COMPARTIMENT URBANISM

 

Compartimentul urbanism se subordonează arhitectului șef  și are următoarele atribuții :

a) verificarea documentațiilor primite în vederea emiterii certificatelor de urbanism;

b) întocmirea certificatelor de urbanism  în vederea semnării și emiterii lor, precum și a prelungirii acestora;

c) verificarea documentațiilor primite în vederea emiterii avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului județean asupra proiectului ( propunerii ) de „Certificat de urbanism”;

d) întocmirea avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului județean asupra proiectului ( propunerii ) de „Certificat de urbanism” în vederea emiterii;

e) completarea și ținerea evidențelor la zi în registrele de activitate specifice;

f)  completarea bazei de date  in domeniul urbanismului, după caz;

g)  promovarea unui sistem unitar de indici și indicatori pentru prezentarea sintetică a existentului în vedere elaborării politicilor urbane de dezvoltare și gestionarea localităților;

h)  colaborează cu unitățile administrativ-teritoriale ale județului  cu privire la  finanțarea de la  minister, elaborarea/actualizarea, avizarea și aprobarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităților și a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente, in conformitate cu prevederile  legislatiei;

i) organizarea informării și consultării populației in conformitate cu prevederile  legislatiei;

j) asigură activitatea de relații cu publicul:

§  îndrumarea și informarea proiectanților, a cetățenilor și a tuturor celor interesați în obținerea unui certificat de urbanism;

§  punerea la dispoziția solicitanților contra cost conform tarifelor aprobate de C.J. Teleorman, de copii xerox după documentele aflate în arhivă, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

§  verificarea prealabilă a documentelor – verificare formală.

 k) participarea ca membrii in Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și urbanism a Consiliului Județean Teleorman;

l)  colaborarea cu Agenția pentru Protecția Mediului în probleme legate de protecția mediului;

m)colaborarea cu organismele județene interesate în activitatea de urbanism;

n) asigurarea asistenței tehnice pentru primăriile din județ în domeniul de activitate, la solicitarea acestora;

o) propune prin certificatul de urbanism elaborarea de planuri urbanistice zonale și de detaliu pentru obiectivele de construcții, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

p)semnalarea cazurilor de contravenții sau infracțiuni Compartimentului Disciplina în Construcții în vederea intervenției;

q)întocmirea rapoartelor de activitate anuale;

r) colaborarea cu compartimentul juridic în vederea asigurării legalității documentelor emise (certificate de urbanism, avize, etc.);

s) organizarea lucrărilor de analiză și avizare ale Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a județului Teleorman;

t) prezintă și susține documentațiile specifice în Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism a județului Teleorman;

u) întocmește referate pentru lucrările de urbanism prezentate în Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism a județului Teleorman, după caz;

v) organizarea și asigurarea activității de arhivare a documentațiilor de urbanism.

w) îndeplinește și alte sarcini primite din partea conducerii  Consiliului Județean Teleorman și  a arhitectului - șef al județului;