Serviciul AUTORIZAREA CONSTRUCTIILOR

Serviciul autorizarea construcțiilor, disciplina în construcții și protecția mediului se subordonează arhitectului-șef și este coordonat de un șef serviciu.

Șeful de serviciu al Serviciului autorizarea construcțiilor, disciplina în construcții și protecția mediului se subordonează arhitectului -șef și îndeplinește următoarele atribuții:

a. înlocuitor de drept al Arhitectului-șef al județului;

b. coordonează Serviciul autorizarea construcțiilor, disciplina în construcții și protecția mediului cu urmatoarea structura :

1. Compartimentul autorizarea construcțiilor;

2. Compartimentul disciplina in constructii;

3. Compartimentul  intern de  prevenire  si protectia muncii  si de protectia mediului.

c. verifică documentațiile primite în vederea emiterii autorizațiilor de construire/desființare;

d. verifică documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului;

e. asigură și verifică respectarea cerințelor formulate în certificatul de urbanism privind: avize, acorduri, studii solicitate, introducerea în documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (D.T.A.C.), extras din proiectul tehnic de executie, a condițiilor formulate de emitenții de avize și acorduri;

f. întocmește autorizațiile de construire/desființare și asigură semnarea și emiterea lor;

g. propune ,,durata executării lucrărilor” în funcție de interesul public și de gradul de complexitate al lucrărilor;

h. completează la zi registrul autorizațiilor de construire/desființare;

i. asigură afișarea listelor cu autorizațiile aprobate și emise;

j. verifică respectarea legalității în privința dreptului de semnatură, calității de verificator atestat, conținutul studiilor solicitate;

k. asigură prelungirea autorizațiilor în condițiile legii;

j. asigură expedierea autorizațiilor la primăriile interesate și la titulari;

m. asigură si verifică respectarea prevederilor din normele tehnice de proiectare și execuția construcțiilor și instalațiilor și a legislației cu caracter general;

n. verifică documentațiile primite în vederea emiterii avizului structurii de specialitate din cadrul  Consiliului județean asupra proiectului (propunerii) de ,,Autorizație de construire/ desființare”;

o. întocmește avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului județean asupra proiectului (propunerii) de  ,,Autorizație de construire/desființare” în vederea emiterii;

p. asigură activitățile aferente regularizării taxelor de autorizare în colaborare - dupa caz - cu organele financiare; asigură trimiterea înștiințărilor titularilor de autorizație, verifică si stabilește sumele reactualizate datorate, precum și a penalizărilor dacă este cazul; ține evidența în ,,Registru cu regularizare taxe” a sumelor vărsate la buget;

q. asigură banca de date în construcții pentru localitățile județului;

r. colaborează cu Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman în privința aplicării normelor tehnice de proiectare și execuție;

s. efectuează deplasări în teren în urma cărora întocmește referate privitor la contextul urban constatat și concordanța cu prevederile certificatului de urbanism;

t. asigură asistența tehnică primăriilor din județ;

u. verifica  execuția lucrărilor autorizate de consiliul județean   si participa ca membru in comisia de receptie;

v. efectuează controale în intravilan și extravilan la lucrările autorizate de consiliul județean;

x. participă la ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Teleorman ca membru al acesteia;

y. asigură întocmirea programelor de verificare și control în unitățile administrativ - teritoriale ale județului, aprobate de Președintele Consiliului Județean Teleorman și participă la controale organizate în baza acestora;

z. întocmește note de constatare în urma controalelor efectuate in unitățile administrativ - teritoriale ale județului ;

aa. încheie procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, menționează limitele amenzii, înaintează persoanei îndreptățite conform legii să aplice amenda și să stabilească data până când se vor realiza măsurile stabilite;

bb. urmărește îndeplinirea realizării măsurilor stabilite în termen; în caz de neexecutare se va sesiza instanța de judecată de care aparține;

cc. întocmește rapoarte periodice cu amenzile propuse spre aplicare și aplicate;

dd. asigură întocmirea de liste periodice cu amenzile aplicate și asigură expedierea lor la organele fiscale competente în vederea încasării lor, eventual și a penalizărilor de întârziere;

ee. întocmește referate de activitate - sintetice - pentru întreaga activitate desfășurată (lunare, trimestriale, semestriale și anuale);

ff. verifică respectarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, precum și a celorlalte documentații de urbanism și amenajarea teritoriului;

gg. efectuează controale în intravilanul si extravilanul localităților de câte ori este necesar, ca urmare a sesizărilor și reclamațiilor primite la consiliul județean de la persoane fizice/juridice (inclusiv primării);

hh. întocmește referate în urma efectuării anchetelor cu caracter administrativ în vederea rezolvării sesizărilor si reclamațiilor primite la consiliul județean de la persoane fizice/juridice (inclusiv primării);

ii. organizează expedierea răspunsului la persoanele fizice/juridice care au formulat reclamații sau sesizări;

jj. asigură prezentarea și actualizarea periodică pe site-ul instituției a listelor cu actele de informare si de autoritate emise, a formularelor utilizate în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții și a actelor normative ce reglementează acest domeniu conform legislatiei specifice;

