Atributii Arhitect-Sef 

     

Consiliul Județean Teleorman are atribuții în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, al autorizării executării lucrărilor de construcții și al asigurării respectării disciplinei în construcții și urbanism.

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului este condusă de arhitectul-șef al județului care îndeplinește în condițiile legii următoarele atribuții principale:

a) reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului  din cadrul consiliului județean;

b) coordonează serviciul și compartimentele din componența Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

c) semnează alături de președintele consiliului județean și de secretarul județului actele de informare (certificate de urbanism) și actele de autoritate (autorizații de construire/desființare) răspunzând pentru temeiul tehnic al acestora;

d) semnează avizul structurii de specialitate în situațiile în care emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare este de competența primarilor, potrivit situațiilor prevăzute de lege;

e) emite aviz în vederea autorizării lucrărilor de construcții din competența primarilor de comune care se execută la construcțiile reprezentând monumente istorice;

f) solicită avizul primarului unității administrativ-teritoriale pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire care conform competențelor sunt emise de Președintele Consiliului Județean Teleorman;

g) asigură organizarea și funcționarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a consiliului județean, constituită conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare;

h) semneaza si propune aprobarea  avizelor de oportunitate, necesar a fi obținute în condițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

i)  emite avizul arhitectului-șef  pentru documentatiile de urbanism și amenajarea teritoriului,  avand  fundamentarea tehnica  de specialitate in vederea luarii deciziilor  de la  Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și urbanism, comisie cu rol consultativ;

j)  prin personalul împuternicit din subordinea acestuia, urmărește respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții pe teritoriul administrativ al județului, precum și respectarea disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizarea a construcțiilor;

k)organizează verificarea în teren a construcțiilor în condițiile respectării prevederilor din autorizațiile de construire/desfiintare  emise de Consiliul Județean Teleorman, propune măsuri pentru sistarea lucrărilor de construire, după caz, de desființare a acestora în cazul constatării nerespectării legalității;

l)aplică sancțiunile contravenționale urmare încheierii proceselor-verbale de constatare  și sancționare a contravențiilor de către funcționarii publici desemnați să exercite controlul și să constate contravențiile în domeniul construcțiilor, urbanismului și amenajării teritoriuluiîn județul Teleorman;

m)în cooperare cu asociațiile profesionale în domeniu organizează cursuri de instruire și perfecționare cu personalul de specialitate din cadrul unităților administrativ-teritoriale al județului;

n) membru în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice;

o) îndrumă și asigură asistență tehnică de specialitate în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ;

p) colaborează cu unitățile administrativ- teritoriale ale județului  cu privire la  finanțarea de la  minister, elaborarea/actualizarea, avizarea și aprobarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităților și a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente, in conformitate cu prevederile  legislatiei;

q) organizează informarea publică în domniul specific de activitate, atât la avizierul consiliului județean cât și pe site-ul acestuia;

r)pune la dispoziția solicitanților (persoane fizice sau juridice)  informațiile necesare și asigură accesul acestora la documentațiile de urbanism și din domeniul autorizării construcțiilor, în condițiile legii;

s)colaborează  în ceea ce privește informarea, îndrumarea și controlul, cu factorii cu răspundere în activitățile de urbanism, amenajarea teritoriului și construire din localitățile județului;

t)asigură rezolvarea sesizărilor, reclamațiilor și scrisorilor în condițiile legii și a competențelor acordate, prin anchete cu caracter administrativ, in domeniul de activitate;

u)coopereaza cu  directiile  de specialitate  din cadrul  Ministerului Dezvoltarii  Regionale si Administratiei Publice, in domeniul  urbanismului, amenajării teritoriului și  autorizarea lucrărilor  de construcții;

v)întocmește proiecte de dispoziții și hotărâri ale Consiliului Județean, referitoare la  domeniul de activitate specific, inclusiv al stabilirii nivelului taxelor în domeniul autorizării construcțiilor și le supune aprobării;

w) îndeplinește și alte sarcini primite din partea  consiliului județean și  din partea conducerii acestuia;

(3) În absența titularului, înlocuitorul de drept al acestuia, desemnat prin dispoziție, îndeplinește atribuțiile arhitectului-șef al judetului.