartimente din aparatul de specialitate este delegată prin dispoziţie ,vicepreşedinţilor şi altor persoane,în condiţiile legii.                                                        

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman asigură respectarea prevederilor Constituţiei,punerea în aplicare a legilor,a decretelor Preşedintelui României,a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului,a hotărârilor Consiliului judeţean,precum şi a altor acte normative.                   

                          

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman îndeplineşte ,în condiţiile legii,următoarele categorii principale de atribuţii:   

 •  atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;                         

 •  atribuţii privind relaţia  cu Consiliul judeţean ;                             

 •  atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;           

 •  atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciiile publice ;           

 •  atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean ;           

 •  alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini încredinţatede Consiliul judeţean.    

În exercitarea atribuţiilor privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman :       

 • întocmeşte şi supune spre aprobare Consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia,organigrama,ştatul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare  a aparatului de specialitate,precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean ;   

 • numeşte,sancţionează şi dispune suspendarea,modificarea şi încetarea  raporturilor de serviciu sau,după caz, a raporturilor de muncă,în condiţiile legii,pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean.

În exercitarea atribuţiilor  privind relaţia  cu Consiliul judeţean, Preşedintele Consiliului Judetean Teleorman:                                                                                             

 • conduce şedinţele Consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea  şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;                                               

 • prezintă Consiliului  judeţean ,anual sau la cerere,rapoarte cu privire  la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor Consiliului judeţean;

 • propune Consiliului judeţean numirea,sancţionarea,modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz,a raporturilor de muncă,în condiţiile legii,pentru conducătorii instituţiilor şi serviciiilor publice de interes judeţean.

În exercitarea atribuţiilor privind bugetul propriu al judeţului, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman:  

 •  exercită funcţia de ordonator principal de credite;             

 •  întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare Consiliului judeţean,în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;   

 •  urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune Consiliului judeţean adoptarea măsurilor  necesare pentru încasarea acestora la termen;                                               

 •  iniţiază, cu aprobarea Consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiunide titluri de valoare în numele judeţului.

În exercitarea  atribuţiilor privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciiile publice, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman:                                                                              

 •  îndrumă metodologic,prin aparatul de specialitate al Consiliului judeţean,activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe;

 •  poate acorda ,fără plată,prin aparatul de specialitate al Consiliului judeţean ,sprijin,asistenţă tehnică,juridică şi de orice altă natură consiliilor sau primarilor  la cererea  expresă a  acestora.                                                                                                  

  În exercitarea atribuţiilor privind serviciile publice de interes judeţean, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman:

·         coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean;

·         ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine

o        asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

    educaţia;

    serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

    sănătatea;

    cultura;

    tineretul;

    sportul;

    ordinea publică;

    situaţiile de urgenţă;

    protecţia şi refacerea mediului înconjurător;

    conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

    evidenţa persoanelor;

    podurile şi drumurile publice;

    serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan;

    alte servicii publice stabilite prin lege;

o        sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

o        emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;

o        acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.

·         ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean, listate mai sus, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului;

·         emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean;

·         coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia;

·         coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene.

Preşedintele consiliului judeţean poate delega vicepreşedinţilor, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute privind serviciile publice de interes judeţean

În exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege sau sarcini încredinţate de Consiliul judeţean, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman:     

 •  înfiinţează , în limita numărului maxim de posturi probate,cabinetul preşedintelui,compartiment distinct format din maxim 5 persoane;                     

 •  numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul cabinetului preşedintelui;        

 •  stabileşte prin dispoziţie atribuţiile  personalului cabinetului preşedintelui;           

 •  propune consiliului judeţean înfiinţarea funcţiei de administrator public în limita numărului maxim de posturi aprobate;                                                                                                 

 •  numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public pe baza unor criterii ,proceduri şi atribuţii specifice,aprobate de consiliul judeţean;      

 •  deleagă administratorului public atribuţiile de coordonare a aparatului de specialitate şi calitatea de ordonator principal de credite.                                                              

In indeplinirea atributiilor prevazute de lege emite dispozitii cu caracter individual , care devin obligatorii dupa ce au fost aduse la cunostinta persoanelor interesate.

Inainte de emitere, proiectele de dispozitii vor fi avizate de compartimentul juridic al Consiliului judetean.

Sus
 
 

ATRIBUTII  SECRETAR AL JUDEŢULUI

 

a)   avizează, pentru legalitate dispoziţiile preşedintelului Consiliului judeţean şi hotărârile Consiliului judeţean;

b)     participă la şedinţele Consiliului judeţean;

c)     asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi dintre aceştia şi prefect;

d)     organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean ;

e)    asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. d), în condiţiile Legii nr. 544/2001, privind liberal acces la informaţiile de interes public;

f)   asigură  prin compartimentul Cancelarie  îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului judeţean şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor Consiliului judeţean, şi redactează hotărârile Consiliului judeţean;

g)    pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h)     alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul judeţean sau preşedintele Consiliului judeţean;

 

Sus