LEGISLAȚIE

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, urbanism și amenajarea teritoriului

 

 

1.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
2. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.
3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare.
6. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
7. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările și completările ulterioare.
9. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
10. Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
11. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare.
12. Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
13. Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
14. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare.
16. Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare.
17. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
18. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
19. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.
20. Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
21. Legea nr. 121/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice.
22. Lege nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările și completările ulterioare.
23. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.
24. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
25. Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
26. Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.
27. Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic de detaliu, indicativ: GM-009-2000 aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/08.06.2000.
28. Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/N/16.08.2000.
29. Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general, indicativ GP038/99 aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.13/N/10.03.1999.
30. Hotărârea de Guvern nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
31. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
32. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
33. Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism republicată, cu modificările și completările ulterioare.
34.Hotărârea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare.
35.Hotărârea de Guvern nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
36.Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată.
37.Hotărârea de Guvern nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă.
38.Ordinul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, cu modificările și completările ulterioare.
39.Hotărâre de Guvern nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
40.Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.
41.Ordinul Ministerul Apărării Naţionale nr. 30/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.
42.Hotărârea de Guvern nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, cu modificările și completările ulterioare.
43.Hotărârea de Guvern nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare.
44.Ordinul Ministerul Transporturilor nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, cu modificările și completările ulterioare.
45.Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare.
46.Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.