Compartimentul Intern de

Prevenire și Protecția Muncii

 și de Protecția Mediului 

 

      Compartimentul Intern de Prevenire și Protecția Muncii și de Protecția Mediului, face parte din Serviciul Autorizarea Construcțiilor, disciplina în construcții și protecția mediului asigură aplicarea reglementărilor legislative în vigoare privind Protecția Muncii, Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecția Mediului de către toți angajatii și are următoarele atribuții:

a)    Asigură instruirea la angajare, la locul de muncă și periodic, precum și informarea salariaților instituției în probleme de SSM în conformitate cu Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare și  HG nr. 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;

b)    asigură obținerea avizelor de funcționare a instituției din punct de vedere al protecției muncii;

c)    elaborează instrucțiuni proprii de securitate a muncii și tematici de instruire pentru lucrătorii consiliului judetean;

d)    întocmește programul de măsuri pentru Protecția Muncii;

e)    cercetarea, înregistrarea, declararea și ținerea evidenței accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice și a avariilor;

f)     întocmește documentele legale în vederea desfașurării unei activități normale în domeniul protecției muncii;

g)    asigură însușirea și respectarea de către salariații instituției a instrucțiunilor de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora;

h)    aduce la cunoștința conducerii în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau alți angajati;

i)      asigură supravegherea medicală și de prim ajutor a angajaților împreună cu Medicul de medicina muncii în conformitate cu HG nr. 355/2007privind supravegherea lucrătorilor cu modificările și completările ulterioare.

j)      răspunde de prelucrarea periodică și aplicarea legislației în vigoare și aduce la cunoștința salariaților modificările legislative apărute în domeniu;

k)    asigură împreună cu Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă informarea, consultarea și participarea lucrărilor privind activitățile din unitate și probleme privind securitatea și sănătatea în muncă;

l)      asigură auditarea securității și sănătății în muncă la nivelul instituției ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă;

m)  urmărește lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a județului Teleorman, în vederea minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a județului îl are asupra factorilor de mediu și a sănătății populației potrivit Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

n)    colaborează cu diferite instituții și organisme ( ONG-uri, Direcția de Sănătate Publică, Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman ) care desfășoară activități specifice în domeniul protecției mediului conform HG nr. 257/2015 privind aprobarea metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului;intocmeste situatii si  rapoarte solicitate de  autoritatile  de control     - Inspectoratul Teritorial de Munca si  Garda de Mediu;

o)    întocmește referate, informări și rapoarte de specialitate în vederea aducerii la cunoștință, promovării și/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiții sau proiecte referitoare la probleme de mediu;

p)    răspunde de organizarea și operaționalizarea colectării selective a deșeurilor la nivelul Consiliului Județean Teleorman conform  Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în institușiile publice

q)    întocmește Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor;

r)     realizează și implementează programul de informare și instruire a angajaților cu privire la organizarea colectării selective a deșeurilor;

s)     asigură respectarea condițiilor impuse de lege privitoare la sistemul de colectare selectivă a deșeurilor;

t)     întocmește evidența cantităților de deșeuri colectate selectiv, conform prevederilor legale;

u)    Asigură instruirea la angajare, la locul de muncă și periodic, precum și informarea salariaților instituției în probleme de Prevenirea și Stingerea incendiilor și Protecție Civilă conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare ;

v)    Elaborează și actualizează planul de evacuare în caz de urgență al lucrătorilor din cadrul instituției;

w)  Asigură mentenanța în funcționarea sistemelor de stingere a incendiilor (hidranți și stingătoare mobile de incendiu);

x)    Întocmește documente solicitate de Inspectoratul Pentru Situații de Urgență;

y)    Participă la instruiri și aplicații organizate de autoritățile din domeniul Situațiilor de Urgență și Protecție Civilă;

z)    Participă, în calitate de membri, la comisiile tehnice constituite la nivelul județului în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;

aa)  răspunde, în calitate de persoană autorizată, de buna funcționare și exploatare a cazanelor și centralelor termice din dotarea consiliului judetean;

bb)  punerea în aplicare a prevederilor  OG nr. 24/2016, cu m privind activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare;

cc)  efectuează controale în teren, periodic, conform prevederilor Planului de pază asupra modului de îndeplinire a obligațiilor de seviciu asumate prin contract de servicii încheiat între  consiliului judetean și terți, având ca obiect prestarea serviciilor de pază la următoarele obiective: Centrul Militar Județean Teleorman, Centrul de Sănătate „Regele Carol I”  Deparați;

dd) îndeplinește și alte sarcini primite din partea conducerii  Consiliului Județean Teleorman și  a arhitectului - șef al județului;