COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

 • Organizeaza si asigura activitatea de control privind respectarea disciplinei in Amenajarea teritoriului, urbanism si construire/desfiintare;

 • Efectueaza controale organizate dupa program aprobat de C.J.T.in intravilan, la sediul primariilor privind in principal:
 • verificarea modului de organizare si de exercitare a controalelor proprii;
 • verificarea respectarii regulamentului local de urbanism si a planului urbanistic general aferent, a celorlalte documentatii de U+AT;
 • verificarea modului de emitere a actelor de autorizare in forma si continut( CU+AC);
 • verificarea tinerii evidentelor actelor de autoritate si al asigurarii caracterului public al acestora;
 • verificarea respectarii legalitatii si a prevederilor de drept urban;
 • verificarea respectarii legislatiei privind protectia mediului ( natural,construit, social si economic)
 • efectueaza controale prin sondaj in intravilan;
 • efectueaza controale in intravilanul localitatilor de cate ori este necesar, ca urmare a sesizarilor si reclamatiilor primite la C.J.T de la: persoane fizice, persoane juridice-inclusiv primarii;
 • efectueaza controale de intravilan si extravilan la lucrarile autorizate de C.J.T;
 • efectueaza controale in extravilan in vederea asigurarii respectarii protectiei mediului natural in cele trei componente majore ( sol, apa, aer);
 • intocmeste referate in urma controalelor efectuate;
 • intocmeste rapoarte periodice cu amenzile propuse spre aplicare si aplicate;
 • incheie procese-verbale de constatare a contraventiilor, mentioneaza limitele amenzii, inainteaza persoanei indreptatite conf. legii sa aplice amenda si sa stabileasca data pana cand se vor realiza masurile stabilite;
 • urmareste indeplinirea realizarii masurilor stabilite in termen.In caz de neexecutare se va sesiza instanta de judecata de care apartine;
 • colaboreaza cu compartimentele de Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Arhitectura - autorizare conf. competentelor acestora;
 • colaboreaza cu inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului(in cond.H.G.R. nr. 525/1996);
 • colaboreaza cu organele de politie (in conditiile art.R.T 24 alin. ultim din Legea nr.50/1991/R);
 • colaboreaza cu Agentia Judeteana de Protectia Mediului prin intocmirea de programe si activitati in comun;
 • colaboreaza cu organele primariilor, cu responsabilitati in controlul disciplinei;
 • intocmeste referate de activitate sintetice pentru intreaga activitate desfasurata(lunar, trimestrial, semestrial si anual);
 • colaboreaza cu compartimentul juridic al C.J.T. in vederea respectarii legalitatii;
 • asigura respectarea legalitatii prin prevenirea situatiilor conflictuale ce ar putea sa se creeze intre cetateni sau cetateni si administratie.