Documentele necesare emiterii

autorizaţiei de construire/desfiinţare

 

  (1) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 "CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent - va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

   a) certificatul de urbanism, în copie;

   b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

   c) documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;

   d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;

   e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, un exemplar.

___________

    Litera e) a fost modificată prin punctul 2. din Ordin nr. 3451/2013 începând cu 17.12.2013.

    _________

    Alineatul (1) Derogare prin alineatul (4) din Normă metodologică din 12/10/2009 începând cu 06.01.2020.

   (11) Renovarea majoră menţionată la alin. (1) lit. e) are înţelesul prevăzut la art. 457 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ___________

    Alineatul (1^1) a fost modificat prin punctul 19. din Ordin nr. 3454/2019 începând cu 06.01.2020.

 

(2) în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa - (se utilizează formularul-model F.8 "CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice - D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. (1), adaptate scopului, precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

 

(3) La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor avea în vedere următoarele:

   a) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită, de regulă, şi autorizarea organizării executării lucrărilor. în această situaţie, solicitantul are obligaţia de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentaţia tehnică - D.T. pentru organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) - piese scrise şi desenate -, întocmită în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele asemenea, după caz), în două exemplare;

   b) în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obţinute pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.

 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul lucrărilor de desfiinţare totală a construcţiilor, documentaţia pentru autorizare nu va cuprinde următoarele documente: raportul de audit energetic, certificatul de performanţă energetică a clădirii şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei.

    ___________

    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 20. din Ordin nr. 3454/2019 începând cu 06.01.2020.

 

Nota: în conformitate cu prevederile legislației în vigoare: Ordin nr. 839/2009 din 12.10.2009 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 23.11.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și Normă metodologică din 12.10.2009 versiune consolidată la data de 06.01.2020 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 

ARTICOLUL 20 Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare