COMPARTIMENTUL AUTORIZAREA CONSTRUCTIILOR

                                  

 Compartimentul autorizarea construcțiilor face parte din Serviciul autorizarea construcțiilor, disciplina în construcții și protecția mediului și are următoarele atribuții:

a) verificarea documentațiilor primite în vederea emiterii autorizațiilor de construire/desființare;          

b) asigurarea și verificarea respectării cerințelor formulate în certificatul de urbanism privind: avize, acorduri, studii solicitate, introducerea în documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ( D.T.A.C.), extras din proiectul tehnic de execuție, a condițiilor formulate de emitenții de avize și acorduri;

c) întocmirea autorizațiilor de construire/desființare și aigurarea semnării și a emiterii lor;

d) propune ,,durata executării lucrărilor” în funcție de interesul public și de gradul de complexitate al lucrărilor, după caz;

e) completarea la zi a registrului autorizațiilor de construire/desființare;

f) asigurarea afișării listelor cu autorizațiile aprobate și emise;

g) verificarea respectării legalității în privința dreptului de semnatură, calității de verificator atestat, conținutul studiilor solicitate;

h) asigurarea prelungirii autorizațiilor în condițiile legii;

i) asigurarea expedierii autorizațiilor la primăriile interesate și la titulari;

j) verificarea documentatiilor primite în vederea emiterii avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului județean asupra proiectului (propunerii) de ,,Autorizație de construire/desființare”;

k) întocmirea avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului județean asupra proiectului (propunerii) de ,,Autorizație de construire/desființare în vederea emiterii”;

1) asigurarea activităților aferente regularizării taxelor de autorizare în colaborare - dupa caz - cu organele financiare; asigurarea trimiterii înștiințărilor titularilor de autorizație, verificarea și stabilirea sumelor reactualizate datorate, precum și a penalizărilor dacă este cazul; ținerea evidenței în registru cu regularizare taxe a sumelor vărsate la buget;

m) asigurarea băncii de date în construcții pentru localitățile județului, pentru care s-au emis autorizații de consiliul judetean;

n) colaborarea cu Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman în privința aplicării normelor tehnice de proiectare și execuție;

o) efectuarea de deplasări în teren în urma cărora se întocmesc referate privitoare la contextul urban constatat;

p) asigurarea asistenței tehnice pentru primăriile din județ în domeniul de activitate, la solicitarea acestora;

q) asigurarea urmăririi execuției la lucrările autorizate de Consiliul Județean Teleorman;

r) efectuarea de controale în intravilan și extravilan la lucrările autorizate de Consiliul Județean Teleorman;

s) întocmirea programelor de verificare și control la lucrările autorizate de Consiliul Județean Teleorman, aprobate de Președintele Consiliului Județean Teleorman și participarea la controale organizate în baza acestora;

t) întocmirea notelor de constatare în urma controalelor efectuate;

u) încheierea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, menționarea limitelor amenzii, înaintarea către persoana îndreptățită conform legii să aplice amenda și să stabilească data până când se vor realiza măsurile stabilite;

v) urmărirea îndeplinirii măsurilor stabilite în termen; în caz de neexecutare se va sesiza instanța de judecată de care aparține;          

v1) participă la ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Teleorman;

w) întocmirea referatelor de activitate -sintetice - pentru întreaga activitate desfășurată (lunare, trimestriale, semestriale și anuale, dupa  caz);

x) asigurarea prezentării și actualizării periodice pe site-ul instituției a listelor cu actele de informare și de autoritate emise, a formularelor utilizate în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții și a actelor normative ce reglementează acest domeniu;

y) colaborarea cu Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman în vederea efectuării unor controale în comun și cu organele de poliție;

z) colaborarea cu compartimentul juridic în vederea asigurării legalității documentelor emise, precum și a verificării acestora din punct de vedere al oportunității și a conținutului acestora;

aa) organizarea și asigurarea activității de arhivare a autorizațiilor de construire/desființare și a documentațiilor care au stat la baza emiterii lor.

w)îndeplinește și alte sarcini primite din partea conducerii  consiliului județean și  a arhitectului - șef al județului;