kk. colaborează cu Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman în vederea efectuării unor controale în comun și cu organele de poliție;

ll. colaborează cu organele primăriilor, cu responsabilități în controlul disciplinei în construcții;

mm. colaborează cu compartimentul juridic în vederea asigurării legalității;

nn. colaborează cu Compartimentul amenajarea teritoriului și Compartimentul urbanism;

oo.promovează relații civilizate, asigură informarea corectă a solicitanților în orice problemă, în limitele competenței;

pp. asigură respectarea legalității prin prevenirea situațiilor conflictuale ce ar putea să se creeze între cetățeni sau cetățeni și administrație;

qq. manifestă operativitate și promptitudine în rezolvarea solicitărilor celor interesați;

rr.pe perioada absenței titularului postului atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de  o alta persoana desemnata, in condițiile legii;

ss. rezolvă și alte sarcini primite din partea conducerii consiliului județean și a arhitectului- șef al judetului.

 

                                         Compartimentul autorizarea construcțiilor

 

 Compartimentul autorizarea construcțiilor face parte din Serviciul autorizarea construcțiilor, disciplina în construcții și protecția mediului și are următoarele atribuții:

a) verificarea documentațiilor primite în vederea emiterii autorizațiilor de construire/desființare;          

b) asigurarea și verificarea respectării cerințelor formulate în certificatul de urbanism privind: avize, acorduri, studii solicitate, introducerea în documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ( D.T.A.C.), extras din proiectul tehnic de execuție, a condițiilor formulate de emitenții de avize și acorduri;

c) întocmirea autorizațiilor de construire/desființare și aigurarea semnării și a emiterii lor;

d) propune ,,durata executării lucrărilor” în funcție de interesul public și de gradul de complexitate al lucrărilor, după caz;

e) completarea la zi a registrului autorizațiilor de construire/desființare;

f) asigurarea afișării listelor cu autorizațiile aprobate și emise;

g) verificarea respectării legalității în privința dreptului de semnatură, calității de verificator atestat, conținutul studiilor solicitate;

h) asigurarea prelungirii autorizațiilor în condițiile legii;

i) asigurarea expedierii autorizațiilor la primăriile interesate și la titulari;

j) verificarea documentatiilor primite în vederea emiterii avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului județean asupra proiectului (propunerii) de ,,Autorizație de construire/desființare”;

k) întocmirea avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului județean asupra proiectului (propunerii) de ,,Autorizație de construire/desființare în vederea emiterii”;

1) asigurarea activităților aferente regularizării taxelor de autorizare în colaborare - dupa caz - cu organele financiare; asigurarea trimiterii înștiințărilor titularilor de autorizație, verificarea și stabilirea sumelor reactualizate datorate, precum și a penalizărilor dacă este cazul; ținerea evidenței în registru cu regularizare taxe a sumelor vărsate la buget;

m) asigurarea băncii de date în construcții pentru localitățile județului, pentru care s-au emis autorizații de consiliul judetean;

n) colaborarea cu Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman în privința aplicării normelor tehnice de proiectare și execuție;

o) efectuarea de deplasări în teren în urma cărora se întocmesc referate privitoare la contextul urban constatat;

p) asigurarea asistenței tehnice pentru primăriile din județ în domeniul de activitate, la solicitarea acestora;

q) asigurarea urmăririi execuției la lucrările autorizate de Consiliul Județean Teleorman;

r) efectuarea de controale în intravilan și extravilan la lucrările autorizate de Consiliul Județean Teleorman;

s) întocmirea programelor de verificare și control la lucrările autorizate de Consiliul Județean Teleorman, aprobate de Președintele Consiliului Județean Teleorman și participarea la controale organizate în baza acestora;

t) întocmirea notelor de constatare în urma controalelor efectuate;

u) încheierea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, menționarea limitelor amenzii, înaintarea către persoana îndreptățită conform legii să aplice amenda și să stabilească data până când se vor realiza măsurile stabilite;

v) urmărirea îndeplinirii măsurilor stabilite în termen; în caz de neexecutare se va sesiza instanța de judecată de care aparține;          

v1) participă la ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Teleorman;

w) întocmirea referatelor de activitate -sintetice - pentru întreaga activitate desfășurată (lunare, trimestriale, semestriale și anuale, dupa  caz);

x) asigurarea prezentării și actualizării periodice pe site-ul instituției a listelor cu actele de informare și de autoritate emise, a formularelor utilizate în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții și a actelor normative ce reglementează acest domeniu;

y) colaborarea cu Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman în vederea efectuării unor controale în comun și cu organele de poliție;

z) colaborarea cu compartimentul juridic în vederea asigurării legalității documentelor emise, precum și a verificării acestora din punct de vedere al oportunității și a conținutului acestora;

aa) organizarea și asigurarea activității de arhivare a autorizațiilor de construire/desființare și a documentațiilor care au stat la baza emiterii lor.

w)îndeplinește și alte sarcini primite din partea conducerii  consiliului județean și  a arhitectului - șef al județului;