Documentele necesare emiterii 

certificatului de urbanism

 

 (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

    a) cererea-tip (formularul-model F.1 "CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism"), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:

   1.  elementele de identificare a solicitantului;

   2.  elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;

   3. elementele care definesc scopul solicitării;

                         

   b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

 

   1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

   2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

 

   c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

 

 (2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

 

  (3) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

 

  (4) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

  

Nota: în conformitate cu prevederile legislației în vigoare: Ordin nr. 839/2009 din 12.10.2009 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 23.11.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare  și Normă metodologică din 12.10.2009 versiune consolidată la data de 06.01.2020 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

  ARTICOLUL 19 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism